طبق بر شمارۀ جلد ورق زدن > جلد هشتم > حکم رفتن نزد کاهنان وفال بینان

(شماره بخش 8; صفحه 157)

حکم رفتن نزد کاهنان وفال بینان

س: از أ. ع. م - می گوید: آیا جایز است رفتن به نزد کاهنان وفال بینان وشعبده بازان وپرسیدن از آنها وعلاج نمودن نزد آنها با روغن وغیر آن؟
ج: رفتن به نزد فال بینان جادوگران منجمان وکاهنان ومانند آنها جایز نیست، پرسیدن چیزی از آنها وباور کردن به آنها جایز نیست، ودر نزد آنها علاج کردن با روغن وغیر آن نادرست است؛ زیرا که که پیامبر صلی الله علیه وسلم از رفتن به نزد آنها، وپرسیدن چیزی از آنها وهمچنین باور کردن گفته های آنها منع کرده است؛ زیرا آنها ادعای علم غیب را دارند، وبه مردم دروغ می گویند، وآنها را به اسباب انحراف از عقیده فرا می خوانند.
واز پیامبر (صلی الله علیه وسلم) حدیث صحیح است که فرمودند: کسیکه بنزد منجم وستاره شناس که میگوید علم غیب وجای اشیای دزدی شده را میداند بیاید ودر باره چیزی از او سوال کند نماز چنین شخصی چهل شب پذیرفته نمیشود آنرا مسلم در صحیح خود تخریج کرد، ونیز آن حضرت فرموده اند: هر کس که نزد منجم ویا کاهن آید واو را در آنچه که میگوید باور کند پس هر آئینه به آنچه که بر محمد نازل شده کافر شده است صلی الله علیه وسلم، وپیامبر- علیه الصلاة والسلام - فرمودند: از مانیست آنکه جادو می کند وجادو برایش میشود ویا فال بد میگیرد ویا فال بد برایش گرفته میشود ویا پیشگویی می کند ویا پیشگویی برایش کرده میشود
واحادیث به این معنی بسیار است.
ودر چیزهای که خداوند علاج را مباح کرده است به دعاهای شرعی وداروهای مباح در نزد کسانیکه معروف به حسن عقیده وسیرت خوب هستند ـ والحمد لله ـ کفایت کننده است.
وخداوند توفيق دهنده است.  قبلی     بعد