طبق بر شمارۀ جلد ورق زدن > جلد سوم > هشدارهای مهم بر آنچه که شيخ محمد علي الصابوني در بارۀ صفتهاى خداوند عز وجل نوشته است > پیروی از امامان چهارگانه

(شماره بخش 3; صفحه 51)

آگهی هاى مهم

بر آنچه که شيخ / محمدعلی صابونی

در بارۀ صفات خداوند متعال نوشته است

ستایش خداوند یکتا راست ودرود وسلام بر پیامبر خدا، وبر آل واصحاب او باد. پس بعد از اين:
پس هر آئینه گفتگویی را که مجلۀ "المجتمع" با جناب شيخ محمد علی صابونی انجام داد ودر شماره 613 وتاريخ 7 / 6 / 1403 هـ ومقالات ششگانه او که در شماره های مجتمع رقم 627 وتاريخ 17 / 9 / 1403 هـ وشماره 628 وتاريخ 24 / 9 / 1403 هـ وشماره 629 وتاريخ 9 / 10 / 1403 هـ وشماره 630 وتاريخ 16 / 10 / 1403 هـ وشماره 631 وتاريخ 23 / 10 / 1403 هـ وشماره 646 وتاريخ 17 / 2 / 1404 هـ منتشر گردید مطالعه کردم واشتباهاتی را در برداشت وجناب دكتر صالح بن فوزان فوزانی
(شماره بخش 3; صفحه 52)
در مقالۀ خود که در مجلۀ الدعوة در شماره 15 رقم 904 وتاريخ 29 / 10 / 1403 هـ ودر مجله المجتمع شماره رقم 646 وتاريخ 17 / 2 / 1404 هـ و650 في 24 / 2 / 1404 هـ به آن اشاره نمود وبسیار بجا گفت وحق را یاری کرد. ومن نیز بر آن شدم که بر اشتباهاتى که در آن رخ داده ودر تاکید بر آنچه که دكتر صالح ذکر کرده اند وبرای مشاركت در کار خير ونشر حق وتدارک اشتباهاتی که جناب دكتر صالح در دو مقالۀ مشار إليه خود به آن نپرداخته آگهی دهم وتوفیق از جانب خداوند است، پس میگویم:
پیروی از امامان چهارگانه:
1 - گفتۀ او در بارۀ تقلید امامان چهارگانه "این از واجبتر واجبات است" بى شك این گفته اشتباه است، زیرا تقليد أحدی از امامان جهارگانه وغیر آنها به هر مقداری که علم او باشد واجب نیست، زیرا حق در پیروی از كتاب وسنت است نه در احدی از مردمان، وبلکه منتهای امر این است در هنگام ضرورت تقلید کسی که به علم وفضل استقامت عقيده معروف است جایز است چنانکه علامه ابن قيم رحمه الله در كتاب خود اعلام الموقعين این موضوع را به تفصیل شرح داده است. ولذا امامان چهارگانه رحمهم الله وغیر آنها راضی نبودند از كلام ایشان تقلید شود مگر آنکه موافق كتاب وسنت باشد. امام مالک رحمه الله" گفت: "هر کسی از کلام او گرفته میشود ورد کرده میشود به جز صاحب این قبر به قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اشاره میکرد". وهمچنین بردران او از امامان همین معنا را میگفتند.
پس میتواند از كتاب وسنت بگیرد بر او لازم است که از کسی تقلید نکند ودر وقت اختلاف به نزدیکترین اقوال به حق عمل کند وکسی که نمیتواند از قرآن وسنت بگیرد پس برای او جایز است از اهل علم سوال کند چنانچه خداوند عز وجل فرموده است: ﭿ پس سؤال كنيد از اهل ذكر اگر نميدانيد
2 - گفت: (اگر ابن تیمیه
(شماره بخش 3; صفحه 53)
رحمه الله با آن درجۀ علمی خود به مرتبة اجتهاد نرسید وهمانا مذهب وی حنبلي است ودر بسیاری موارد مقيد به آن است). جواب: این قول در آن نظر است بلکه اشتباه آشکار است زیرا شيخ الإسلام رحمه الله از عالمترین مجتهدان است وشروط اجتهاد در او موجود است، ومنسوب بودن او به مذهب حنبلي او را مجتهد بودن خارج نمی کند زیرا مقصود از آن موافقت او با امام احمد در اصول وقواعد مذهب اوست ومقصود از آن این نیست که ابن تیمیه بدون حجت از امام احمد تقلید می کند وبلکه از اقوال نزدیکترین آن به دلیل آنگونه که برایش ظاهر می شد اختیار میکرد.  قبلی     بعد