طبق بر شمارۀ جلد ورق زدن > جلد سوم > آیا سوگند یاد کردن به نبي صلى الله عليه وسلم جایز است > حكم قسم ياد كردن به نام پیامبر (ص)

(شماره بخش 3; صفحه 144)

حكم قسم ياد كردن به نام پیامبر (ص)

* سوال کنندۀ که از نام خود به حرفهای: ع. ع. أ - رمز داده سوالی را برای ما فرستاده ومیگوید :
بعض مردم عادت کرده اند که بنام نبي صلى الله عليه وسلم سوگند یاد می کنند واین امر برایشان کاملا عادی شده وآن را اعتقاد ندارند پس حكم آن چیست؟
پاسخ: سوگند یاد کردن به نبي صلى الله عليه وسلم ویا غير ایشان از مخلوقات مخالفت بزرگ شرعی واز محرمات شركي است وسوگند یاد کردن بجز به خداوند به چیز دیگری جایز نیست، وامام ابن عبد البر - رحمه الله - اجماع را بر آن نقل کرده که سوگند یاد کردن بغير خداوند جایز نیست واحاديث صحیح از نبي صلى الله عليه وسلم بر نهي از آن روایت شده واینکه آن از شرک است چنانکه در صحيحين از پیامبر (صلی الله علیه وسلم) روایت است که آنحضرت فرمودند: هر آئینه خداوند شما را از سوگند یاد کردن به پدران تان منع میکند پس هر که میخواهد سوگند یاد می کند بنام خدا سوگند یاد کند ویا سکوت کند
ودر لفظ دیگری پس باید سوگند به خدا یاد کند ویا سکوت کند
وابو داود وترمذي به اسناد صحيح از پیامبر (صلی الله علیه وسلم) تخریج کرده که آنحضرت فرمودند: کسیکه بنام غیر خدا سوکند یاد کند کافر شده ویا شرک آورده است وحدیث صحیح از پیامبر صلی الله علیه وسلم است که فرمود: هرکه به امانت سوگند یادکندازمانیست واحاديث در این باب بسیار ومعلوم است، وبر همۀ مسلمين واجب است بجز به خداوند به چیز دیگری سوگند یاد نکنند نظر به احاديث مذكور وغير آن. وبر كسي كه بر سوگند ياد کردن به نبی (ص)عادت کرده واجب است از آن پرهیز کند واهل هم نشینان خود را ودیگران را از آن بر حذر ومنع نماید بنابر فرمودۀ نبي صلى الله عليه وسلم:
(شماره بخش 3; صفحه 145)
هر کسی از شما کار زشت وناپسند را دید باید آنرا بدستش منع بکند، پس اگر نتوانست پس با زبانش (نصیحت کند)، واگر این را هم نتوانست پس در دلش آنرا بد ببیند، واین ضعیف ترین ایمان است
آنرا مسلم در کتاب صحیح خود تخریج کرد.
وسوگند یاد کردن بغير خداوند بنابر حدیث سابق از شرك كوچکتر است، وگاهی شرک بزرگتر میشود اگر در دل سوگند یاد کننده آن باشد به آنچه که سوگند یاد می کند مستحق تعظيم است آنگونه که خداوند مستحق آن است، ویا اینکه گمان کند که جایز است به همراه خداوند عبادت شود ومانند آن از مقاصد كفري.. از خداوند متعال مسئلت میداریم عافیت را بر همۀ مسلمين ارزانی فرماید، وفقه در دينش وسلامتی از اسباب غضب خود را به آنها عطا کند هر آئینه او شنوا ونزدیک است.  قبلی     بعد