طبق بر شمارۀ جلد ورق زدن > جلد هشتم > پرسشها وپاسخها بر آنچه که گذشته > حكم شرع در مورد سوزاندن جادوگر به آتش

حكم شرع در مورد سوزاندن جادو گر به آتش

س2: آیا جایز است سوزاندن جادوگر به آتش؟
ج2: هیچ کس به آتش سوزانده نمی شود؛ زیراکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم از این کار منع کردند وفرمودند: به آتش جز خداوند کس دیگری عذاب نمی کند بلکه با شمشیر کشته میشود.  قبلی     بعد