طبق بر شمارۀ جلد ورق زدن > جلد هشتم > در باره ای مشروعیت تظاهرت

درباره ای مشروعیت تظاهرات

(شماره بخش 8; صفحه 246)
از عبد العزيز بن عبد الله بن باز به جناب فرزند گرامی شيخ فضیلت مآب عبدالرحمن بن عبد الخالق
وخداوند ایشان را به آنچه که مورد رضا وخشنودی او است موفق بدارد آمين.
سلام ورحمت وبرکات خداوند بر شما باد، اما بعد:
پس بدرستی نامۀ گرامی شما بتاریخ 14 / 4 / 1415 هـ برایم رسید، وآن شامل مطابق آنچه از توصیه ای که برایتان کردم بود برایم خرسند افزود، پس از خداوند برای شما توفیق مزید را مسئلت میدارم، وما وشما را هدایت یافتگان وهدایت کنندگان گرداند، هر آئینه او بخشنده وبزرگوار است.
وآنچه را شما در باره تظاهرت ذکر کرده اید بدرستی ضعیف بودن سند آنرا چنانکه شما یاد کرده اید درک کردم ودانستم؛ زیرا مدار آن بر اسحاق بن ابو فروه می باشد، پس به وی دلیل گرفته نمی شود، واگر چه روایت درست هم باشد چونکه آن در آغاز اسلام قبل از مهاجرت و کمال شریعت بود.
نهفته نماند که آنچه در باره امر به معروف ونهی از منکر واز دیگر امور که در آن بعد از هجرت استقرار یافته باشد بدان اعتماد واستناد کرده میشود، اما آنچه که ارتباط به جمعه ویا به عیدها ومانند آن از گردهمایی که گاهی پیامبر صلی الله علیه وسلم در آن فرا می خواندند مانند نماز کسوف (خورشید گرفتگی) ونماز طلب باران دارد، پس همه این اعمال از باب آشکارا کردن شعایر مذهبی می باشد وهیچ ارتباط با تظاهرات ندارد چنانکه نهفته نیست.
واز خداوند مسئلت دارم که ما وشما ودیگر برادران را به علم نافع بیشتر وعمل صالح موفق بگرداند، واینکه قلبها وهمه اعمال ما را درست بگرداند، وهمۀ ما وشما ودیگر مسلمانان را از فتنه های گمراه کننده واز وسوسه های شیطان نگهدارد، او بهترین مسئول است.
سلام بر شما(سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته).  قبلی     بعد