طبق بر شمارۀ جلد ورق زدن > جلد سوم > حكم کسی که از كودكان مشرکان مرده اند

(شماره بخش 3; صفحه 163)

حكم كسي كه از كودكان مشرکان مرده اند

خوانندۀ از ریاض سوال میکند:
طفلی که از پدر ومادر کافر به دنیا آمد وقبل از رسیدن به سن بلوغ وفات کرد آیا او در نزد خداوند مسلمان است یا نه؟ باتوجه براینکه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودند: هر تولد شده متولد میشود بر فطرت انسانی حديث.
واگر مسلمان باشد پس آیا بر مسلمانان واجب است او را بشویند وبر او نماز بخوانند؟
ما را رهنمایی فرمایید اجرتان نزد خداوند است.
پاسخ:
اگرغیر مكلف از والدين كافر مرد پس حكم او حكم آنهاست در احكام دنيا غسل داده نمیشود ونماز هم بر او خوانده نمیشود ومقابر مسلمين دفن کرده نمیشود، اما در آخرت امر او به خداوند موکول است، وروایت صحیح از رسول الله صلى الله عليه وسلم است هنگامیکه از ایشان در بارۀ اولاد مشركان سوال شد فرمودند: خداوند داناتر است به آنچه که عمل میکردند
(شماره بخش 3; صفحه 164)
وبعض اهل علم گفته اند که علم خداوند سبحانه وتعالی در بارۀ آنها روز قيامت آشکار میشود وآنها مانند مردمان اهل فتره (کسانیکه در فاصلۀ زمانی بين دو پیامبر زندگی کرده اند) امتحان میشوند اگر به سوالاتی که از ایشان میشود جواب دادند داخل بهشت میشوند واگر عصیان کردند به دوزخ برده میشوند. واحاديث صحیح از نبي صلى الله عليه وسلم در مورد امتحان اهل فتره در روز قيامت روایت شده است. واهل فتره کسانی اند که دعوت پیامبران به آنها نرسیده است وکسانیکه در حکم آنها اند مانند اطفال مشركان بدلیل فرمودۀ خداوند عز وجل: ﯿ و نيستيم ما عذاب كننده تا آنكه بفرستيم پيغامبر را واین صحیح ترین اقوال دربارۀ اهل فتره ومانند آنهاست که دعوة الهي برایشان نرسیده واین اختيار شيخ الإسلام ابن تیمیه وشاگرد او علامه ابن القيم وجماعتی از سلف وخلف رحمة الله عليهم جميعًا میباشد. و به تحقیق که علامه ابن القيم - رحمه الله - سخن در بارۀ حكم اولاد مشركان واهل فتره را درآ خر كتاب خود ((طريق الهجرتين)) تحت عنوان ((طبقات مكلفين)) بسط داده است.  قبلی     بعد