طبق بر شمارۀ جلد ورق زدن > جلد سوم > هشدارهای مهم بر آنچه که شيخ محمد علي الصابوني در بارۀ صفتهاى خداوند عز وجل نوشته است > مذهب اشاعره آيا او حق یا گمراهی است

مذهب اشاعره آیا او حق یا گمراهی است:
3 - ذکر کرده اند که خلافهاى در عقيدة تنگ است وگفت: (کسانیکه به گمراه مذهب اشاعره ميكويند، برایشان میگوییم به فتاواى ابن تیمیه مراجعه کنید وبخوانید که ابن تیمیه دربارۀ ابو الحسن اشعری چه نوشته است، تا بفهمیم که اینها جهالند) أ. هـ.
وجواب اینکه گفته شود: بى شك بسبب خلاف در عقيدة فرقه های زیادی گمراه شدند، مانند معتزله وجهمیه ورافضه وقدریه وغير آنها وهمچنان اشاعره گمراه شدند در آن مواردی که مخالفت كتاب وسنت وآنچه که بر گزیدگان این امت از پیشوایان هدایت از ياران رضي الله عنهم وتابعان، وپیشوایان هدایت یافته در آنجا که نامها ىو صفتهاى خداوند را بر غير تأويل آن تاویل کردند، وابو الحسن اشعری - رحمه الله - از اشاعره نیست، واگرچه که به او منسوب شده اند برای اینکه او از مذهب رجوع کرد وبه مذهب اهل سنت گروید پس مَدْحُ امامان از او مدح از مذهب اشاعره نیست.
ومتهم کردن معترضان بر اشاعره در مسایلی که مخالفت اهل سنت را در عقیده کرده اند متهم کردن آنها به جهل درست نیست زیرا حقيقت جهل همانا سخن گفتن بر خدا بدون علم است، اما کسی به كتاب وسنت وقاعه هاى معتبر شرع عمل کرده وبر راه سلف امت رفته وبر کسانیکه نامهاى وصفتهاى خدا يا جيز از انها را بغیر تاویل آن تاویل کرده اند ایراد گرفته او را نمیشود متهم به جهل کرد.  قبلی     بعد