طبق بر شمارۀ جلد ورق زدن > جلد هشتم > حكم رفتن به نزد جادوگران وکاهنان به هدف درمانى

حكم رفتن نزد جادوگران وکاهنان به هدف درمانى

س: خواننده سوال می کند: حکم رفتن نزد جادوگران وکاهنان به هدف درمانی چیست اینکه وی بر آنچنین پریشان باشد؟
ج: رفتن نزد جادوگران وشعبده بازان وغیره از آنها جائز نیست، بلکه بر او واجب است تا برای آنها نا درست بودن کار آگاهی بدهد از دست آنها بگیرد واز این کارهای شان جلوگیری نماید؛ بنا به فرموده پیامبر (ص): کس که بنزد منجم وستاره شناس که میگوید علم غیب وجای اشیای دزدی شده را میداند بیاید ودر باره چیزی از او سوال کند نماز چنین شخصی چهل شب پذیرفته نمیشود آنرا مسلم روایت کرده است، پیامبر صلی الله علیه که میفرماید: هر کس نزد کاهن ویا منجم آمد واو را در آنچه میگوید تصدیق کرد پس هر آئینه به آنچه که بر محمد نازل شده ا کافر گردیده است درود وسلام خدا بر او باد. ودر باره کاهنان از آنحضرت سوال کرده شد: فرمودند نزد آنها نیایید وکاهنان توسط شیطانهای خود به دانستن غیب ادعا میکنند، پس آوردن جادوگران ومنجم وستاره شناسان جائز نیست، ودر مورد علم غیبی از آنها پرسیدن درست نیست، بلکه باید آن را تقبیح کرد، وباید آنها را از چنین کار باز بدارد وآداب بیآموزاند، لیکن به نزد اهل خیر شناخته شده رفته به برایش مطابق شریعت اسلام دعا کند.  قبلی     بعد