طبق بر شمارۀ جلد ورق زدن > جلد هشتم > توضیح دادن کفر وگمراه بودن کسیکه گمان کرد روا است بیرون شدن از دین محمد صلی الله علیه وسلم

توضيح دادن كفر وگمراه بودن كسيكه گمان كرد روا است بيرون شدن از دين محمد صلى الله عليه وسلم

(شماره بخش 8; صفحه 196)
سپاس وستایش خداوند پروردگار جهانیان راست، ودرود وسلام بر شريفتر پيامبران پیامبر ما محمد، وبر آل وهمه اصحاب او باد، وپس:
به تحقیق آنچه را به مقاله نشر شده به روزنامه خاور میانه به شماره های (5824) وبه تاریخ 5 / 6 / 1415هــ دریافت نمودم وآنرا کسی نامش بنام: عبد الفتاح حایک زیر عنوان: خطا دريابى نوشته بود.
ومختصر این مقاله: انکار کردن وی در آنچه معلوم به ضرورت از دین اسلام است، ودر متن وبه اجماع دانشمندان، چون آنها از جملۀ امت هستند زیرا رسالت محمد - صلى الله عليه وسلم - همه را فرا میگیرد، وادعاى وی بر آن است هر آئینه کسیکه از پیامبر صلی الله علیه وسلم پیروی واطاعت نمی کند، بلکه به دین یهودی یا نصاری باقی است او بر دین حق است، سپس بر پروردگار جهانیان پاک در حکمت عذاب دادن کافران وطغیان گران افزایش داد وآن را از جمله بیهوده گردانید.
وایشان متنهای شرعی را تحریف نموده در غیر مواضع اش گذاشته است، وآنرا به میل وخواهش خویش تفسیر نموده است، ودلایل شرعی ومتنهای صریح را بر عموم بودن رسالت محمد - صلی الله علیه وسلم - پیشکش می کنم که دلالت بر آن میدارد، وبر کافر که آنرا شنیده است ودنبال نکرده است، که خداوند متعال جز دین اسلام دیگر دین را قبول نمی کند، وغیر از این متون صریح که در مورد آن پیشکش مینمایم، برای اینکه جاهلان با کلمات خود فریب خورده است.
واین است برای وی که کافر آشکار شده است، وبرگشتن از اسلام است، زیرا وی دروغ گوی برای خدا ورسول اش (صلی الله علیه وسلم)هست، چنانچه که جماعتی از أهل علـم وايمان آنرا خوانده اند میدانند.
(شماره بخش 8; صفحه 197)
وبر ولی امر واجب است ایشان را برای توبه کردن از اعمال خود به دادگاه بسپارند وآنچه را شریعت قضاوت میکند بر او حکم نمایند.
وخداوند متعال بدون شک عمومیت رسالت پیامبر - صلی الله علیه وسلم - را واضح نموده است، وباید آن را هردو گروه از آفریده شدگان انسان ها وجن ها پیروی نمایند، وهر کسی که اندکترین بصیرت داشته باشد واضح می گردد، خداوند متعال می فرماید: بگو اي مردمان هر آئينه من پيغمبر خدا ام بسوي شما همه يکجا آن خداي که او را است پادشاهي آسمانها و زمين نيست هيچ معبود برحق مگر او زنده ميكند و ميميراند پس ايمان آريد بخدا و به پيغامبر او که نبي اميست آنكه تصديق مينمايد خدا را و سخنان او را و پيروي كنيد او را تا بود که شما راه ياب شويد وخداوند متعال فرموده است: و وحي كرده شد بسوي من اين قرآن تا بيم كنم شما را بآن و بيم كنم آنرا نيز که قرآن باو برسد وخداوند متعال فرموده: ﭿ اي محمّد (ص ) بگو اگر دوست ميداريد خدا را پس پيروي من كنيد تا دوست دارد شما را خدا و بيامرزد برایتان گناهان شما را وخداوند متعال میفرماید: ﰿ و هر که طلب كند غیر اسلام دينی ديگر را پس هرگز قبول كرده نخواهد شد ازو و او در آخرت از زيان كاران است وخداوند متعال گفت و نه فرستاديم ترا مگربراي مردمان همه مژده دهنده و ترساننده و ليكن اكثر مردمان نميدانند وخداوند متعال میفرماید: و نه فرستاديم ترا مگر از روي مهرباني بر جهانیان وخداوند متعال میفرماید: ﭿ بگو منقاد ساختيم روي خود را براي خدا و هر که پيروي من كرد نيز منقاد ساخت و بگو باهل كتاب و بناخواندگان آيا اسلام آورديد پس اگر اسلام آوردند به تحقيق راه يافتند و اگر رو گردانيدند پس جز اينکه نيست که لازم بر تو پيغام رسانيدنست و خدا بيناست به بندگان خداوند متعال میفرماید: بسيار با بركت است آنكه فرود آورد قرآن را بر بندۀ خويش تا باشد ترساننده برای جهانیان
بخاری ومسلم از جابر رضی الله عنه وروایت کرد، که پیامبر (صلی الله علیه وسلم) فرموده است:
(شماره بخش 8; صفحه 198)
پنج چیز به من داده شده که برای هیچ پیامبر دیگری قبل از من داده نشده است: از مسیر یک ماه دشمنانم دچار ترس ووحشت میشوند وپیروز میگردم وزمین برایم مسجد وپاک قرار داده شده پس هر مردى از امت من که وقت نمازش فرا رسد پس نماز بخواند وغنیمت ها برایم حلال شده وبرای کس دیگری قبل از من خلال نشده بود وشفاعت برایم داده شده وپیامبر قبل از من خاص برای قوم خود فرستاده می شد ومن بسوی همه فرستاده شده ام واین بیانیه صریح وروشن است بر عام وشامل بودن پیام محمد (صلی الله علیه وسلم) برای تمام انسانها، وهر آئینه آن تمام ادیان گذشته را نسخ کرده است، وهر آئینه کسی که محمد صلی الله علیه وسلم را پیروی نمیکند پس ایشان کافر وگناهکار است وپاداش عذاب را دارد، خداوند متعال ميفرمايد: و هر که كافر شد بآن از گروهها پس آتش وعدهگاه ويست وخداوند متعال فرموده است: ﰿ ﭿ پس بايد که بترسند آنانكه خلاف حكم پيغامبر ميكنند از انكه برسد بديشان بلاي يا برسد بر ايشان عذابي درد دهنده وخداوند متعال فرموده است: و هر که نافرماني كند خدا و رسول او را و تجاوز كند از حدهاي مقرر كرده او در آردش بآتش جاويد آنجا و او راست عذاب رسوا كننده وخداوند متعال میفرماید: و هر که بستاند كفر را عوض ايمان پس هر آئينه گم كرد ميانه راه را آیتها به این معنی بسیار اند.
وبتحقیق خداوند اطاعت پیامبرش را به اطاعت خود مقایسه کرده است، وتوضیح داده است کسی که جز دین اسلام به دیگر دین اعتقاد می کند پس زیان کار است تعویض وعدالت از ایشان قبول نمی شود، خداوند متعال فرمودند: ﰿ و هر که طلب كند غیر اسلام دينی ديگر را پس هرگز قبول كرده نخواهد شد ازو و او در آخرت از زيان كاران است وخداوند متعال میفرماید: هر که فرمانبرداری پیغامبر را کند پس هر آئينه کرده است فرمانبرداري خدا را . وخداوند متعال فرموده است: ﭿ بگو فرمانبرداري خدا كنيد و فرمانبرداري پيغامبر كنيد پس اگر روي بگردانند پس جز اينکه نباشد که بر پيغامبرست آنچه بر وي لازم كرده شد و بر شماست آنچه بر شما لازم كرده شد و اگر فرمانبرداري او كنيد راه يابيد
(شماره بخش 8; صفحه 199)
وخداوند متعال فرموده است: ﭿ هر آئينه آنانكه كافر شدند از اهل كتاب و مشركان در آتش دوزخ باشند جاويدان آنجا آنجماعت ايشانند بدترين خلق است مسلم در صحیحش روایت کرد بتحقیق پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمودند: سوگند به ذاتیکه جان من در دست اوست احدی از این امت چه یهودی وچه نصرانی خبر مرا میشنود وبه آنچه که من فرستاده شده ام ایمان نمی آورد مگرآنکه او از اهل دوزخ است
وبتحقیق پیامبر صلی الله علیه وسلم به فعل وگفتار خود بیان کردند در باطل بودن دیانت کسی که در دین اسلام داخل نمی شود، با يهودیان نصاریان جنگیدند، چنانچه که با بقیه کافران جنگیده بودند، وکسی از آنها جزیه برایشان پرداخت گرفتند از ایشان حتی که رسیدن دعوت به دیگران شان را منع نکنند، حتی کسی بخواهد در دین اسلام داخل شود پس بدون کدام بیم وترس از قوم خود داخل شود تا جلوگیری یا منع یا از کشتن او شود.
وبه تحقیق بخاری ومسلم از ابو هريره رضی الله عنه روایت کرد كه می فرماید: در حالیکه ما در مسجد بودیم رسول الله صلی الله علیه وسلم خارج شدند وفرمودند: بسوی یهود حرکت کنید، پس همراه آن حضرت خارج شدیم تا آنکه به خانه مدراس آمدیم وپیامبر صلی الله علیه وسلم ایستادند وآنها را صدا کردند وفرمودند: ای گروه یهود اسلام آورید ودر امان بمانید، گفتند: هر آئینه رساندی ای ابو القاسم، دو باره رسول خدا صلی الله علیه وسلم به آنها فرمود: آنرا میخواهم، اسلام آورید سالم بمانید، گفتند: هر آئینه رساندی ای ابوالقاسم پیامبر صلی الله علیه وسلم به آنها فرمود: آن را میخواهم، سپس بار سوم آنرا فرمود حدیت.
وهدف این است: هر آئینه پیامبر صلی الله علیه وسلم نزد اهل دیانت يهودیان در منزل مدراس ایشان رفتند وآنها را به دین اسلام دعوت کردند، وبه آنها گفتند: اسلام آورید در امان بمانید
(شماره بخش 8; صفحه 200)
وچند بار برایشان تکرار کردند، وهچنان نامه برای هرقل فرستادند که او را به اسلام دعوت کردند، وایشان را خبر دادند که اگر مانع شود پس هر آئینه بالایش گناه است گناه آنانکه به علت مانع کردن ایشان از داخل به دین اسلام منع شدند، بتحقیق بخاری ومسلم در صحیح شان روایت کردند، که هرقل را به نامه پیامبر صلی الله علیه وسلم دعوت کرد، پس هرقل آن نامه را خواند در آن است:
بسم الله الرحمن الرحيم، از محمد پیامبر خدا به هرقل بزرگ روم: سلام به کسیکه ازهدایت پیروی میکند، اما بعد: پس من ترا به تبلیغ اسلام دعوت میکنم اسلام بیآور ودر دین اسلام داخل شو، واسلام بیآور که خداوند برای تو دو پاداش میدهد، پس اگر رو گردانیدی پس هر آئینه گناه ارسیها بالای تو می باشد و بگو اي اهل كتاب بيائيد بسوي سخني مسلم در ميان ما و شما که نپرستيم بجز خدا و شريك نسازيم با وي چيزي را و پروردگار نگيرد بعض از ما بعض ديگر را بجز خدا پس اگر روي گردانيدند پس بگوئيد که گواه باشيد که ما مسلمانيم سپس هنگامیکه از داخل شدن دین اسلام سرکشی کردند پیامبر خدا با یاران خود با آنها جنگیدند وجزیه دادن را بالای آنها فرض گردانیدند.
(شماره بخش 8; صفحه 201)
وبرای تایید گمراه شان اینکه آنها بر دین باطل هستند بعد از نسخ شدن دین شان به دین محمد (صلی الله علیه وسلم) خداوند متعال هر مسلمان را امر کرده است که هر روز به نماز خوادندن ودر هر رکعت باید خداوند را یاد کنند تا اینکه او ایشان را به راه راست ودرست قبول شود هدایت فرماید، که آن عبارت است از: دین اسلام است، واو را از راه خشم شدگان وگمراهان دور نگهدارد، وآنها عبارت اند از: یهود وامثال شان وآنهایيکه میدانند هر آئینه آنها بر باطل هستند، واو را از راه گمراهان که بدون دانستن گمان می کنند آنها به راه هدایت هستند لیکن که آنها بر راه گمراه اند، وایشان عبارت اند از: نصاری، وامثال شان از امتهاى دیگر که بر راه گمراه اند، وتمام اینها؛ تا اینکه مسلمان مطمئن شود که هر آئینه هر دین جز دین اسلام باطل است، وهر کسیکه خداوند را جز به دین اسلام پرستش نماید بی شک ایشان گمراه شده است، وکسیکه به این اعتقاد نداشته باشد پس از گروه مسلمانان نیست. ودلایل از كتاب وسنت در این مورد بسیار اند.
پس واجب بر صاحب این مقاله است - عبدالفتاح - که توبۀ نصوح نماید، ومقال بنویسد که در آن توبه کردن خویش را اذعان نماید، پس کسیکه به سوی خداوند متعال از شرک وغیر آن توبۀ نصوح کند خداوند متعال توبۀ او را می پذیرد؛ زيرا خداوند میفرماید: آنچه پنهان مي کنند از زيور خويش و رجوع كنيد بسوی خدا همه اي مؤمنان بود که رستگار شويد . خداوند متعال میفرماید: ﭿ ﰿ و آنانكه نمي پرستند با خدا معبود ديگر را و نميكشند هيچ نفسي را که حرام كرده است خدا مگر بحق و زنا نكنند و هر که بكند اين كار برخورد بعقوبت دشوار(68) دو چند كرده شود او را عذاب روز قيامت و جاويد ماند آنجا بحالت خوار كرده شده(69) مگر آنكه توبه كرد و ايمان آورد و عمل شايسته نموده پس آن جماعت تبدیل کند خدا بدیهای ايشان را به نيكيها و هست خدا آمرزنده مهربان. وبنا به فرمودۀ پیامبر - صلی الله علیه وسلم: اسلام از بین می برد آنچه را که قبل از آن بود وتوبه از بین می برد آنچه را که قبل از آن بود وفرموده ای پیامبر صلی الله علیه وسلم: توبه کننده از گناه مانند کسی که گناه ندارد آیتها واحادیثها در این معنی بسیار است. واز خداوند میخواهم حق را برای ما نشان دهد وپیروی از آن برای ما عنایت فرماید، وباطل را برای ما باطل نشان دهد واجتناب از آن برای ما ارزانی فرماید، وما ونویسنده عبدالفتاح وبر تمام مسلمانان به توبه نمودن توبه نصوح بر بدهد، وما را از تمام گمراه کننده وفتنه انگیز وپیروی خواهشات وراه شیطان نگهدارد، هر آئینه خداوند ولی این امر وقادر بر آنست.
ودرود وسلام خداوند بر پیامبر ما محمد، وبر آل واصحاب او، وکسانیکه به نیکی پیروی ایشان را تا به روز قیامت کردند باد.  قبلی     بعد