طبق بر شمارۀ جلد ورق زدن > جلد ششم > آراسته شدن به اخلاق خداوندی

(شماره بخش 6; صفحه 251)

آراسته شدن به اخلاق خداوند

از عبدالعزيز بن عبدالله بن باز به جناب برادر گرامی شيخ: ع. س ح. خداوند ایشان را سالم ودر رعایت خود داشته باشد.
درود ورحمت وبرکات خدا بر شما باد.
و سپس:
نوشتۀ جناب شما مورخ23 / 3 / 1386 هـ، به ما رسید خداوند شما را به هدایت خود برساند، نامۀ تان آنچه را که بعضی از خطبا در خطبۀ جمعه در تشویق بر متصف شدن به صفات خداوند ومزین شدن به اخلاق او را گفته اند در بر داشت وسوال این بود که آیا قبل کسی چنین سخنی را گفته است وگفتن این سخن توجیهی دارد ... تا آخر- معلوم بوده است.
وپاسخ: این تعبیر لایقی نیست، اما توجیه صحیحی دارد وآن تشویق بر آراسته کردن انسان خود را بمقتضای صفات ونامهای خداوند، وآن با نظربه صفاتی که می زیبد برای مخلوق که خود را بمقتضای آن متصف وآراسته نماید، بر خلاف صفاتی که خاص برای خداوند است مانند آفریدگار، روزی دهنده، ومعبود و مانند آن هستند؛ اینها صفاتی اند بشر نمیتواند خود را به آن متصف کند، وجایز نیست که ادعای آن را کند، وهمچنین نامهای که شبیه آن است، وبلکه مقصود: صفاتی است که خداوند دوست دارد برای بنده اش که به مقتضای آن متصف باشد مانند علم، قوت، رحمت، حلم، کرم، سخاوتمندی ، وبخشش.. ومانند آن، پس خداوند متعال علیم است وعلما را دوست دارد، قوی است ومومن قوی را بیشتر از مومن ضعیف دوست دارد، جوانمرد وبا مروت است وانسانهای جوانمرد وبا مروت را دوست میدار، رحیم است ورحم کنندگان را دوست دارد، بخشنده است وبخشندگان را دوست میدارد ... تا آخر، اما این صفات وصفات دیگری که درخداوند است کامل تراست از آنکه در مخلوق است، بلکه هیچ نزدیکی بین صفات خداوند وبندگان نیست؛ زیرا که مثل ذات پاک خداوند هیچ چیزی مشابه نیست نه در صفات ونه در افعال، همچنانکه ذات خداوند مانندی ندارد، وهمانا برای مخلوق کافی است که نصیبی از معانی این صفات که لایق ومناسب او بر حد شرعی آن باشد داشته باشد، واگر کرم بندۀ از حد خود بگذرد اسراف می شود، واگر در رحمت از حد گذرد حدود وتعزیرات شرعی اجرا نمیشود، وهمچنان اگر در عفو از حد شرعی زیاده روی کرد، آن را در غیر جای خودش گذاشته است، واین مثالها بر غیر آن دلالت میکند، علامه ابن القيم (رحمه الله) در دو کتاب خویش: (عدة الصابرين) و(والوابل الصيب) بر این معنا تصریح کرده، وشاید که در دیگر کتابهای خود مانند المدارج وزاد المعاد وغیر آنها نیز بر آن تصریح کرده باشد،
(شماره بخش 6; صفحه 252)
واین متن کلام او در کتابهای (عدة) و(وابل) است.
در کتاب عده صفحۀ 310 می گوید: هنگامیکه خداوند پاک در حیققت او شکور بود محبوب ترین بندگانش در نزد او کسی است که متصف به صفت شکر باشد، همچنانکه متنفرترین بندگان به نزد خداوند کسی است که به این صفت عمل نکند ومتصف به ناسپاسی باشد، واین شان اسمای حسنای خداوند است، محبوبترین بندگان به نزد خداوند کسی است که متصف بمقتضای آن باشد، ومتنفرترین بندگان به نزد خداوند کسی است که متصف به ضد این صفات باشد، وبنابر این خداوند از انسان ناسپاس، ظالم، جاهل، سخت دل، بخیل، بزدل، ذلیل وپست فرومایه نفرت میدارد، وخداوند پاک زیبا است وزیبایی را دوست دارد، دانا است ست وعلما را دوست دارد، رحیم است ورحم کنندگان را دوست دارد، خداوند نیکو کار است ونیکوکاران را دوست دارد، پرده پوش است وپرده پوشان را دوست دارد، تواناست برسستی ونا ناتواني سر زنش میکند، ومومن قوی محبوبتر است به نزد او نسبت به مومن ضعیف، آمرزنده است وعفو کردن را دوست دارد، طاق است وطاق را دوست دارد، وتمام آنچه را که دوست دارد مربوط است به آنچه که به نامها، وصفات وموجبات آن مرتبط باشد، وتمام آنچه که خداوند از آن متنفر است چیزی است که در تضاد ومنافی با نامها وصفات خداوند باشد) ا .هـ.
ودر کتاب وابل الصيب صفحه 543 از مجموعۀ حدیث می گوید: بخشندگی از جملۀ صفات خداوند بزرگ است، پس او می بخشد اما چیزی نمی گیرد، طعام می دهد اما طعام نمی گیرد، وخداوند بخشنده ترین بخشندگان است، وبزرگوارترین بزرگواران است، ومحبوبترین بندگان به نزد خداوند کسی است که به مقتضیات صفات خداوند متصف باشد، خداوند بزرگوار است وبندگان بزرگوار خود را دوست دارد، عالم دانا است وعالمان را دوست دارد، وخداوند قادر است وبندگان شجاع را دوست دارد، وخداوند زیبا است وزیبایی را دوست دارد). پایان.
وامیدواریم آنچه را که یاد آوری نمودیم کافی باشد، وفایده از حاصل شود، واز خداوند پاک می خواهیم که همۀ ما را در فقه ودر ایت حاصل کردن در دین خود وبجا آوردن حق خودش موفق گرداند همانا خداوند شنوا ونزدیک است، درود ورحمت وبرکات خدا بر شما باد.

معاون رئيس دانشگاه اسلامی  قبلی     بعد