طبق بر شمارۀ جلد ورق زدن > جلد هشتم > پاسخ به پرسشی در مورد کودکان، زنانى كه مورد تجاوز قرار گرفتند

پاسخ به پرسشی در مورد کودکان، وزنان كه مورد تجاوز قرار گرفتند

(شماره بخش 8; صفحه 265)
از عبد العزيز بن عبد الله بن باز
به جناب برادر بزرگوار: أ. ک. أ. ج خداوند برایش توفیق بدهد.
سلام ورحمت وبركات خداوند بر شما باد، اما بعد:
نامه شما برایم رسيد که شامل:
پرسشی در مورد کودکان زنانى که در بوسنی وهرزگوین مورد تجاوز قرار گرفتند، ونیازت بر بعضی کتابهای مفید بود.
وبرایم جای خوشی است که در طی این پاسخ یک نسخۀ از کتاب خود (مجموع فتاوى ومقالات متنوع) و (العقيدة الواسطية) وكتاب (فتح المجيد شرح كتاب التوحيد) و کتاب( الأصول الثلاثة ) و(العقيدة الطحاوية) و (التحقيق والإِيضاح) را برایت ارسال میکنم؛ امیدواریم که برایت سودمند واقع شود.
واما در مورد کودکان، پس برای مسلمانان عنايت واهتمام، وپرورش آنان بر پرتوی اسلام واجب می باشند، وبرای نصاری ودیگران گذاشته نشوند، چنانکه خداوند عزوجل فرموده است: و مردان مسلمان و زنان مسلمانان بعض ايشان كار ساز بعضاند وپیامبر (صلی الله علیه وسلم) فرمودند: مثال مسلمانان درمحبت وترحم وهمدردی با یک دیگر مانند یک جسد است هرگاه عضوی از آن بدرد آید دیگر اعضای بدن درتب وبیدار خوابی با آن همراهی می کنند وهمچنین آنها در حکم یتیمان هستند، وبه تحقیق خداوند متعال نیکی با يتیم را به صفت خاص شریعت قرار داده است.
واز خداوند متعال بر تو وبرای تمام مسلمانان توفیق وهمکاری بر تمام خیر می خواهم.
سلام بر شما(سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته).  قبلی     بعد