طبق بر شمارۀ جلد ورق زدن > جلد سوم > وحدت اسلامي وجماعتهای تصوف وترويج بدعتها وگمراهیها وآنچه بر اهل سنت در قبال آن واجب است > بیداری اسلامی

بیداری اسلامی
(وجناب ایشان از واجب علما ومفكران اسلامي در امت اسلامي در قبال بیداری اسلامي در عصر حاضر صحبت کردند) وگفتند:
واجب بر علمای مسلمانان در هر جا که هستند این است که مسلمانان را نصیحت کنند.. ودر ارشاد نمودن آنها به اسباب نجات تلاش به خرج دهند، وبه آنچه که خداوند ورسول او صلى الله عليه وسلم آنها را از آن واز عواقب بد نافرمانی خدا،
(شماره بخش 3; صفحه 130)
ومخالفت امر او وحكم کردن بغير شريعت او هشدار داده است متذکر سازند، وبرایشان بفهمانند که سعادت ونجات برای مسلمانان وجود ندارد مگر با چنگ زدن به ریسمان خدا وهمکاری بر نیکی وتقوا وباهمبستگی ضد دشمنان وبرپاکردن دین خدا ومراجعۀ آنها به شريعت خدا.
این است راه راست، واین است همان صراط مستقيم که نجات وعزت وسعادت آنها در دنيا وآخرت با آن تحقق ميیابد.
چنگ زدن به ریسمان خدا:
وآنجا راهی برای پیروزی آنها بردشمنان شان، وباز گرداندن امجاد وافتخارات گذشته، وعزت از دست رفتۀ آنها وجود ندارد، مگربه این راه، واین راه همان چنگ زدن همه به ریسمان خدا، وتعاون بر نیکی وتقوی، وهمبستگی ضد باطل واهل آن، وکمک خواستن از خدا، وتمسك به دين، وآمادگی قوت وقدرت برای جهاد در راه خدا وباز گرداندن حقوق سلب شده، وامجاد وافتخارات گذشته که دشمنان آن را بسبب تفرق وکوتاهی وتقصیر ونافرمانی وافسردﮔـى ما از ما گرفتند، خداوند یاری رسان است.  قبلی     بعد