طبق بر شمارۀ جلد ورق زدن > جلد سوم > پیرامون قرار گرفتن ایمان در معرض نگرانی

(شماره بخش 3; صفحه 146)

پیرامون قرارگرفتن ایمان درمعرض نگرانی

ستایش خداوند یکتا راست، درود وسلام بر پیامبر که بعد از او پیامبری نیست وبعد:
به درستی که مجلۀ الراية در شماره دوم خود نامۀ از مركز اسلامي در ژنو را منتشر کرد، وسوالهای را در برداشت اول آن در بارۀ قرار گرفتن ايمان در معرض شک ونگرانی به نزد عدۀ زیادی، آیا این سخن صحيح است تا آخر آن.. ومقال بقلم برادر دكتر سعید رمضان بود. پس بعد از حمد وثنا وستایش خداوند میگوییم: شکی نیست که خداوند سبحانه وتعالی بندگان را بر ايمان به خودش پروردگار ومعبود ومدبر آفرید که از او می ترسند وامید میکنند وبا انواعی از طاعات به او نزدیک میشوند، وچنانچه فرمود: ﭿ پس راست كن روي خود را براي عبادت حنيف شده پيروي كن دين خدا را که مردمان را بر وي ودر حديث صحيح ازنبي اکرم صلى الله عليه وسلم آنحضرت فرمودند: خداوند متعال می فرماید: من بندگان خود را مایل به حق آفریدم پس شیطان آنها را از دین شان خارج نمود وبه ایشان امر کرد به من شریک آورند چیزی را که به آن دلیل وبرهانی نازل نکرده ام وايمان شرعي همان ايمان به خداوند وملائكه وكتب وانبیا وروز آخرت وبه قدر خير وشر آن است، چنانکه نبي صلى الله عليه وسلم همینطور آن را در پاسخ به سوال جبريل عليه السلام تفسیر کرد وآن هفتاد وچند شاخه دارد وبر ترین آن گفتن لا إله إلا الله وپایین ترین آن دور کردن ضرر وبدی از سر راه است وبا طاعت کردن افزون وبا گناه کردن کاسته میشود، چنانچه که آيات قرآني واحاديث نبوي بر آن دلالت دارد وسلف امت نیز بر آن بوده اند. وبعد از این مقدمه وتعريف ايمان میگوییم: هر آئینه این ايمان بنابر اسباب گوناگون در معرض شك ونگرانی قرار می گیرد:
(شماره بخش 3; صفحه 147)
1 - بزرگترین این اسباب جهل بمقتضاى ايمان وادلۀ آن است.
2 - عمل نکردن بمقتضاى علم پس ایمان بطور تدریجی رو به ضعف می گذارد تا کاملا محو میشود وشك وقلق جای آنرا می گیرد چنانکه واقع حال بر آن دلالت میکند ونصوص آنرا اقتضا می کند.
3 - وجود مؤمن در محیط غير مؤمن پس شکها وشبهات خود را بر او دیکته می کند پس ايمان او را می کشد ودر برابر چيزها فريب بنده وعلل انحراف ضعیف میشود، بخصوص وقتیکه کم علم وکم سواد باشد وهمنشين صالحی وجود نداشته باشد که او را در ایمانش ثابت نگهدارد وکمکش کند.. وحديث صحيح که از رسول كريم صلى الله عليه وسلم آمده بر آن دلالت می کند آنجا که فرموده اند: بشتابید به انجام دادن اعمال صالحه پیش از آنکه فتنه هایی ظاهر شود مانند پاره های شب تاریک که شخص صبح میکند در حالیکه مومن است وهنگام شب کافر میشود وشب را مومن می گذراند وصبح کافر میگردد دین خود را به متاع اندک دنیا می فروشد
واین حديث ارشاد می فرماید که شتافتن بسوی اعمال صالح از اسباب ثبات ايمان است ومبادرت نکردن بسوی آن از عوامل شك ومتأثر شدن به فتنه هاست. واین فتنه ها فتنه های شهوات وشبهات وفتنه های جنگها در آن داخل میشوند، وبزرگترین آنها فتنه های شهوات است که از همه بیشتر انسان را تحریک ونزدیکترین آن به نفسهای ضعيف است که بندۀ مؤمن در اول امر به آن فریب میخورد سپس در آن فرو می رود تا آنکه قدمهایش در آن باطل داخل میشود وایمان زایل می گردد. وراه سلامتی ونجات این است که مؤمن از اسباب فتنه ها خود را دور بگیرد وکاملا از آن بر حذر باشد، وهمواره ثبات بر ايمان را از خداوند طلب کند وکتاب خدا را بسیار تلاوت وتدبر کند وبخصوص آيات دال بر وجود خداوند وايمان به آن که مشتمل بر حجتهای عقلي وبراهين نظري است که انسان را بسوی وجود خداوند سبحانه وتعالی ووحدانيت واستقلال او بر تدبير امور جهان ومستحق بودنش بر اینکه تعظیم وعبادت وطاعت شود، وهرگاه ايمان در قلبها رسوخ یافت وحلاوت آن را چشید وبا ادلۀ آن منور گردید پس از آن ریشه کن کردنش از قلب دشوار میشود وصاحبش دیگر از آن بر نخواهد گشت وآنرا به چیز دیگری تبدیل نخواهد نمود، چنانکه هرقل به ابو سفیان
(شماره بخش 3; صفحه 148)
حينیکه در بارۀ مسائلی در ارتباط به دعوت رسول صلى الله عليه وسلم از او پرسید گفت: آیا کسی از اصحاب محمد بعد از داخل شدن در دین او بسبب ناراحتی دو باره بر میگردد؟ ابوسفیان به نفی جواب داد پس هرقل گفت: وهمچنین است ايمان آنگاه که بر افق قلبها تابش می کند.. وواقع نیز بر آن چه که هرقل گفت گواهی می دهد، ولذا از رسول (ص ) روایت نشده که این جواب را رد کرده باشند، اما تجربۀ عملي برای آن ابن القيم در قصيدۀ نونيه ذکر کرده که چیزی از شك ونگرانی بسبب نظر کردن ومطالعه در كتب اهل كلام وشبهات آنها برایش پیش شده تا اینکه خداوند متعال شيخ الإسلام ابن تیمیه برای او میسر می کند واو را به آيات واحاديث که خداوند که به معرفت خدا وكمال عظمت واسما واستقلال او بر تدبير امور عالم دلالت میکند رهنمایی نموده پس ايمانش ثبات ميیابد وانواعی از شك ونگرانی که در دل او وسوسه میکرد بر طرف میشود. درود وسلام خداوند بر پيامبر ما محمد، وبر آل واصحاب او باد.  قبلی     بعد