طبق بر شمارۀ جلد ورق زدن > جلد سوم > کنفرانس سران اسلامی وسببهاى پیروزی

(شماره بخش 3; صفحه 341)

کنفرانس سران اسلامی وسببهاى پیروزی است

ثناوستایش خداوند یکتا راست ودرود وسلام بر پیامبر خدا، وبر آل واصحاب او وبر کسانیکه به هدایت او رهیاب شدند باد.
(شماره بخش 3; صفحه 342)
اما بعد: اگر کسیکه باندیشد در قرآن کریم که خداوند بیان کنندۀ همه چیز وهدایت ورحمت وبشارت دهنده برای مسلمانان نازل کرده است، وشرح قناعت بخش وعوامل پیروزی وسببهاى نیرومند شدن در زمین را در آن می یابند، وهمچنین از بین بردن دشمن هر قدر که باشد نیروی آن، وروشن میشود که این سببهاى وعاملهاى همگی بسوی دو عامل اساسی بر میگردد که عبارت از: ایمان راست به خدا وبه پیامبر او، وجهاد راست در راه او است، معلوم است که ایمان شرعی را خداوند پیروزی وعاقبت نیک را به آن معلق کرده شامل اخلاص به خدا در کردار وانجام امر او وترک نهی او می باشد. وهمچنین شامل وجوب داوری به شریعت در تمام امرهاى جامعه وامر به معروف ونهی از منکر میباشد، ومطلبهاى محل تنازع مردم به كتاب خدا وسنت پيامبر او محمد (صلى الله عليه وسلم) ارجاع کرده میشود، وهمچنان شامل آمادگی لازم از نیروى برای دفاع از دین، واز قلمروی آن میباشد، وجهاد در برابر کسانی که از حق خارج شدند تا وقتکیه بر گردند، هر چه عامل دوم که آن عبارت جهاد راست در راه خدا: وآن نیز از واجبات ایمان می باشد، ولی خداوند متعال در موارد زیادی از کتاب خود بر آن آگهی داده وخاص ذکر کرد، وهمچنین پیامبر او - صلى الله عليه وسلم - امت خود را بر آن دستور داده وتشویق نموده بخاطری بزرگی شأن آن وضرور بودن نیازمندی به آن، زیرا بسیاری از خلق تنها به وعد وتهدید از باطل نمی گردند، بلکه در حق آن از یک مانع نیرومند که به حق ملتزم واز باطل منع بدارد، هرگاه که این دو عامل اساسی بوجود بیاید که آن: ایمان به خدا وبه پیامبر او است، وجهاد در راه او، برای هر ملت وکشور؛ پیروزی هم پیمان او میشود وبرای او قدرت مندی در زمین، وجای نشینی در زمین نوشته میشود، وعده خدا که نمی شکند، وسنت او که تغیر نمی دهد، در صدر این امت عزت وقدرتمندی، وپیروزی بر بالای دشمنان حاصل شده بود، دلالت بر صحت آنچه که در قرآن وسنت پیامبر امین او آمده است دلالت میکند، هر کسی که دارای اندکی دانش از تاریخ اسلامی داشته باشد صحت آنچه را که ما گفتیم درک میکند، واین یک واقعیت است که نمی توان نادیده گرفت وبراي آن هيچ سبب دیگر نیست جز از اینکه قبلا ما ذکر کردیم از راست بودن گروه اول در ایمان شان به خدا وبه سنت پیامبر او، وجهاد در راه او به گفتار وکردار وعقیدت است.
وبه تو ای برادر گرامی بعض از آیتها که بر صدق آنچه ما گفتیم دلالت میکند تا که به بینیش وبصیرت به آن باشید، به آنچه که میتوانید بسوی راه پروردگار وآگاه کردن برادران مسلمانان خود دعوت کنبد وراه پیروزی وعاملهاى خواری آن را بیان نمایید، واینکه خداوند یک مرد را بدست تو هدایت کند بهتر برایت از شترهای سرخ است چنانکه حديث صحیح از پيامبر خدا صلى الله عليه وسلم در این مورد آمده است، خداوند عزوجل فرمودند: اي مسلمانان اگر نصرت دهيد دين خدا را نصرت دهد خدا شما را و ثابت كند قدمهاي شما را وبه تحقیق مفسران اجماع کردند که نصرت دین خدا به عمل کردن به آن ودعوت نمودن بسوی آن ومبارزه کردن باکسانیکه از آن مخالف می ورزند میباشد، وبه همین معنی آیت دیگر از سورۀ حج دلالت میکند که آن عبارت از این فرمودۀ خداوند متعال میباشد: ﰿ و البته نصرت خواهد داد خدا كسي را که قصد نصرت دين وي كند هر آئينه خدا توانا غالب است نصرت خواهد داد(40) آنان را که اگر دست رس دهيم ايشانرا در زمين بر پادارند نماز را و بدهند زكوة را و بفرمايند بكار پسنديده و منع كنند از كار ناپسنديده وخداوند متعال مي فرمايد: و بود نصرت مسلمانان لازم بر ما
(شماره بخش 3; صفحه 343)
شکی نیست که مؤمن برپا دارنده فرمان خدا وتصدیق کننده آنچه که خبر داد ونهی شوینده از آنچه که منع قرار داده وداوری کننده به شریعت او است، خداوند عز وجل فرمودند: اي مسلمانان اگر بترسيد از خدا پيدا كند برائي شما فتحي را و درگذراند از شما گناهان شما را و بيامرزد شما را
خداوند متعال در مورد بیان صفتهاى مؤمنان وپرهيز كاران فرموده است: نيست نيكوكاري آنكه متوجه كنيد روي خود را بطرف مشرق و مغرب و ليكن صاحب نيكوكاري آنست که باور دارد خدا را و روز قيامت را و فرشتگان را و كتاب و پيغامبران را و بدهد مال با وجود دوست داشتن آن مال خداوندان خويشي را و يتيمان را و فقيران را و مسافران را و سؤال كنندگان را و خرج كنند در باب بردها و بر پا دارد نماز را و بدهد زكوة را و وفا كنندگان بر عهد خويش چون عهد كنند و مدح ميكنم صبر كنندگان را در تنگدستي و سختي و بوقت كارزار ايشانند راستگو و ايشانند پرهيزگاران
ای برادرم: این صفات های ستوده واخلاق های گرانبها اندیشه کن وسپس برای تطبیق آن نفس خود را محاسبه کن تا از مؤمنان راستین وپرهیزگاران رستگاران شوی، وشکی نیست که بر هر آن کسی که به اسلام وابسته هستند از پادشاه یا رهبر ياشاهزاده وغیر آن واجب است نفس خود را محاسبه نمایند، با اخلاق شدن به این اخلاق های ارزشمند، وكار کردن به این كارهای شایسته کوشش کنند، وکسانی که از مردمان در زیر نفوذ شان قرار دارند به همین اخلاق وکردار که خداوند برای مسلمانان واجب گردانده است امر واجبار نمایند، ودر این باره باورمند باشد واز راه از خداوند کمک بخواهد وبهترین كسان را برای فرمان خدا وپیامبر او به قدر امکان مامور بگراداند، مخالف ونا همگون شان را تا حدی ممکن دور نمایند، وهمرای دیگران از پادشاهان ورهبران وبزرگان ودانشمندان در این مورد با اهمیت که در آن عزتمندی وپیروزی وتمکین شان در زمین است همکاری کنند، چنانچه خداوند عز وجل فرموده است: ﭿ ﭿ وعده داده است خدا آنانرا که ايمان آوردند از شما و عملهائي شايسته كردند البته خليفه سازد ايشانرا در زمين چنانكه خليفه ساخته بود آنانرا که پيش از ايشان بودند و البته محكم كند براي ايشان دين ايشان را که پسنديده است براي ايشان و البته بدل كند در باره ايشان بعد از ترس ايشان ايمني را پرستش كنند مرا شريك مقرر نكنند با من چيزي را و هر که ناسپاسي كند بعد ازين پس آن جماعه ايشانند فاسقان
(شماره بخش 3; صفحه 344)
وخداوند متعال در سورۀ انفال برای فرمان به بندگان خود به آمادگی قوت فرموده است: ﭿ ﭿ ﭿ و مهيّا سازيد اي مسلمانان براي ايشان آنچه توانيد از توانائي«1» و از آماده داشتن اسبان بترسانيد بآن دشمن خدا را و دشمن خويش را و قومي ديگر را نيز بجز ايشان شما نميدانند ايشانرا خدا ميدانند ايشانرا و آنچه خرج كنيد از هر چه باشد در راه خدا تمام داده شود به شما و شما ستم كرده نه شويد وایشان را امر به احتیاط از دشمنان واز مکر فریب آنها دستور داده پس در سورۀ نساء فرمود: ﭿ اي مسلمانان بگيريد سلاح خود را پس بيرون رويد (يعني بغزا) گروه گروه شده يا بيرون رويد همه جمع آمده وخداوند متعال برای پیامبر خود محمد - صلى الله عليه وسلم - فرمود: ﰿ ﭿ و چون باشي در ميان مومنان پس بر پا كردي براي ايشان نماز را پس بايد که بايستند گروهي از ايشان با تو و بايد که بگيرند سلاح خويش پس چون بسجده روند پس آن گروه ديگر بايد که پيش از ايشان باشند و بايد که بيايد آن گروه ديگر که هنوز نماز نه كردهاند پس نماز كنند با تو و بايد که بگيرند حذر و سلاح خود را آرزو كردند كافران كاش غافل شويد از سلاح خويش و متاع خويش پس حمله كنند بر شما يكباره و هيچ گناه نيست بر شما اگر باشد شما را رنجي از باران يا بيمار باشيد در آنكه بنهيد سلاح خويش را و البته بگيريد حذر خود را هر آئينه خدا آماده كرده است براي كافران عذاب رسوا كننده
(شماره بخش 3; صفحه 345)
پس ببين ای برادرم: این أموختن بزرگ واین بیان فصیح از جانب آفريدكار زمین وآسمانها وعالم پنهانیها ورازها وبدست او است گردانیدن همه قلبها، سختى و تنگدستی همه كارهاى وتصرف آن بدست اواست که برایت اهتمام اسلام به اسباب وتشویق بر آن روشن گردید، آگهی وهشداری از بی توجهی وغفلت از آن، وبرایت آشکار شد که برای مسلمان جایز نیست از اسباب روی بگرداند ویا آن را سبک بشمارد وهمچنین جایز نیست اعتماد وتکیه داشتن تنها به سببها بلکه واجب است که اعتمادش تنها به خدا با باور کامل به اینکه بدست اوست نصرت داشته باشد، واین حقیقت توکل شرعی بر خدا وبکار بردن سببهاى مشروع وتوجه بر آن با اعتماد به خدا وتوکل به او است، وهر آئینه خداوند سبحانه وتعالى در این معنی در بیساری آیت ها آگهی داده است، از آن جمله این فرمودۀ او سبحانه وتعالی است: و هر که بترسد از خدا پديد آرد براي او خلاصگاه(2) و رزق دهدش از آنجا که گمان ندارد و هر که توكل كند بر خدا پس خدا بس است او را تقوی را اول ذکر کرد زیر آن از بزگترین سببها است وحقیت آن فرمانبرداری از خدا واز پیامبر او در همه چیز است واز آن جمله بکار بردن سببهاى حسی، ومعنوی، وسیاسی، ونظامی می باشد، وبعد از آن توکل را بیان نمود وفرمود: و هر که توكل كند بر خدا پس خدا بس است او را - یعنی کافی است اورا- خداوند عز وجل فرمودند: ﰿ ﭿ آنگاه که فرياد ميكرديد در جناب پروردگار خويش پس قبول كرد دعاي شما را که من مدد كننده شماام بهزار كس از فرشتگان از پس خود جماعت ديگر را آورده(9) و نساخت خداوند اينکه مدد را مگر براي مژده و تا آرام گيرد بآن دل شما و نيست فتح مگر از نزديك خدا هر آئينه خدا غالب با حكمتست
واما جهاد راست را خداوند متعال در چندین آیتها ذکر کرد، وهمچنین آنچه از پیروزی در دنیا، وسعادت رستگاری در آخرت مترتب میشود ذکر کرد، وصفتهاى مجاهدان راست را بیان کرد تا که فرق از دیگران شود وفرمود: ﭿ ﭿ بيرون آئيد سبكبار و گرانبار و جهاد كنيد بمال خود و جان خود در راه خدا اينکه بهتر است شما را اگر ميدانيد وهمچنین می فرماید: ﭿ ﭿ اي مسلمانان چون رو برو شويد با گروهي پس ثابت باشيد و ياد كنيد خدا را بسيار بود که شما رستگار شويد(45) و فرمانبرداري كنيد خدا و رسول او را و با يكديگر نزاع مكنيد که درين صورت بزدل شويد و برود دولت شما و شكيبائي ورزيد هر آئينه خدا با شكيبايانست(46) و مباشيد مانند كسانيكه بيرون آمدند از خانهاي خود از روي سركشي و خودنمائي بمردمان و باز ميدارند از راه خدا و خدا بآنچه ميكنند درگيرنده است
(شماره بخش 3; صفحه 346)
پس ای مؤمن در این صفتهاى بزرگ مجاهد راستكو باندیش تا که برایت حالت مسلمانان امروز، وحال مجاهدان كذشتكان روشن شود، تاکه راز کامییابی آنان وسبب خواری وذلت کسانیکه بعد از آنها آمده شناخته شود، وهیچ راهی بدست آوردن پیروزی در دنیا وسعادت در آخرت وجود ندارد مگر به وا نمود کردن وخوی گرفتن به اخلاق که خداوند به آن امر کرده وبسوی آن دعوت کرده است، وپیروزی را به آن معلق گردانده است، چنانچه خداوند متعال در کتاب روشن خود ودر این آیت های که ما ذکر کردیم، ودر غیر آن بیان نموده است، وخداوند عز وجل فرمود است: ﭿ ﭿ اي مسلمانان آيا دلالت كنم شما را به تجارتی که برهاند شما را از عذاب درد دهنده(10) ايمان آريد بخدا و رسول او و جهاد كنيد در راه خدا باموال خود و بجان خود اين بهترست براي شما اگر ميدانيد (11) بيامرزد براي شما گناهان شما را و درآرد شما را به بوستانها ميرود زير آن جويها و بمحلهاي پاكيزه در بهشت هاي هميشه ماندن اين است پيروزي بزرگ(12) و بدهد نعمتي ديگر که دوست ميداريد آنرا آن نعمت نصرت از جانب خداست و فتحي قريب الحصول است و مژده ده مسلمانان را
وبه تحیق خداوند متعال در این آیتها سببهاى پیروزی را ذکرکرده وآن را به دو عامل اساسی قرار داد، وآنها عبارت از: ایمان به خداوند وبه پیامبر او، وجهاد در راه او، وآمرزش از گناهان وپیروزی به بهشت در آخرت، ونصرت در دنیا وفتح نزديك را بر آن مرتب گردانده است، خداوند سبحانه وتعالی خبر داد که مسلمانان پیروزی وفتح را دوست دارند، لذا فرمود: و نعمتي ديگر که دوست ميداريد آنرا آن نعمت نصرت از جانب خداست و فتحي قريب الحصول است
(شماره بخش 3; صفحه 347)
پس اگر پادشاهان ورهبران ما در این کنفرانس شان میل صادقانه در نصرت وفتح نزديك داشته باشند، وسعادت ونجات در دنيا، وآخرت را بخواهند، وبه تحقیق خداوند متعال راه آن را برای شان آشکار ونمایان کرده وعاملهاى وسببها که منجر بسوی آن میشود بیان کرده است، پس برای شان نیست جز از اینکه به پیشگاه خداوند از آنچه از کوتاهی های که از پیش شنا سر زده، واز انجام ندادن آنچه که بالای شان از حق خدا، وحق بندگان او واجب بود توبۀ صادقانه کنند، عهد پیمان راستین به ایمان به خدا وبه پیامبراو (ص) وحاکم ساختن شریعت او وبه چنگ زدن به رسمان او نمایند، ومبارزه ای ایشان با دشمنان خود به یک صف با همه چیز که از نیرو خداوند برای شان عطا کرده ونفی اصول خلاف قانون خدا وحقیقت دین او، اعتماد وتکیه بر خداوند متعال نمایند نه به غیر او از لشکرگاه شرق ياغرب، واینکه تدابیر احتیاطی خود را بگیرند، وآنچه از حدی توان شان است برای نیرو به هر وسایلی که خداوند مباح گردانده است آمادگی بگیرند، از دیگر بلوک های کافران بی طرفانه ومستقل از شرق وغرب متمایز ایمان به خدا وبه بيامبر او باشند، وپا بندی در دین شان ودستاویز قرار دادن شریعت او، وهر چه سلاح واصناف آلات برای تامین آن از هر راهی که باشد، وبه هر وسیلۀ بشرطی که مخالف شریعت مطهره نباشد باکی نیست، واز خداوند متعال به نامهاى حسنی وصفتهاى علیای او مسئلت میداریم که این کنفرانس را با برکت وبه نفع بندگانش بگرداند، واینکه خداوند اتحاد واتّفاق آنانرا بر قرار سازد ورهبران آنها را اصلاح آرد، وگردهم آمدگان را به آنچه که رضایت او وعزت بخش دین وحقارت دشمنش، وبه ارجاع حق ربوده شده را به صاحب آن، وبه دور انداختن آنچه که مخالف اصول واخلاق دین اسلام است موفق بگرداند، هر آئینه خداوند ولی این امر وقادر بر آنست، درود وسلام خداوند بر بنده وفرستاده او وپيامبر ما محمد، وبر آل واصحاب، وبر کسانیکه به نیکی از او تا روز قیامت پیروی کردند باد.  قبلی     بعد