طبق بر شمارۀ جلد ورق زدن > جلد سوم > نصیحت عمومی برای زمامداران مسلمان وملتهای آنها

نصیحت عمومی برای زمامداران مسلمانان وملتهای آنان

سپاس وستایش خدا راست، درود وسلام بر پيامبر خدا وبر آل واصحاب او باد.
اما بعد: من برادرانم مسلمانان را در هر جای چه حكومتها وچه ملتها را به تقواى خداوند سبحانه وتعالی همۀ امرها توصیه می کنم زیرا تقوا وصیت خداوند سبحانه وتعالی ووصيت پيامبر امين او عليه الصلات والسلام میباشد چنانچه خداوند عز وجل فرموده است: ﯿ و هر آئينه حكم فرموديم آنان را که داده شدند كتاب پيش از شما و شما را نيز که بترسيد از خدا خداوند سبحانه فرمود: ﯿ اي مردمان بترسيد ازان پروردگار خويش که بيافريد شما را از يك كس آیت، وپیامبر (صلى الله عليه وسلم) در خطبۀ خود مردم را به تقوای خداوند توصیه می نمود، وتقوى كلمۀ جامعی است همۀ دين را در بر میگیرد وشامل عنايت به كارهاى دنيا وآخرت میشود، وتقوا همۀ آن دين است وآن عبارت از نیکی کردن ايمان واسلام وهدایت واصلاح است، وخداوند سبحانه دين خودرا تقوى نامیده زیرا کسی که بر دین استقامت نمود وبر آن محافظت کرد او را از شر دنيا وآخرت نگاه میدارد، ومهمترین تقوى اخلاص عبادت برای خداوند یگانه، وراستكو در متابعت پيامبر او صلى الله عليه وسلم وحاكم گردانیدن شريعت او در همۀ امور وپرهیز از آنچه که مخالف آن است میباشد چنانچه خداوند تعال فرموده است: و فرموده نشد ايشان را مگر آنكه عبادت كنند خداي را خالص ساخته براي او پرستش را متدين بدين ابراهيم شده. آیت، خداوند سبحانه فرمود: اي مردمان بپرستيد پروردگار خويش را آنكه آفريد شما را و كساني را که پيش از شما بودند تا در پناه شويد وخداوند عز وجل فرمود: آيا حكم جاهليت ميخواهند و كيست خوبتر از خدا باعتبار حكم براي قومي که يقين دارند خداوند پاک فرمود: ﯿ ﭿ ﭿ پس قسم به پروردگار تو که ايشان مسلمان نباشند تا آنكه حاكم كنند ترا در اختلافي که واقع شد ميان ايشان باز نيابند در دلهای خويش تنگي از آنچه حكم فرمودي و قبول كنند بانقياد
(شماره بخش 3; صفحه 243)
وبر خردمندان پوشیده نیست که در حاکم گردانیدن شريعت اصلاح امر دنيا وآخرت است، همچنانکه در آن جمع اورى كلمه واتفاق بر حق، واز بین بردن فساد است، واز مهمترین تقوى همكارى بر نیکی وتقوى وتوصيه به حق وصبر بر آن واتحاد دانشمندان واجتماع سخن آنها بر حق، وارشاد كردن عوام مردم بسوی اسباب نجات وهشدار دادن آنها از اسباب هلاکت ونصیحت کردن زمامداران مسلمان وکمک کردن ایشان بر کار خير است چنانچه پيامبر صلى الله عليه وسلم فرمودند: هر آئینه خداوند سه چیز را برای شما می پسندد: اینکه او را پرستش کنید وچیزی را به او شریک نیاورید، واینکه همه به ریسمان خدا چنگ زنید ومتفرق نشوید، وبه آنکس که خداوند زمام امور شما را می سپارد نصیحت کنید همچنین همگان را از همه انواع شرک وبدعتها وگناهها بر حذر میدارم زیرا بيدا آن در جامعه سبب هلاکت آن جامعه میشود، وهشدار از آن وتوصيه بترک آن از بزرگترین اسباب نجات است، واصلاحی در جامعه تحقق نمیابد مگر از راه همکاری بر نیکی وتقوا وامر به معروف ونهي از منكر واین است اخلاق مؤمنان وصفتها آنها چنانکه خداوند سبحانه وتعالی فرموده است: ﰿ ﭿ و مردان مسلمان و زنان مسلمانان بعض ايشان كار ساز بعضاند ميفرمايند بكار پسنديده و منع ميكنند از كار ناپسنديده و بر پا ميدارند نماز را و ميدهند زكوة را و فرمانبرداري ميكنند خدا و رسول او را اين جماعه رحمت خواهد كرد بر ايشان خدا هر آئينه خدا غالب ودرست كارست وبه تحقیق ثابت شده از پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم اینکه فرمودند: هر کسی از شما کار زشت وناپسند را دید باید آنرا بدستش منع بکند، پس اگر نتوانست پس با زبانش (نصیحت کند)، واگر این را هم نتوانست پس در دلش آنرا بد ببیند، واین ضعیف ترین ایمان است وپیامبر خدا علیه الصلاة والسلام فرمودند: دين عبارت از نصيحت وخير انديشی است، گفتیم: برای چه کسی؟ فرمود: برای خدا وبرای کتابش ورسولش وبرای پيشوايان مسلمانان، وبرای همه مسلمانان است آن دو را امام مسلم در صحیح خود تخريج كرد، آیتها وحديثها در این معنی بسیار است، واز خداوند عز وجل مسئلت میدارم همۀ ما وهمه مسلمانان در هر جا که هستند به آن چه که در آن خشنودی او واصلاح بندگان اوست توفیق عنایت فرماید، واینکه دلهای ما وهمه كارهاى ما را اصلاح بگرداند، وفقه وفهم در دين خود وثبات ودعوت به آن با فهم ودرایت ارزانی نماید هر آئینه اوصاحب آن وقادر بر آن است، درود وسلام خداوند بر بنده پيامبر ما محمد، وبر آل واصحاب او وکسانی که به نیکی از آنها پیروی کردند.  قبلی     بعد