طبق بر شمارۀ جلد ورق زدن > جلد سوم > وحدت اسلامي وجماعتهای تصوف وترويج بدعتها وگمراهیها وآنچه بر اهل سنت در قبال آن واجب است > جماعتهای تصوف مسلمانان را مشغول می کنند

جماعتهای تصوف مسلمانان را مشغول میسازند:
س: اسلام امروز وبالذات در همین روزها در معرض ضربه خوردن از طريق بعض جماعتهای تصوف ودروغ وشعبده وافسانه وخرافات قرار گرفته، پس آن روشی که علمای اسلام با آن با این دعوتهای كاذب وبدعتهای گمراه کننده مبارزه ومواجهه کنند چیست؟.
متاسفانه که دشمنان اسلام از کسانیکه منسوب به اسلام هستند واز خرافه گویان ومتصوفان در مبارزه علیه اسلام کمک می گیرند. تا اباطیل خود را ترویج ومسلمانان به آنچه به ضرر آنهاست مشغول نموده ومیان آنها تفرقه واختلاف بیاندازند، تا بتوانند مراد خود را حاصل نمایند، وبه ثروتهای کشورها دست یابند، ومسلمانان را پراگنده ومتفرق کنند.
(شماره بخش 3; صفحه 131)
مقاومت بدعتگران وگمراهی ها:
وراهی برای رهای وسالم ماندن از این خطرها نیست، مگر اینکه علمای آگاه به دين خداوند سبحانه وتعالى، ودانشمندان به سنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسلمانان را به تمسك به حقيقت دين شان، وترک همه بدعتهای طرق مختلف تصوف ومخالف شرع خدا واز سائر انواع بدعتهايی که بسیاری از مردمان آنرا ترویج داده اند متوجه کنند، وبر علمای مسلمان نیز واجب است که مسلمانان را تشویق نموده وبرای آنها تاکید کنند که راهی برای نجات آنها واجتماع واتحاد آنها وجود ندارد مگر با تمسك وچنگ زدن به كتاب عظيم الهی وسنت رسول امين او عليه الصلاة والسلام، وترک آنچه مخالف آن از سائر بدعتها وهواهای نفس است.
فقط یک راه است:
وهر آئینه خداوند دین را تکمیل کرد، ونعمت را به اتمام رساند، پس نیازی به آنچه که خلاف دین است، وتعصب برای آن واختلاف بخاطر آن نیست.
بلکه باید راه وروش یکی باشد که همان چنگ زدن به قرآن عظيم وسنت مطهر، به توحيد خداوند سبحانه واخلاص عبادت برای او وترک عبادت ما سوای آن وترك غلو در قبرها، واهل قبور ودعا کردن وفریاد خواهی از اهل قبر ومانند آن.
بدعتها وگمراهی های باطل:
پس این از شرك به خداوند عز وجل است، وعبادت تنها حق خداوند است، خداوند متعال فرموده است: و فرموده نشد ايشان را مگر آنكه عبادت كنند خداي را خالص ساخته براي او پرستش را متدين بدين ابراهيم شده. خداوند سبحانه فرمود: پس عبادت کنم خدا را خالص ساخته برای او پرستش را(2) آگاه باش برای خداراست پرستش كردن خالص.
(شماره بخش 3; صفحه 132)
ونبي صلى الله عليه وسلم چنانچه که در صحيحين از حدیث معاذ ابن جبل رضي لله عنه است فرمودند: حق خداوند بربنده هایش این است که اورا عبادت کنند وبه او هیچ چیز را شریک نسازند
پس واجب بر علمای اسلام این است که دين خدا را بين مردم نشر کنند، وبرای اهل بدعت وتصوف وخرافات وانحراف بطلان راه وروش آنها را بیان کنند وسنت مطهر وطريقۀ آسان وواضح آن را برایشان توضیح دهند، واینکه ادلۀ آن را از كتاب وسنت برایشان بیان وآنها را به روش نیکو، ودليل روشن، وبرهان قوي وحجت قاطع، وعبارات واضح، بدون شدت وخشونت وگفتگو به طریق نیکو متوجه اشتباهاتشان بکنند، تا حق را بشناسند وبه صواب هدایت شوند، وتا روشن ونور گردند وخرافات وکارهای شركي وبدعتهای را که بر آن روان هستند ترک کنند، وحق گم شدۀ مؤمن است هر وقت که آنرا یافت می گیرد، خداوند متعال فرموده است: و بگو آمد دين حق و نبود شد دين باطل هر آئينه باطل است نابود شونده وپیامبر (صلی الله علیه وسلم) فرمودند: کسیکه عملی را انجام دهد که دین ما بر آن نیست آن عمل مردود است.
ترك بدع ومبارزه علیه آن واجب است:
وهر بدعت وهر گمراهی وهر روشی که مخالف شرع خدا باشد ترك آن واجب است ومردم همه باید طبق همان روشی رفتار نمایند که رسول الله صلى الله عليه وسلم در حيات شان بر آن بودند وسپس صحابه وخلفای راشدین بر آن روان شدند وبعد از آنها أئمۀ هدایت وسلف صالح بر آن سیر کردند، واز آن روش استوار، وصراط مستقيم پیروی نمودند.
(شماره بخش 3; صفحه 133)
این آن روشی است که باید به آن چنگ زد وبه آن عمل کرد، وبه آن سیر نمود، وبه آن دعوت کرد وهر آنچه که مخالف آن است که مردم آن را تازه ایجاد کرده اند آنرا ترک کرد وکنار گذاشت وبه همراه توضیح وبیان تا هر کسی بعد از تمام شدن حجت هلاک نمى شود.  قبلی     بعد