طبق بر شمارۀ جلد ورق زدن > جلد سوم > نصیحت عمومی پیرامون برخی از گناهان بزرگ

(شماره بخش 3; صفحه 236)

نصیحت عمومی پیرامون برخی از گناهان بزرگ

از عبد العزيز بن عبد الله بن باز به کسی که از برادرانم مسلمان من آنرا میبیند ومطالعه می کند خداوند من وآنها را به آنچه مورد خشنودی او است موفق بدارد ومن آنها را از خشم ونافرمانی خود دور نگهدارد.
سلام ورحمت وبرکات خداوند بر شما باد وبعد:
پس توصيۀ من برای هر مسلمانی این است که تقواى خداوند سبحانه وتعالى را در همۀ حالها رعایت نماید واینکه زبان خود را از هر سخن بجز آن سخنی که در آن مصلحت است حفظ نماید؛ زیرا سخن مباح گاهی به حرام یا مكروه منجر میشود، واین در میان مردم بسیار رخ میدهد خداوند سبحانه وتعالى فرموده است: بزبان نميآرد آدمي سخني مگر نزديك او نگهباني است مهيا وخداوند متعال فرموده است: ﭿ و چيزى را كه بدان علم ندارى دنبال مكن زيرا گوش و چشم و قلب همه مورد پرسش واقع خواهند شد وپیامبر صلى الله عليه وسلم در حديث متفق علیه از ابو هريره رضی الله عنه فرموده اند: هر که به خدا وروز آخرت ایمان دارد پس باید سخن نیک بگوید ویا سکوت کند
وآنجا چیزهای هست گاهی سخن آن را به گناه میکشاند باید بر آن آگهی واز آن وهشدار داد چرا که از گناههای بزرگ است موجب خشم خداوند وعذاب اليم او میشود، واین چیزها در بعضی جامعه هاى انسانی انتشار یافته است.
1 - غيبت:
(شماره بخش 3; صفحه 237)
وآن عبارت است از گفتن سخنی در بارۀ برادرت اگر به او برسد ناراحت میشود وآنرا برای خود نمی پسندد برابر است او را در بدنش عیبجویی کرده باشی یا در نسب او یا در اخلاق او یا فعل او یا گفتار او یا در دين او ویا در دنيای او بلکه وحتى در لباس او یا خانۀ او یا حیوانی که بر آن سوار میشود باشد، واز ابو هريره رضی الله عنه پیامبر (صلی الله علیه وسلم) فرمودند: آیا میدانید که غیبت چیست؟ گفتند: خدا ورسولش میداند، فرمود: یاد کردن برادرت به چیزی که بد او میاید، گفت: پس اگر آنچه که میگویم در برادرم باشد چه؟ فرمود: اگر آنچه میگویی در برادرت باشد پس هر آئینه تو او را غیبت کردی واگر آنچه میگویی در او نباشد پس هر آئینه به افترا بستی آنرا مسلم روایت کرد.
وغيبت حرام است به كدام سببی که باشد چه غیبت بخاطر شفای خشم وغیظ باشد ویا از روی مجامله ومطایبه باهم نشینان وكمك آنها بر سخن گفتن یا به قصد تصنع ویا حسد یا شوخی وبازی وگذراندن وقت باشد وعيوب غير خود را یاد میکند که دیگران را بخنداند. وخداوند سبحانه وتعالى از آن نهی وبر حذر داشته وفرموده است: ﭿﭿ ﭿ اي مسلمانان احتراز كنيد از بسياري گمان بد هر آئينه بعض بدگماني گناه است و جاسوسي مكنيد و غيبت نكند بعض شما بعض را آيا دوست ميدارد كسي از شما که بخورد گوشت برادر خود که مرده باشد پس متنفر شويد از وي و بترسيد از خدا هر آئينه خدا توبه پذيرنده مهربان است
ودر حدیث از ابو هريره رضی الله عنه پیامبر (صلی الله علیه وسلم) فرمود: همه مسلمان بر مسلمان دیگری حرام است، خونش مالش وناموسش آنرا مسلم روایت کرد. وپیامبر صلى الله عليه وسلم در خطبۀ حجة الوداع فرمودند: هر آئینه خونهای شما واموال وآبروهایتان بر شما حرام است مانند حرمت این روز شما واین ماه شما در این شهر شما، آگاه باشید آیا رساندم آنرا بخاری ومسلم روایت کردند. واز ابو هريره رضی الله عنه گفت: پيامبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمودند: هر آئینه از بدترین انواع ربا تجاوز کردن شخص بر آبروی برادرش است آنرا البزار وابو داود روایت کرد.
وحديثهاى ثابت از پيامبر خدا صلى الله عليه وسلم در تحريم غيبت وتقبیح آن، وهشدار از آن بسیار است.
2 - از آنچه که باید اجتناب نمود وهشدار از آنها بود، (سخن چینی) يا نميمت است،
(شماره بخش 3; صفحه 238)
که آن عبارت است از انتقال دادن سخن از یک كس به كس دیگر است. یا از جماعتی به جماعت دیگری است. یا از قبیلۀ به قبيلۀ دیگری بقصد تباه وبهم انداختن آنها وآن فاش کردن آنچه که فاش کردن آن ناپسند است چه آنرا کسی که از او نقل شده ناپسند بداند ویا کسی به اونقل شده است. یا نفر سوم از آن ناراحت شود، وچه فاش کردن به گفتن باشد یا نوشتن یا به رمز یا اشاره، وچه آنچه که نقل کرده میشود سخنان باشد یا كارها، وچه آن در کسی که از او نقل میشود عيب یا نقص باشد یا نباشد، پس بر كس واجب است از هر آنچه که از حالهاى مردم می بیند خاموش کند مگر آنچه که در حکایت کردن آن فایدۀ برای مسلمان باشد یا دور شری بشود.
وانگیزۀ سخن چینی یا نميمت سو نسبت به کسی که از او حکایت میشود میباشد یا اظهار دوستی ومحبت برای کسی که بر او حکایت کرده شده است یا گوش دادن به سخن وداخل شدن در سخن های فضولی وبیهوده وباطل وهمه اینها حرام میباشند، وهر کسی که سخن مردم به هر شکلی از اشکا ل به وی انتقال داده میشود بر او واجب است که آنرا تصدیق نکند؛ زیرا سخن چین يا نميمت فاسق بشمار می رود وشهادت او مردود است خداوند متعال فرموده است: ﭿ اي مسلمانان اگر بيارد پيش شما فاسق خبري را پس تفحص كنيد براي احتراز از انكه ضرر رسانيد قومي را بناداني وبر او لازم است که او را از سخن چینی منع ونصیحت کند واین كار او را تقبیح ونکوهش نماید بدلیل فرمودۀ خداوند متعال: و بفرما بكار پسنديده و منع كن از ناپسنديده وبرای خدا ازآن اظارناراحتی کند ودربارۀ برادرش که سخن اوبرایش نقل کرده شد گمان بد نکند بلکه گمان نیک نماید بنابه فرمودۀ خداوند متعال: ﭿﭿ اي مسلمانان احتراز كنيد از بسياري گمان بد هر آئينه بعض بدگماني گناه است وبه فرمودۀ پیامبر (صلی الله علیه وسلم): از ظن وپندار پرهیز کنید پس هر آئینه پندار دروغترین سخن است مقبول همگی (اتفاق بر صحت آن).
وبر اوست بر کسی که از او برایش حکایت شده تجسس نکند وآن خصلت را که سخن چین را از آن نهی کرد آن را برای خود نپسندد وسخنی را که برایش از آن كس نقل شده آنرا برای کس دیگر حکایت نکند.
ودليلهاى تحريم سخن چینی يا نميمت از كتاب وسنت بسیار است از آن جمله فرمودۀ خداوند متعال: ﭿ و فرمان قبول مكن هر بسيار سوگند خورده محقر را(10) هر عيب كننده را هر رونده بسخن چيني را وفرمودۀ خداوند متعال: واي هر عيب كننده عيب گوينده را
(شماره بخش 3; صفحه 239)
واز حذيفه رضي الله عنه گفت: پيامبر خدا صلى الله عليه وسلم فرمودند: داخل نمی شود به جنت كسى كه سخن چین است اتفاق بر درستش است. واز ابن مسعود رضی الله عنه پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: آیاشمارا آگاه نکنم که عضه چیست؟ آن سخن چینی میان مردم است آنرا مسلم روایت کرد. وسخن چینی موجب عذاب قبر میشود بدلیل روایت ابن عباس رضي الله عنهما که بيامبر خدا صلى الله عليه وسلم بردوقبری گذشت وفرمود: آن دو عذاب میشوند ولی بسبب گناه بزگ عذاب نمیشوند، سپس فرمود: بلی.یکی از آنها خویش را از ادرار خود نگاه نمیکرد وآن دیگر به سخن چینی می رفت متفق بر درستش است. وهمانا غيبت وسخن چینی برای آن حرام شده اند که با آن میکوشند در میان مردم فساد واختلاف بیاندازند وآتش دشمنی را وکینه ورزی وحسد ونفاق را دامن زنند ومهر ورزی ومحبت را از بین ببرند، وبرایاینکه در آن دروغ وعهد شکنی وخيانت وفریب وتهمت بستن گزافی برای بی گناهان وآزاد گذاشتن میدان برای دشنام دادن وفحش گفتن است، وزيرا اینکه این صفتها نشانۀ بزدلی پستی وضعف كس است، واين اضافه بر آن کسانیکه دست به این كارها میزنند گناهان زیادی را بر دوش می گیرند که موجب خشم وغضب وعذاب دردناک خداوند میشود.
3 - واز آنچه که باید اجتناب شود خصلت زشت وقبیح حسد است، وآن اینکه كس تمنای زوال نعمت را از برادر مسلمان خود بکند چه که نعمت دین یا دنیا باشد، وحسد اعتراض کردن بر قضا وقسمت خداوند در میان بندگانش، وستم كس حاسد برای خود اوست وبا حسد ورزیدن ایمانش کاسته میشود وهم واندوه ومصیبتها را برای او جلب می کند ودر نهایت او را به بدترین شیوه تباه واز بین می برد. خداوند پاک ومتعال فرموده است: ﭿ آيا حسد ميكنند بر مردمان بر آنچه ايشانرا اللّه تعالي داده است از فضل خود واز ابو هريره رضي الله عنه پیامبر صلى الله عليه وسلم فرمودند:
(شماره بخش 3; صفحه 240)
علیه یک دیگر حسد وخصومت وبر یک دیگر پشت نکنید وگران فروشی نکنید وبعضی شما بر بیع بعض دیگر نفروشید وبندگان خدا وبرادران هم دیگر باشید
آنرا مسلم روایت کرد. واز ابو هريره رضي الله عنه نیزروایت است که پیامبر صلى الله عليه وسلم فرمودند: ازحسد پرهیز کنید زیرا حسدنیکی هارا میخورد همانگونه که آتش هیزم را میخورد آنرا ابو داود روایت کرد.
4 - همچنان باید از ظلم اجتناب ودوری گزید وآن ستم کردن وگذاشتن شي در غير موضع شرعي آن است، وبزرگترین ظلم شرک آوردن به خداوند سبحانه وتعالى ومبارزه با مخالفت کردن ونافرمانی او است خداوند سبحانه وتعالى فرموه است: ﭿ ﭿ هر آئينه شرك ستمي است بزرگ وخداوند عز وجل فرمود: و كافران ايشانند ظالمان وهمچنان گرفتن مال دیگران به نا حق یا غصب کردن چیزی از زمین او یا تجاوز کردن بر او. وآن نیز از كبيره از كبيرهها يا گناه بزرك از گناهان بزرك ونافرمانی خداوند است، واو وپناه مى برم به خدا ناشی از تاریکی در قلب است زیرا اگر قلب به نور هدایت منور می بود حتما عبرت میگرفت خداوند سبحانه وتعالى فرموده است: ﭿ نيست ستمكاران را هيچ دوستي و نه شفاعت كننده که سخن او قبول كرده شود وخداوند متعال فرمود: و نيست ستمكاران را هيچ ياري دهنده وخداوند متعال فرمود: ﰿ و هرگز مپندار خدا را بي خبر از آنچه ميكنند ستمكاران جز اين نيست که مهلت میدهد ايشانرا براي روز که خيره شوند درآن چشمها وخداوند متعال فرمود: و هر که ستم كرده باشند از شما بچشانيمش عذاب بزرگ ودر صحیح مسلم از ابو ذر رضی الله عنه روایت کرد از پیامبر صلی الله علیه وسلم که ایشان فرمودند: خداوند متعال می فرماید: ای بندگانم من ظلم را بر خود حرام کردم ومیان شما نیز آنرا حرام قرار دادم پس یک دیگر را ظلم نکنید حدیت.
واز جابر خدا از او راضى است از پيامبر خدا صلى الله عليه وسلم فرمودند: از ستم کردن پرهیز نمایید پس هر آئینه ستم تاریکی هاست در روز قیامت حدیت. واز عبد الله بن عمرو بن عاص
(شماره بخش 3; صفحه 241)
(رضی الله عنهما) گفت: پیامبر (صلی الله علیه وسلم) فرمودند: مسلمان کسی است که مسلمانان از زبان ودست او سالم بمانند ومهاجر کسی است آنچه را که خداوند نهی کرده ترک کند متفق بر درستش است. واين حديثها وآنچه در معنای آن آمده است بر وجوب اجتناب از ستم به جان ها وآبروها ومالها دلالت می کند زیرا در آن شر وتباه بزرگ وعاقبتهاى بد وخطرناک دارد، همچنان بر وجوب توبه کردن به خداوند سبحانه وتعالی از گناهان گذشته وتوصيه کردن به ترك آنچه را که خداوند حرام گردانیده است از ستم وغير آن از همه گناهان.
خداوند متعال من وشما را به اخلاق نیک وكارهاى شایسته موفق بدارد واز اخلاق زشت وكارها ناپسند دور داشته باشد وبه صراط مستقيم خود هدایت فرماید هر آئینه او بخشنده وبزرگوار است.
درود وسلام خداوند بر پيامبر ما محمد، وبر آل واصحاب او باد.
سلام بر شما(سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته).
(شماره بخش 3; صفحه 242)  قبلی     بعد