طبق بر شمارۀ جلد ورق زدن > جلد ششم > نصیحت به دعوت برای نشر اسلام وفضائل آن در امریکا

(شماره بخش 6; صفحه 235)

نصیحت به دعوت برای نشر اسلام وفضایل آن در امریکا

وشرح سوال مربوط به مسح زن بر چادر وشستن سر بعد از جنابت

از عبد العزيز بن عبد الله بن باز به جناب برادر مکرم استاد: ح. ع. ب خداوند ایشان را به آنچه که رضای او است موفق گرداند، آمین.
درود، رحمت و برکات خدا بر شما باد.
سپس:
نامۀ گرامی وبدون تاریخ شما، به ما رسید، خداوند متعال شما را به هدایت خود وصل کند، وخوشحال شدیم از اینکه آگاه شدیم از صحت شما واستمراتان در طلب علم برای خدمت ملت ومیهن تان پس سپاس خداوند را، از خداوند برای شما خواهان موفقیت وکامیابی هستیم.
وبسیار خرسند شدیم از تلاش تان در زمینه دعوت ونشر اسلام وبیان فضایل آن وپاسخ دادن به به دشمنان آن، ودر خواست شما به ارسال بعضی دعوتگران از دانشگاه اسلامی به خاطر اینکه آنجا افراد زیادی هستند که اسلام را قبول می کنند اگر حقیقت اسلام برای شان بیان شود وعظمت قوانین وسیستم عدالتی اسلام توضیح داده شود، پس سپاس خدا را که شما را در انجام دادن این کار مهم وبزرگ وهدف بسیار عالی ومقدس موفق گردانیده، از خداوند می خواهیم که خیر وهدایت را برایتان شما بیافزاید وشما را مایه ومنبع بگرداند وبندگان خود را از علم شما بهرمند سازد، وما وشما را از جملۀ هدایت کنندگان وهدایت یافتگان قرار دهد او ذات بزرگوار وبخشنده است.
اما آنچه که شما بخصوص ارسال جماعتی از دعوتگران برای تبلیغ ودعوت مردم به اسلام در آمریکا به آن اشاره کردید پس باید به عرض شما برسانیم که ما به این موضوع اهتمام جدی داریم واین ابتکار وپیشنهاد نیک شما را قدردانی میکنیم وبه زودی کسانی را به خواست خداوند که قابلیت انجام این وظیفۀ مهم را داشته باشد وبه زبان انگلیسی مسلط باشد ارسال خواهیم کرد، زیرا زبان است که بین ما وبین آنچه را که میخواهیم انجام دهیم مانع واقع میشود ، خداوند آنچه را که ما وشما به خاطر عزت اسلام وصلاح امور مسلمین آرزو داریم، برای ما محقق سازد.
(شماره بخش 6; صفحه 236)
ودرحقیقت هیئت های زیادی را به افریقا وبه تمام اطراف آن جهت دعوت وارشاد، ونوشتن گزارشها از احوال مسلمانان در آنجا، وبررسي مشکلات آنان وآشنا شدن با كانون ها وانجمنهاي اسلامی وتقديم كمكهاي كه ممكن است براي آنها تقىيم شود وانتخاب دانشجویانی شایسته که به دانشگاه اسلامی در مدینه ارسال شوند فرستادیم، وبحمد الله این گروههای دعوتگر موفقیت های بزرگی را داشتند وخیر زیادی بدست آنها تحقق یافت، خداوند را به خاطر این همه شکر می کنیم، واز خداوند می خواهیم که ما، شما ودیگر مسلمانان را در آگاهی وپایداری به دین وبخرج دادن تلاش در دعوت به سوی دین ونشر خوبی ها وآموزشهای دین موفق بدارد وحکمرانان ما را در آنچه که صلاح مسلمین وسلامتی دین شان ووحدت کلمۀ آنها است موفق بدارد به تحقیق که خداوند صاحب آن وتوانا بر آن است.
اما سوالی را که دربارۀ حکم مسح زن بر چادر هنگام غسل جنابت مطرح کرده بودید، وملزم بودن زن امریکایی به شستن سر در هنگام غسل از جنابت در هر مرتبه شاید مانعی باشد بر سر راه مسلمان شدن او قرار گیرد زیرا او شکل وستایل معینی برای موی خود درست می کند که آب آن را تغیر می دهد. تا آخر- فهمیدم.
وپاسخ: آنچه که از شریعت پاک اسلام واز سخنان دانشمندان معلوم است مسح بر موانعی مثل جوراب ودستار وشال در هنگام غسل جنابت به اجماع علما جایز نیست، وتنها در وضو جایز است بدلیل حدیثی از صفوان فرزند عسال (رضی الله عنه) است كه گفته است: رسول الله (صلی الله علیه وسلم) ما را امر فرمودند هنگامیکه مسافر میباشیم موزه های خود را سه شب وروز نکشیم مگر بسبب جنابت اما از بول وغایط وخواب بیرون نکنیم،
وشکی نیست که شریعت اسلامی شریعت گذشت وآسانی است اما در شستن سر هنگام غسل جنابت مشقت سختی نیست، وپیامبر(صلى الله عليه وسلم) هنگامیکه ام سلمه از غسل جنابت وحیض از ایشان پرسید وگفت: ای رسول خدا من موی سرخودرابسته می کنم آیا برای غسل جنابت وحیض آن راباز کنم پیامبرصلی الله علیه وسلم فرمود:برایت کافیست که سه مشت آب برسرخودبریزی سپس بربقیۀ بدن خود آب رابریزی وخودرا پاک کنی مسلم آنرا در صحیح خود تخریج کرده است،
(شماره بخش 6; صفحه 237)
وبر اساس این حدیث زنانیکه از شستن سر خود به مشقت روبرو میشوند راهنمایی کرده شوند که برای آنها کافی است که سه مشت آب بر آن بریزند تا همۀ سر او را آب فراگیرد بدون آنکه موهای خود را باز ویا چیزی از لباس خود را که تغیر دادن آن مشقت است تغیر دهند، به همراه بیان اینکه اگر بر اجرای احکام شرعی صبر کنند وبه آن متمسک بمانند خداوند اجر بزرگ وعاقبت نیکو وحیات طیبه در بهشت دار کرامت برایشان مهیا می کند، اما موانع ضروری را که انسان بدانان احتیاج دارد به علت پیش آمدن شکستگی یا زخم، مسح بر آن در وضو ودر جنابت مشکلی ندارد، جهت ضرورت وبدون در نظر داشتن زمان معین، تا زمانیکه حاجت شدید به آن وجود دارد، به دلیل حدیث جابر: درمورد مردی که سرش شکسته بود پیامبر صلی الله علیه وسلم امر فرمودند زخم او پارچۀ اوبسته شود وبرآن مسح کند سپس بقیۀ بدن خودرا بشوید آن را ابو داوود در سنن خود تخریج کرده است.
وآنچه که آگاه ساختن مردان وزنان علاقه مند به اسلام هنگام توقف کردن در بعضی مسایل یا احساس سختی در اجرا کردن احکام از آن لازم است این که برای آنان گفته شود بهشت با نا ملایمات قرین است وجهنم با خواستنی ها همراه است، وخداوند پاک بندگانش را به اموری امر کرده تا اینکه بداند که کدام یک از بندگانش نیکو کارترند، پس بدست آوردن رضای خداوند ودخول به بهشتش ونایل شدن به پذیرایی خداوندی به آسانی میسر نیست که انسان آن را به آسانی بدست آرد، وموضوع چنین نیست، بلکه باید که صبر نمود وبا نفس جهاد کرد، ومشکلات زیادی را در راه رضای خداوند متعال تحمل کرد، وتا اینکه به کرامت خداوند دست یافت واز خشم وغضب خداوند در امان ماند، آنگون که خداوند متعال می فرماید: ﭿ هر آئينه ما ساختهايم هر چيزيرا که بر زمين است آرايش آن را تا امتحان كنيم ايشان را كدام از ايشان نيكوترست در عمل وخداوند متعال فرموده است: آن خدا که آفريد موت و حيات را تا بيازمايد شما را که كدام يك از شما نيكوتر است در عمل وخداوند متعال فرموده است: ﯿ ﭿ ﭿ و البته امتحان كنيم شما را تا بشناسيم مجاهدان را از شما و صابران را و بيازمائيم احوال شما را. در این مورد آیات زیادی وجود دارد. واز خداوند می خواهیم که ما وشما را از جملۀ دعوت کنندگان هدایت شده بگرداند، واحوال مسلمانان را اصلاح نموده وهمگان را به آنچه که خلق کرده است مبارک دارد، ودر میان آنها دعوت کنندگان به حق را افزون بسازد واو بر همه اى چیز توانا است.
درود، رحمت وبرکات خدا بر شما باد.

معاون رئیس دانشگاه اسلامی در مدینۀ منوره



  قبلی     بعد