طبق بر شمارۀ جلد ورق زدن > جلد ششم > دیدگاه ها پیرامون آیندۀ اسلام

دیدگاهها پیرامون آیندۀ اسلام

س: حضرت شیخ: آیندۀ اسلام را در مواجهه با جریانها وآیدیولوژی ها ومذاهب مختلف را که با آن دشمنی دارند چگونه می بینید؟
ج: من به این نظرهستم که به خواست خداوند اسلام به زودی بر آن جریانها ومذاهب بی پایه ودروغین که جهان کنونی بدان مبتلا است پیروز خواهد شد، وهمه توطئه های را که دشمنان مکار اسلام علیه آن بکار می گیرند وتابر آن لطمه بزنند واسلام را از رهبری جهان کنار بزنند به امر خداوند در نهایت به سینه های خود آنها بر خواهد گشت، چون خداوند حفظ قرآن کریم را که اساس بزرگ برای اسلام است به عهدۀ خود دارد، چنانکه خداوند می فرماید: هر آئينه ما فرو فرستاديم قرآن را و هر آئينه ما او را نگاهبا نيم
وخداوند پاک واو راست منت وسپاس برای دین خود یاری کنندگان را قرار داده است، چنانکه پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده است: همیشه گروهی ازامت من که بر حق میباشند پیروزاند ضرر نمی رساند برایشان کسی که آنها تنها گذارد تا امر خدا جاری گردد و در روایت دیگری: ضررنمی رساند به ایشان کسی که باآنها مخالفت می کند تاآنکه ساعت قیامت فرارسد
(شماره بخش 6; صفحه 227)
وآنچه که به گفتۀ ما مژده وبشارت می دهد انتشار جنبشهای اسلامی در سراسر جهان اسلام است که همه به پیروی از کتاب وسنت، وعمل به مقتضای آنها توصیه می کنند، واضافه بر آن مبادی ومذاهب مختلف کمونستی وسرمایه داری غربی ودیگر مذاهبی که طرفداران آنها آن ترویج می دهند بی پایگی وناکامی آنها به تجربه ثابت شده است، واین مذاهب وجریانهای فکری نه تنها که بشریت را خوشبخت نمی کنند بلکه به دین، واخلاق واقتصاد بشر نیز ضربه وارد می کنند، زیرا که این مذاهب وجریانهای فکری ساخته وپرداختۀ بشر ی است که کاستی وجهل وپیروی از هوائهای نفسانی از خاصیت وفطرت اوست، چنانکه خداوند متعال می فرماید: ﰿ آيا تامل نه ميكنند قرآن را اگر می بود از نزد غير خدا البته می یافتند در او اختلاف بسيار
وبشریت دارد به راست وچپ نگاه میکند تاشاید راه وروش درستی را بیابد که او را از پرتگاهی که همه امور زندگی او در آن سقوط کرده است نجات دهد، وتنها اسلام است که میتواند بشریت را از این مهلکات نجات بخشد، وبشریت به امرخداوند این حقیقت را دیر ویا زود کشف خواهد کرد، چنانچه خداوند متعال فرموده است: اما آن كف آب پس ميرود ناچيز شده و اما آنچه سود ميرساند بمردمان ميماند در زمين همچنين بيان ميكند خدا مثلها را
وسخنان ما همه از اسلام پاک از هرگونه آلایشات شرک وبدعت است، که پیامبر (صلی الله علیه وسلم)، اصحاب وپیشوایان نیکو کار ما بعد از پیامبر(صلی الله علیه وسلم) به آن عمل کردند وپایبندی نمودند وپیروز ورستگار شدند وکشورها وسر زمینها را فتح وبندگان را به راه درست وساحل نجات هدایت ورهبری کردند. وخداوند توفیق دهنده هست.  قبلی     بعد