طبق بر شمارۀ جلد ورق زدن > جلد سوم > هشدارهای مهم بر آنچه که شيخ محمد علي الصابوني در بارۀ صفتهاى خداوند عز وجل نوشته است > قیمومت وسرپرستی مردان

قیمومت وسرپرستی مردان
4 - گفت (جز اين نيست قیمومت وسرپرستی مرد بر زن یک تكليف ومسئولیت است واین تشريف نیست).
(شماره بخش 3; صفحه 54)
وجواب اینکه گفته شود: این خطا است وصواب این است که گفته شود: قیمومت وسر پرستی مردان بر زنان قیمومت تكليف وتشريف است بدلیل فرمودۀ خداوند عزوجل: ﭿ مردان تدبير كار كننده مسلّط شدهاند بر زنان بسبب آنكه فضل نهاده است اللّه بعض آدميان را بر بعض و بسبب آنكه خرج كردند پس خداوند سبحانه وتعالی توضیح داده است که مردان را سر پرستان بر زنان قرار داده است واین به دو لحاظ: یکی به لحاظ بر تری جنس مرد برزن است، ودوم به لحاظ خرج ومهر ودیگر نفقاتی را که مردان برای زنان می دهند.  قبلی     بعد