طبق بر شمارۀ جلد ورق زدن > جلد سوم > حكم کسی كه دعوت اسلام به او نرسيده است؟

(شماره بخش 3; صفحه 125)

حكم کسی كه دعوت اسلام به او نرسيده است؟

س: آنجا مليون انسان در این جهان دعوت اسلام به آنها نرسیده است، حكم آنها چیست؟ آیا بازگشت آنها به دوزخ است، واگر جواب آری باشد پس گناه آنها چیست زیرا پیام اسلام به آنها نرسیده است؟ یا آنها داخل جنت میشوند؟ ولی چگونه دال بهشت خواهند شد در حالیکه واجبات پروردگار خود را در دنيا ادا نکرده اند. توضيح این مسأله را میخواهم خداوند ﭙاداش خير به شما بدهد؟
ج: بهترین جوابی که در مورد این دسته از مردم گفته شده این است که آنها روز قیامت امتحان کرده میشوند پس هرکه اطاعت فرمان خدا را کرد داخل بهشت میشود وهرکه نافرمانی کرد داخل دوزخ میشود، بنابه فرمودۀ خداوند سبحانه وتعالی: ﯿ و نيستيم ما عذاب كننده تا آنكه بفرستيم پيغامبر را
وعلامه ابن القيم - رحمه الله - بصورت مبسوط وتفصیلی در بارۀ این طائفه در آخر كتاب خود: (طريق الهجرتين في بحث طبقات المكلفين ) سخن گفته پس هرکه میخواهد به آن مراجعه کند آنچه میخواهد در آن به شافي وكافي ميیابد ان شاء الله، توفيق از جانب خداوند است.  قبلی     بعد