طبق بر شمارۀ جلد ورق زدن > جلد هشتم > پرسشهای که برای جناب شیخ عبد العزيز بن باز بعد از تبصرۀ او در سمینار جادو وانواع آن طرح شد > آيا پيامبر خدا (صلى الله عليه وسلم) سحر شده است؟

آیا رسول خدا (صلى الله عليه وسلم) جادو شده بود؟

س 8: آیا پیامر خدا (صلی الله علیه وسلم) جادو شده بود؟
ج 8: جادو شده بود وخداوند از آن عافیت داد، پس جادو بر رسالت وبر پیام رسانیدن او تاثیر گذار نبود، مگر چیزیکه بر او تاثیر کرد آن در بین او وبین خانواده اش بود سپس خداوند آنرا با نازل کردن سورۀ معوذتین از بین برد، وآن هر دو سوره را به خود تعویذ نمود، پس خداوند آن اذیت را از ایشان دور کرد.  قبلی     بعد