طبق بر شمارۀ جلد ورق زدن > جلد سوم > حكم اسلام ، دربارۀ کسی که تعدد همسران را رد کرده است

(شماره بخش 3; صفحه 229)

حكم اسلام در بارۀ کسی که تعدد همسران را رد میکند

بنام خدا ودرود وسلام بر پیامبر خدا.
آنچه را که روزنامۀ يمامه در شماره صادر شده 18 / 3 / 1385 هـ تحت عنوان پیرامون مشکل هفته نشر کرده بود مطالعه کردم، وآنچه را که استاذ ناصر بن عبد الله در بارۀ حل مشكل خواهر مسلمان م ع ل که در شمارۀ صادر شده در 11 / 3 / 1385 هـ تحت عنوان:

مرا بسوی نور ببريد به آن اشاره شده بود نوشته بود خواندم.

وهمچنان آنچه را که ابن سرات در حل همین مشكل نوشته بود خواندم ودر یافتم آنچه را که استاذ ناصر نوشته بود حل بهتر مطابق حق بود وبرای خواهر صاحب مشكل لازم است به آن عمل کند وخود را به اخلاق فاضل وادب شایسته ونیکو، وصبرجميل پای بند کند وبدین ترتیب بر همۀ سختیها چیره آید وآیندۀ نیک داشته باشد.
واگر ضرري که از طرف شوهر خود از آن شکایت دارد بی عدالتی باشد پس با لطف واحسان وصبر جميل از او بخواهد که سیرت خود را اصلاح کند، وبدین ترتیب امیدواریم که مطلب وبقای خود را در خانه نزد او ونزدیکتر به عدل إن شاء الله بیابد.
اما اگر ضرر از سوی همشوى بود، پس واجب آن است که شوهر ضرر همشوى را منع کند ویا صاحب مشكل را در خانۀ جداگانه ساکن سازد ونفقۀ لازم را برای او بدهد، واگر تنها در خانه زندگی کرده نمیتوانست خانم مونسی برای او ایجاد کند، وبر شوهر واجب است حق او را از نفس خود بدهد، ودر تحقیق عدل بکوشد واز همۀ انواع ضرر اجتناب نماید واگر این کار را نکرد ودر میان اقارب ودوستان خود کسی را نیافت که مشكل را حل کند چارۀ ندارد جز اینکه موضوع خود را به دادگاه تقدیم کند.
(شماره بخش 3; صفحه 230)
وبرای او لازم است قبل از آن به خداوند تضرع کند وصادقانه از او مسئلت نمايد که مشکل او را آسان وشوهرش وهمشويش را بسوی حق وانصاف هدایت کند.
وبر این خواهر نیز لازم است نفس خویش را مورد محاسبه قرار دهد وبر طاعت خداوند خود را برابر کند واز تقصير خود در حق خداوند ودر حق شوهرش توبه کند، زیرا بنده به مصيبتی دچار نمیشود مگر بسبب گناههای را که مرتکب شده است، چنانچه خداوند پاک فرمود است: و هر چه برسد بشما از مصيبت ها پس بسبب گناهي است که بعمل آورد دستهاي شما و در ميگذرد از بسياري. وخداوند متعال فرمود: آنچه رسيد به تو از نعمت پس از خداست و آنچه رسيد به تو از محنت پس از نزد نفس تست
واما حل ابن سرات برای مشكل آن حل صادر شده از شخص جاهل به شريعت واحكام آن میباشد واو خود احتیاج مبرم دارد که کسی دست او را بسوی نور بگیرد وبسوی حق هدایت شود، زیرا او در اشتباه خطرناکتر از آنچه که خواهر صاحب مشکل در آن افتاده است واین نیست مگر اینکه تعدد همسران را بباد انتقاد گرفته است. وگمان کرده است که آن بیماری خطرناکی است باید با آن مبارزه شود تا از گسترش این بیمار سخت که استقرار جامعۀ ما را تهدید میکند جلوگیری شود واز حکومت خواسته است آن را منع نماید.
وهمچنان گمان کرده است کسی که در تعدد همسران میکوشد جاهل است بر ما واجب است که در جهت مانع شدن از تحقیق خواسته های حيواني او همکاری واین بیماری را ریشه کن نماییم.
واو همچنان گمان کرده است که تعدد همسران در هیچ خانوادۀ داخل نشده مگر آنکه اجتماع وآرامش آن خانه را از بین برده است، تا آخر..
ومیگویم این سخن را کسی که به خدا وروز آخرت ایمان دارد،
(شماره بخش 3; صفحه 231)
ومیداند که كتاب عزيز وسنت مطهرتعدد همسران را مقررنموده اند ومسلمانان برحلال بودن آن اجماع دارند ، پس چگونه برای مسلمان جایز است آنچه را که قرآن بر حلال بودن آن تصریح کرده انتقاد کند وقرآن کریم فرموده است: ﭿ ﭿ پس نكاح كنيد آنچه خوش آيد شما را از سائر زنان دو دو و سه سه و چهار چهار پس اگر دانيد که درين صورت نيز عدل نتوانيد كرد پس نكاح كنيد يك زن را يا سريه گيريد آنرا که مالك او شد دستهاي شما اينکه نزديكترست بآنكه جور نكنيد آیت.
پس خداوند در این آيت برای بندگان خود توصیه وتشریع فرموده آنچه را که از زنان برایشان نیکو ومناسب است دو ویا سه وچهار زن به نکاح خود آورند ومشروط بر آنکه عدالت را رعایت کنند، واین جاهل گمان کرده است که تعدد همسران بیماری خطرناک وسبب از هم پاشیدن خانواده واز بین رفتن آرامش آن است وباید با آن مبارزه صورت بگیرد، وکسی که میل به تعدد دارد او شبیه حيوان است، واین سخن بسیار زشت وقبیح است وهر کسی را دو همسر گرفته شان از شان او می کاهد، ودر سر آنها سرور ثقلين محمد صلى الله عليه وسلم.
وهر آئینه که آنحضرت صلى الله عليه وسلم بين نه همسر جمع کرد وخداوند آنها را مایۀ خیر برای امت گردانید وعلوم نافع واخلاق نیک وآداب شایسته بر آنها حمل کرد که آنرا به امت انتقال دادند.
وهمچنین دو پیامبر بزرگوار داود وسليمان عليهما السلام تعداد زیادی از همسران به فرمان خدا وتشريع او به نکاح خود داشتند.
وجمع زیادی از اصحاب رسول صلى الله عليه وسلم وپیروان نیک آنها چند همسر در نکاح خود داشتند.
ودر تعدد زنان به همراه رعایت عدالت منافع وفوائد زیادی نهفته است از آن جمله پاکدامنی مرد وپاکدامن کردن تعدادی از زنان.
واز آن جمله سرپرستی از آنها ورسیدن به نیازها وآنچه که به آن احتیاج دارند.
واز آنجمله افزایش نسل که افزایش امت وقوت آن وبسیار شدن انسانهايی که خدا را عبادت کنند بر آن مرتب میشود.
واز آنجمله افتخار کردن پیامبر صلى الله عليه وسلم به آنها بر دیگر امتها در روز قيامت است.
(شماره بخش 3; صفحه 232)
ودیگر منافع ومصالح زیاديکه کسی که شريعت را تعظیم می کند ودر محاسن وحكمتها وأسرار آن نظر میکند آن را میداند.
أما جاهلی که به عینک سیاه به شريعت وبا هر دو چشم تعظیم واحترام وتحسین بسوی غرب وشرق نگاه می کند، چنین انسانی از درک کردن زیبایی ها وعظمتهای شریعت وحکمتها وفوائد ورعايت آن از مصالح بندگان مرد وزن دور است.
وتعدد همسران در میان اقوام وامتهای گذشته دارای تمدن ودر دوران جاهلي بين عرب قبل از اسلام معروف بود، واسلام آمد برای آن حد تعیین کرد وآنرا برای مسلمانان بر چهار زن منحصر کرد، وبرای رسول صلى الله عليه وسلم بیش از آن مباح گردانید این البته بنابر حكمتها وأسرار ومنافعی که تخصيص آنرا به آنحضرت صلى الله عليه وسلم به زياده از چهار زن اقتضا کرد وخداوند آن را بر نه همسر در سورۀ احزاب منحصر ساخت.
وعلمای اسلام بیان داشته اند که تعدد زوجات از جوانب عظمت شريعت اسلامي ورعايت کردن آن مصالح جامعه وحل مشکلات آن است.
واگر تنگ نبودن مقام وبیم طولانی شدن سخن نمی بود بخشی از سخنان آنها برایتان نقل میکردم تا علم وبصيرت بیشتر برایتان حاصل می شد.
وبعضی از دشمنان اسلام متوجه این امر شده وبه حسن واهمیت آنچه که شريعت در این مسأله آورده علی رغم خصومت آنها با اسلام اعتراف نموده اند.
(شماره بخش 3; صفحه 233)
ومن در اینجا بعض آنچه که مطالعه کردم نقل می کنم اگرچه که آيات قرآني واحاديث نبوي وكلام علمای اسلام شافي وکافی است وما را از كلام نویسندگان دشمنان اسلام بی نیاز میکند، ولیكن بعضی مردم از سخن آنها بیشتر از سخن علمای اسلام بلکه بیشتر از آنچه که از آيات واحاديث استفاده می کنند، واین نیست مگر بسبب آنچه از تعظيم غرب در دل آنها جای گرفته است میباشد، لذا خواستم بعض آنچه که از سخنان نویسندگان مرد وزن غربی خوانده ام ومطالعه کرده ام در اینجا نقل کنم.
در منار جزء 4 صفحه 485 آن به نقل از روزنامۀ (لندن ثروت) بقلم بعضی نویسندگان وخلاصۀ ترجمۀ آن:(دختران فراری ما بسیار شده اند وسراسر کشور را فرا گرفته، وپژوهشگران دربارۀ عوامل آن کم اند، واگر من زن هستم این دختران را می بینم قلبم از روی شفقت بر آنها پاره میشود، واین غم واندوه من بر آنها چه فایدۀ برای آنها خواهد رساند واگرچه که همۀ مردم در این احساس با من شریک باشند، ابراز چنین احساس فایدۀ ندارد وآنچه فایده می رساند عمل کردن در جهت منع وجلوگیری از وقوع این حالت است.
وخداوند دانشمند (توس) خیر دهد، او بیماری را دید ودوای شفا بخش را برای آن تشخیص داد وآن جايز ازدواج کردن مرد به بابیش از یک زن، وبا این وسیله این بلاء بر طرف خواهد شد ودختران ما زنان خانه ها میشوند، پس بلای بزرگ در مجبور کردن مرد اروپایی بر اکتفا نمودن به یک زن است، پس تعیین کردن حد برای این مسئله دختران ما را بر آن داشته که از خانه ها فرار کنند وبه رفتارها وكارهاى مردان تسلیم داده شوند، واین پدیدۀ شر اوج خواهد گرفت اگر برای مرد اجازه داده نشود که بابیش از یک زن ازدواج کند.
چه گمانی عدۀ از مردان متاهل را احاطه کرده که فرزندان غير شرعي دارند وبار دوش ولکۀ ننگ برای جامعۀ انسانی شده اند، واگر تعدد همسران مباح می بود این فرزندان ومادران آنها به این عذاب واهانت مبتلا نمی بودند، وآبروی آنها واز فرزندانشان محفوظ ومصون میماند، مزاحمت زن برای مرد خرابی وتباهی را بار میاورد، آیا حال خلقت آن را نمی بینید خبر میدهد که بر اوست آنچه بر مرد نیست وبر مرد است آنچه که بر او نیست، وبا مباح ساختن تعدد همسران هر زنی زن خانه ومادر فرزندان شرعی میشود.
(شماره بخش 3; صفحه 234)
ودر صفحه 362 از خانم نویسنده دیگری نقل شده وی گفته است: اینکه دختران ما در خانه ها به عنوان خدمتگاران کار کنند بسیار بهتر است از اینکه از اشتغال آنها در کارگاهها، در آنجا دختر آلوده میشود ورونق حيات خود را تا ابد از دست می دهد، ای کاش کشور ما مانند کشورهای اسلامی می بود که در آن عفاف وعصمت وطهارت است در آن کشورها خدمتگذار وبرده از زندگی سرشار از آسایش ورفاهیت بر خوردار ومانند فرزندان خانه با ایشان رفتار میشود، وبا آبرو وحیثیت آنها بدرفتاری صورت نمی گیرد، آری این عار وننگ است برای کشور انگلیس که دختران آن بسبب اختلاط زیاد با مردان نمونۀ بدرفتاری اخلاقی باشند، پس ما چرا سعی نمی کنیم که دختران ما کاری بکنند که موافق فطرت طبيعي آنها باشد ودختران کار مردان را به مردان بگذارند وشرف وآبروی خود را ومحفوظ بدارند، پایان .
وغير او گفته است، و(گوستاو لوبن) گفته است: نظام تعدد همسران نظام خوبی است سطح اخلاقی ملل را بالا می برد وارتباط خانواده را قویتر میکند وبرای زن احترام وسعادت می بخشد که آن را در اروپا نميیابد.
وبرنارد شاو نویسنده میگوید: (که اروپا مجبورخواهد شد که تا قبل از نهايت قرن بیستم بخواهد ویا نخواهد به اسلام رجوع کند).
این بعض آنچیزی بود که از سخنان دشمنان اسلام در بارۀ محاسن اسلام وتعدد همسران خواندم ومطالعه کردم ودر آن عبرت وپند است برای هر خردمند وفرهیخته، خداوند یاری رسان است.
ما حكم ابن سرات بدون شک آنچه را که در بارۀ تعدد زنان اسلام را نقض وشريعت كامل را بباد انتقاد ورسول صلى الله عليه وسلم را تمسخر می کند، واین از شکننده های اسلام است، پس بر زمامداران مسلمان است که او را از آنچه که گفته است به توبه کردن فرا خوانند، پس اگر توبه کرد وتوبۀ خود را در روزنامه که گفته های کفرآمیز خود را نشر کرده بود اعلان نمود پس خدا را سپاس.
وواجب است که با وجود آن تادیب وتوبیخ شود تا او وامثال او را باز دارد وهشدار دهد.
(شماره بخش 3; صفحه 235)
واﮔـر توبه نكرد، واجب است که بحکم بر گشتن از اسلام کشته شود ومال او غنیمت میشود برای بیت المال وخویشاوندانش او را ارث نمی برند.
خداوند متعال فرمود: ﭿ ﭿ بگو آيا بخدا و آيتهاي او و پيغمبر او تمسخر ميكنيد(65) عذر نخواهید هر آئينه شما كافر شديد بعد از ايمان خود
وخداوند متعال در حق كفار فرموده است: ﭿ ﭿ اينکه بسبب آنست که ايشان ناپسند كردند چيزيرا که فرود آورده است خدا پس حبط كرد عمل ايشان را
پس خداوند سبحانه وتعالی بندگان خود را آگهی داده است هر که به دین خود استهزا کند، ویا احکامی را که خداوند نازل فرموده نپسندد ومکروه ببیند كافر میشود وعملش نابود میگردد.
وخداوند سبحانه وتعالی در آیت دیگری فرموده است: ﭿ ﭿ اينکه عقوبت بسبب آنست که ايشان پيروي چيزي كردند که بخشم آورد خدا را و ناپسند كردند خوشنودي او را پس خدا حبط ساخت اعمال ايشانرا
وشکی نیست که ابن سرات آنچه را که خداوند در بارۀ مباح بودن تعدد زنان نازل فرموده پسند نکرده است، وآن را مورد طعن واعتراض قرار داده است، وگمان کرده است که تعدد بیماری درمان ناپذیر است پس او در حکم این آیت داخل میشود، وادله بر این معنى بسیار است.
از خداوند متعال مسئلت میداریم که همۀ ما را به محبت شریعت خود وتمسک به آن، وپرهیز از آنچه که مخالف آن است هدایت فرماید، واینکه دين وحزب خود را نصرت کند، وباطل واهل آنرا خوار وناکام گرداند هر آئینه او شنونده ونزدیک است.
درود وسلام خداوند بر بنده وپيامبر او محمد وبر آل واصحاب او باد.  قبلی     بعد