طبق بر شمارۀ جلد ورق زدن > جلد سوم > هشدارهای مهم بر آنچه که شيخ محمد علي الصابوني در بارۀ صفتهاى خداوند عز وجل نوشته است > کسی که ابن حجر وغير او از کسانی که تأويل کردند تکفیر می کند عالم نیست ومذهب عالم همان آخرین چیزیست که بر آن وفات کرده

کسی که ابن حجر وغير او از کسانی را که تاویل کردند تکفیر می کند از اهل علم نیست ومذهب عالم همان آخرین چیزی است که بر آن وفات کرده است.
16 - سپس صابونی در مقالۀ پنجم خود- خدا او را هدایت وتوفيق برایش الهام کند - گفت: (ولیكن نمیخواهم برادران سلفيي من گناه گمراه کردن امت وتكفير أئمۀ مسلمانان از اهل فقه وحديث وتفسير را که آنها بر مذهب اشاعره هستند به گردن خود بگیرند، پس چه نتیجه بدست خواهیم آورد اگر صف مسلمانان را متفرق کردیم وشيخ الإسلام ابن حجرعسقلانی شارح بخاری. وعدۀ دیگری را نام گرفته به گمراهی نسبت دهیم سپس گفته است: وهمۀ این ائمۀ بزرگوار وغير آنها از مذهب امام اشعری میباشند ... تا آخر) أ. هـ.
وجواب اینکه گفته شود: کسی که این بزرگواران را که شما نام بردید تکفیر کند از اهل علم سلفي نیست، وآنها فقط اشتباهات آنان را در تأويل بسیاری از صفات توضیح داده اند، وبیان می کنند که این خلاف مذهب سلف امت است واین تكفير کردن آنها ویا متفرق ساختن امت نیست وبلکه نصحت برای خدا وبرای بندگان او وبيان حق ورد کردن بر مخالفان آن با ادلۀ نقلي وعقلي وانجام دادن وظیفۀ ای است که خداوند آنرا بر علما برای بيان حق وعدم كتمان آن ودعوت بسوی خدا وارشاد به راه آن است، واگر اهل حق از بيان آن سکوت کردند واشتباه کنندگان بر اشتباه خود ادامه دادند ودیگران از آنها تقلید کردند در این صورت سکوت کنندگان گناه کتمان را که خداوند وعدۀ عذاب را برای آن داده است تحمل خواهند کرد: هر آئينه آنانكه ميپوشند آنچه فرود آوردهايم از سخنان روشن و هدايت بعد از انكه بيان كرديم آنرا براي مردمان در كتاب آن گروه لعنت ميكند ايشان را خدا و لعنت ميكنند ايشان را لعنت كنندگان
(شماره بخش 3; صفحه 73)
ﭿ مگر كسانيكه توبه كردند و نيكوكاري پيش گرفتند و بيان كردند پس اينکه گروه بمهرباني باز ميگردم برايشان و منم باز گردنده ومهربان استم وهر آئینه خداوند بر علمای اهل كتاب ميثاق آن را گرفت تا آن را برای مردم بیان کنند وكتمان نکنند وپشت سر انداختن آن را بر آنها تقبیح نمود وما را از پیروی کردن از آنها بر حذر داشت.
پس اگر اهل سنت از بيان اخطای کسانی که مخالفت كتاب وسنت را میکنند سکوت کردند شبیه اهل كتاب میشوند که خداوند بر آنها خشم گرفت وگمراهان بودند. سپس برای برادر صابونی گفته میشود: علمای اشاعره از پیروان ابو حسن اشعری نیستند، زیرا او از تأويل کردن صفات بر گشت وبه مذهب اهل سنة وجماعت در اثبات اسماء وصفات وگذراندن آن همانگونه که آمده است بدون تحريف وتعطيل وبیان كيفیت ومثال دادن قایل شد چنانکه این را در دو کتاب خود:(الإبانة والمقالات) بیان نمود، پس از آنچه که ذكر کردیم دانسته میشود کسی که صفات از منوبین به به اشعری تاویل کرده او بر مذهب جديد اشعری نیست بلکه بر مذهب قديم او است، ومعلوم است که مذهب عالم همان است که بر آن وفات کرده وبه آن اعتقاد داشته نه آنچه که سابقا آنرا گفته وسپس از آن بر گشته است، پس واجب است که متوجه آن بود واز کسی که مسایل را مشتبه جلوه میدهد وآنرا در غیر جایش قرار میدهد بر حذر بود، خداوند یاری کننده است.  قبلی     بعد