طبق بر شمارۀ جلد ورق زدن > جلد ششم > سخنرانی مهم به سبب اشغال حاکم عراق به کویت > سؤالها وجوابهاى بعد از سخنرانی > طاعت كردن مادر در جهاد نکرد در راه خدا

س 15: من جهاد را دوست دارم ومحبت او در قلبم آمیخته است، ونمی توانم از جهاد دور باشم، از مادرم اجازه خواستم موافقت نکرد، بنا بر این خاطر خیلی متأثر شدم ونمی توانم از جهاد دور باشم.
جناب شیخ: به تحقیق آرزومندی من در زندگی جهاد در راه خدا است واینکه کشته شوم در راه او ومادرم موافقت نمی کند، مرا راهنمای کن به راه مناسبی خداوند برای تان جزای خیربدهد.
ج: جهادت برای مادرت جهاد بزرگ است، با مادرت بمان وبه او نیکی کن، مگر اینکه ولی امر به جهاد امر نمود پس حرکت کن به سوی جهاد، به فرمودۀ پیامبر خدا (صلی الله علیه وسلم): وهرگاه به جهاد فراخوانده شدید پس برون شوید
مادامیکه ولی امر حکم نکند با مادرت نیکی کن، وبه او رحم کن، آگاه باش که نیکی با مادرت جهاد بزرگ است، او را مقدم کرده است پیامبر (صلی الله علیه وسلم) بر جهاد در راه خدا، آنگونه که آمده است دربارۀ این حدیث درست از پیامبر (صلی الله علیه وسلم) که برایش گفته شد ای رسول خدا کدام عمل بهتراست؟ فرمود: ایمان به خدا ورسول او، عرض شد:پس ازآن کدام عمل ؟فرمود:نیکی واحسان برای والدین، عرض کرده شد: پس ازآن کدام عمل؟فرمود:جهاد درراه خدا (اتفاق به صحت اواست) آن بر با والدین را مقدم بر جهاد کرده است، وآمد مردی درنزدش که از او اجازه می گرفت گفت: ای رسول خدا دوست دارم اینکه جهاد کنم با تو پس پیامبر (صلی الله علیه وسلم) برایش فرمود: آیا پدر ومادرت زنده هستند ؟ گفت : آری. فرمودند پس درآنها جهاد کن (اتفاق است به صحت او).
ودر روایت دیگری آنحضرت (صلى الله عليه وسلم) فرمود: برگرد ازایشان اجازه بخواه واگربرایت اجازه دادند واگراجازه ندادند پس برایشان نیکی واحسان کن پس به مادرت رحم واحسان کن تا که برایت اجازه بدهد، وهمه این در جهاد طلب است، واگر ولی امر به اقدام جهاد امر نکرد، اما اگر بلای به سرت آمد از خود وبرادرانت آنرا برای خدا دفع کن، تحول وقدرتی نیست مگر بواسطۀ خداوند، وهمچنين اگر ولی امر به جهاد دعوت کرد حتی بدون رضای مادرت حرکت کن، به فرمودۀ خداوند متعال ﭿﭿ ﭿ ﰿ ﰿ اي مسلمانان چيست شما را که چون بشما گفته ميشود بيرون آئيد در راه خدا گران شده ميل ميكنيد بسوي زمين آيا رضامند شديد بزندگاني دنيا عوض آخرت پس نيست متاع زندگاني دنيا در برابر آخرت مگر اندكي(38) اگر بيرون نيائيد عذاب كند شما را عذابي درد دهنده و بدل شما گيرد قومي را بجز شما و زيان نرسانيد خدا را هيچ و خدا بر همه چيز توانا است
وپیامبر (صلى الله عليه وسلم) فرمود: وهرگاه به جهاد فراخوانده شدید پس برون شوید (اتفاق است به صحت او) خداوند همه را به آنچه که دوست دارد وراضی می شود موفق بگرداند.  قبلی     بعد