طبق بر شمارۀ جلد ورق زدن > جلد ششم > اين حادثه درس وپند ویادآوری به همه مايان است

(شماره بخش 6; صفحه 147)

اين حادثه درس وپند ویادآوری به همه مايان است

در پایان کنفرانس اسلامی جهانی برای بحث در مورد وضع موجود در خلیج که آنرا انجمن جهانی اسلام سازماندهی کرده بود در مکه مکرمه، توجیه نموده است جناب شیخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رئیس شورای تاسیسی انجمن های جهان اسلام ورئیس عمومی اداره پژوهش های علمی وفتوا ودعوت وارشاد این سخنان زیر را:
سپاس وستایش خدا راست، هرآینه دین نصیحت است، وبر دانشمندان مسلمانان واجب است در هر جا که باشند خداوند را کمک کنند وآنچه که بر حاکم واجب است بیان نمایند، وآنچه که بر او حرام می باشد تا که در علم وبینش باشد، واین کار با اسلوب مناسب وروش خوب که برای قبول ورضامندی وعدم نفرت دعوت می کند باشد.
همچنان نصحیت نمودن میان علما واجب است در بیان نمودن دعوت به سوی خدا وراهنمایی مردم به سوی خیر در مساجد وجامعه ها، وتشویق نمودن کسیکه واجب خود را در دعوت نمودن به سوی خدای عز وجل انجام می دهد.
واین گونه تشویق نمودن خطبای مساجد در ایراد خطبه های مناسب که بر مبنای کتاب وسنت بوده وبه مردم نفع داشته باشد، واینکه سخن نگوید مگر با علم درباره آنچه که حلال وحرام است.
مسلمانان نیاز بیشتر به دعوت ونصیحت دارند، وغیر ایشان نیازمند دعوت باحکمت هستند شاید که راهیاب شوند.
واین حادثه که واقع شد از حاکم عراق بر دولت کویت وآنچه که بعد از آن رخ داد در آن پند وعبرت ویاد آوری برای همه ما است.
از خداوند متعال مسئلت میداریم که ما را از این نفع برساند وهمۀ ما را به راه راست مستقيم هدایت فرماید. وما را موفق بگرداند در آنچه که رستگاری قلب ها واعمال ما است، وهمه ما را به سوی هدایت کند که رضایت او است، وما را به او نزدیک می کند.
بر هر مرد وزن مسلمان واجب است جهاد کردن با نفس ومحاسبه نمودن آن، آنطوریکه خداوند متعال فرموده است: ﯿ اي مسلمانان بترسيد از خدا و بايد که تامل كند هر شخصي که چه چيز پيش فرستاده است براي فردا و بترسيد از خدا هر آئينه خدا خبردارست بآنچه ميكنيد وخداوند جل وعلا میفرماید: و آنانكه جهاد كردند در راه ما البته دلالت كنيم ايشان را براههاي خود و هر آئينه خدا با نيكوكاران است
(شماره بخش 6; صفحه 148)
واجب است بر امیر حاکم قاضی وهر مسئول اینکه از خدا بترسد ونفس خود را محاسبه کند وبا او جهاد نماید، وبر دین خداوند استقامت بکند واز محارم او بر حذر باشد، وتوبه نصوح نماید از آنچه که گذشته است، واین گونه هر مرد وزن مسلمان، وبر همه واجب است جهاد نمودن با نفسش شاید که استقامت ورزد واز فرمانبردای هوس وشیطان دور شود وبه حق بپیوندد.
واجب است شکر نمودن خداوند در فراوانی وصبر نمودن در بلا ومصیبت، با توبه کردن از کوتاهی وگناهان، این واجب است بر همه مسلمانان، چنانکه پیامبر (صلی الله علیه وسلم) فرموده است: شان بندۀ مسلمان شگفت انگیز وتعجب آور است زیرا شان او همه اش خیر است واین جز برای بندۀ مومن برای کس دیگر میسر نیست اگر آسانی وفراخی برایش دست دهد شکر کند برایش خیر است واگر سختی برایش رسد صبر کند برایش خیر است، مسلم آنرا روایت کرده است.
پس مسلمان سپاس گذاری می کند در فراوانی ونعمت، وصبر می کند هنگام مصیبت با او مجاهده می کند وبه خداوند توبه می نماید، واستقامت می ورزد در دین خداوند، واز کارهای حرام دوری می کند، به برادرانش کمک می کند، آنها را دعوت به سوی خیر می کند، اهل بیت خود را محاسبه می کند، وآنها را به سوی خیر فرامی خواند، وبه امر معروف دعوت می کند وآنها را از منکر منع می کند.
این گونه بابرادران دوستان وهمسایگانش، به راه خدا نصیحت شان می کند وآنهارا به سوی حق دعوت می کند با اسلوب نیک وخوب، وآنها را هوشدار می دهد از عاقبت گناهان وشرارت ها شاید که توبه کنند ورجوع نمایند.
واز خداوند متعال مسئلت ميداريم كه همه ما ومسلمانان را بر آنچه که رضایت وصلاح بندگان است موفق بگرداند، وموفق بگرداند مردم عراق را، وآنها را کمک کند بر مبدل ساختن این رئیس فاجر خبیث با رئیس بهتر، که به نفع دنیا وآخرت شان باشد، وآنها را بر اطاعت خداوند کمک کند.
از خداوند می خواهیم که شخص خوبتر از آن را بیاورد، کسیکه بندگان را رحم می کند ودر آنها حکم شریعت را جاری می سازد ودر اطاعت خداوند آنها را یاری می کند.
واز خداوند می خواهیم که موفق بگرداند مرم عراق را
(شماره بخش 6; صفحه 149)
به امام نیک، وبه حاکم خوب، وآنها را بر اطاعت خداوند کمک کند، وکوچک آنها را رحم کند، وبزرگ آنها را احوال پرسی نماید، وآنها را بر همه کار خیر کمک کند، ودر میان شان حکم شریعت را جاری کند.
واز خداوند می خواهیم که دور کند فرمانروا صدام حسین را، وبر آن دایره سوء را بگرداند، وبر قلبش رعب وترس را نازل کند که او را وادار بر بیرون کردن ارتشش از کویت واز مرزها کند، بدرستيكه او خداوند متعال بخشنده وسخاوتمند است.
وبار دیگر از شما درباره اى تلاش ها وکارکردهای تان تشکری می کنم، واز خداوند می خواهیم تا از همه قبول کند هرآینه او بخشنده وسخاوتمند است، درود وسلام خداوند بر پيامبر ما محمد وبر آل واصحاب او وکسانی که به نیکی از آنها پیروی کردند باد.  قبلی     بعد