طبق بر شمارۀ جلد ورق زدن > جلد سوم > شرطهاى گفتن: لا إله إلا الله

(شماره بخش 3; صفحه 49)

شروط گفتن: لا إله إلا الله

پرسش - شروط گفتن: "لا إله إلا الله" چیست، وآیا تنها تلفظ کردن به آن بدون فهم معنا وآنچه که بر آن مرتب میشود کافی است؟

پاسخ: باید معنای کلمه را فهمید ودرک کرد "لا إله إلا الله" بهترین سخن است، وآن اصل دين واساس دیانت است وهمین کلمه است که پیامبران عليهم الصلاة والسلام دعوت قومهاى خود را با آن آغاز کردند، پس اولین چیزی که پيامبر قوم خود را با آن آغاز کرد این بود که فرمود بگویید: لا إله إلا الله رستگار شوید يا هيج معبودى نيست جز خداوند، خداوند متعال فرمود: ﭿ و نه فرستاديم پيش از تو هيچ از پيغمبري مگروحي فرستاديم بسوي وی که نيست هيچ معبود برحق غير از من پس منرا پرستش كنيد وهر پيامبرى به قوم خود گفت: ﰿ عبادت كنيد خدا را نيست شما را هيچ معبود بجز وي
(شماره بخش 3; صفحه 50)
پس این اساس دين وشریعت است وقائل آن باید معنای آن را بداند، ومعنای آن این است که معبود بر حقی جز خداوند نیست. وآن شرطهاى دارد وآن دانستن معنایش ويقين کردن وشك نداشتن در صحت آن واخلاص داشتن تنها برای خدا وتصدیق کردن قلب وزبان ومحبت ورزیدن به آن است وترک شرک وبیزاری از عبادت غیر خدا، واعتقاد داشتن به باطل بودن عبادت غیر خدا وهمه اینها از شرطهاى گفتن لا إله إلا الله وصحت معنای آن است. مرد وزن مؤمن آن را می گوید به همراه بیزاری نمودن از عبادت غير خدا وبه همراه انقياد برای حق وقبول آن ودوستى برای خدا وتوحيد واخلاص برای او، وشك نداشتن در معنای آن چرا که بعضی مردم آنرا می گوید ودر حالیکه به آن مؤمن نیست مانند منافقان که آنرا میگویند ونزد شان شك ویا دروغ است پس باید به آن علم ويقين وصدق وإخلاص ومحبت وانقياد وقبول وبیزاری از غیر آنرا داشت، وهر آئینه بعض ایشان شرطهاى آنرا در دو بیت جمع کرده وگفته است:

علــم يقيــن واخـلاص وصـدق توبا
محبــــت وانقيــــاد وقبــــول آن
وزيـــاده هشتم آن انکار کردن شما
ما ســواى خدا از چیزهای را که پرستش شده اند

درود وسلام خداوند بر پيامبر ما محمد، وبر آل واصحاب او باد.  قبلی     بعد