طبق بر شمارۀ جلد ورق زدن > جلد سوم > نصیحت عمومی برای مسلمانان

(شماره بخش 3; صفحه 244)

نصیحت عمومی برای مسلمانان

از عبد العزيز بن عبد الله بن باز برای برادران مسلمانان ما که آن را می بینند خداوند من وآنها را به راه بندگان مؤمن خود ببرد، ومن وآنهارا به تمسك به حق وفقه در دين موفق بدارد، واز راه کسانیکه بر آنها خشم فرمود واز راه گمراهان در پناه خود نگاه داشته باشد، آمین.
سلام بر شما(سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته)، وبعد:
آنچه که موجب این شده همانا نصيحت وتذكر با پیروی از فرمودۀ خداوند سبحانه وتعالی میباشد: و پند ده هر آئينه پند دادن سود ميدهد مومنان را وفرمودۀ خداوند متعال: ﭿﭿ و با يكديگر مدد كنيد بر نيكوكاري و پرهيزگاري و با يكديگر مدد مکنید بر گناه و ستم و فرمودۀ پیامبر صلی الله علیه وسلم: دين عبارت از نصيحت وخير انديشی است، گفتیم: برای چه کسی؟ فرمود: برای خدا ورای کتابش ورسولش وبرای پيشوايان مسلمانان، وبرای همه مسلمين است وفرمودۀ آنحضرت عليه السلام: مومن برای مومن مانند بنیان است که بعض آن بعض دیگر را محکم واستوار میسازد وپنجه های خود را داخل یک دیگر کرد وفرموده پیامبر (صلی الله علیه وسلم): مثال مسلمانان در دوستی وترحم وهمدردی با یک دیگر مانند یک جسد است اگر یک عضو آن به درد آید دیگر اعضا در تب وسهر با آن همراهی می کنند
(شماره بخش 3; صفحه 245)
وقتیکه این مطلب فهمیده شد بر شما مخفى نباشد که مسلمانان با آفت غفلت وروگردانیدن از آن چه که برای آن آفریده شده اند، ورو آوردن اکثر آنها به آباد کردن دنیا وسرگرمی به شهوات آن ومشغول کردن اوقات به وسائل زندگی وفراموشی آخرت وآمادگی برای آن است تا اینکه منجر به این تفرق واختلاف ودشمنی ضد یک دیگر ودوستی ودشمنی بخاطر دنیا وعدم توجه به امر آخرت شده است، ودر نتیجۀ آن انواعی از شرور وبدیها مانند بیماری قلب ومردن دلهای زنده وآگاه بوجود آمده است؛ زیراگى دلها وصحت آن به یاد خدا وآمادگی برای ملاقات خدا واستقامت بر دین او ترس ومحبت نسبت به او وامید داشتن به آنچه که در نزد او است، چنانچه خداوند متعال فرمود: اي مسلمانان قبول كنيد خواندن خدا و رسول را چون بخواند شما را براي آنكه زنده دل سازد شما را وخداوند متعال فرمود: ﯿ ﭿ و همچنين وحي فرستاديم بسوي تو قرآن را از كلام خود نميدانستي که چيست كتاب و نميدانستي که چيست ايمان و ليكن ساختهايم وحي را روشني راه مينمائيم بآن هر كرا خواهيم از بندگان خويش و هر آئينه تو هدايت ميكني بسوي راه راست وخداوند متعال فرمود: آيا كسيكه مرده بود پس زنده ساختيمش و پيدا كرديم براي او نوري که ميرود با وي ميان مردمان، مانند كسي باشد که صفتش اينست که او در تاريكيهاست نيست بيرون آينده ازان پس زندگى قلبها ودرست وروشن واشراق وقوت وثبات آن به ایمان ومحبت او به خداوند وشوق دیدار وطاعت او وپيامبرش بستگی دارد، ومرگ وبيمار وتاريك وحيرت آن نیز بسبب نادان آن به خداوند وبه حق او وبعد آن از طاعت خدا وطاعت پيامبر او واعراض آن ازیاد خدا وغفلت از تلاوت کتاب او میباشد. وبسبب آن شيطان بر قلبها استیلا میابد وبه او وعده وامید دروغ میدهد وتخم آسیب رسان ومخرب در آن می پاشد که زندگى وروشن آن را از بین می برد واو را از هر خير دور وبسوی هر شری سوق می دهد چنانچه خداوند متعال فرموده است: و هر که غافل شود از ياد خدا بر گماريم براي او شيطاني پس آن شيطان او را همنشين بود(36) و هر آئينه شياطين بازميدارند آدميان را از راه و آدميان ميپندارند که ايشان راهيافتگانند وخداوند متعال فرمود: تا بگرداند خدا آنچه شيطان افگند بلائي در حق آنانكه در دل ايشان بيماريست و آنانكه سخت است دل ايشان و هر آئينه ستمكاران در مخالفت دور و درازاند وخداوند متعال فرمود: شيطان وعده ميدهد بشما تنگدستي را و ميفرمايد به بيحيائي
(شماره بخش 3; صفحه 246)
وخداوند متعال فرمود: ﰿ و وعده ده ايشان را و وعده نميدهد ايشانرا شيطان مگر بفريب پس واجب بر همۀ ما همانا توبه ورجوع بسوی خداوند سبحانه وتعالی، وآباد کردن دلها به محبت وترس خدا وامید از او وشوق دیدارش ورو آوردن به طاعت او وطاعت پيامبرش، ومحبت ودشمنی در راه خدا ودوستی با مؤمنان ومحبت وكمك آنها بر حق ودشمنی با كفار ومنافقان وبر حذر بودن از مکر وفریب کفار وتکیه نمودن به آنها وچشم داشتن به زیبایی های فانی دنیا که در نزد آنهاست. خداوند متعال فرموده است: ﭿ ﭿ و رجوع كنيد بسوي پروردگار خويش و منقاد شويد او را پيش از انكه بيايد بشما عقوبت باز مدد كرده نشويد(54) و پيروي كنيد نيكوترين آنچه فرو فرستاده شد بسوي شما از جانب پروردگار شما پيش از آنكه بيايد بشما عذاب ناگهان و شما خبردار نباشيد(55) از انكه شخصي واي پشيماني من بر تقصير كردن من در حق خدا و هر آئينه من بودم از تمسخر كنندگان(56) يا گويد اگر خدا هدايت كردي مرا البته ميشدم از متقيان(57) يا گويد وقتي که معائنه كند عذاب را كاش مرا رجوع باشد (يعني بدنيا) تا باشم از نيكوكاران
وخداوند متعال فرموده: و هر که فرمانبرداري كند خدا و رسول او را و ترسد از خدا و حذر كند از عذاب او پس اينجماعه ايشانند بمراد رسندگان وخداوند متعال فرمود: ﰿ هر آئينه اينکه پيغمبران شتابي ميكردند در در نيكيها و ميخواندند ما را بتوقع و خوف و بودند برائي ما نيازمند وخداوند متعال فرمود: ﭿ ﭿ محمّد صلي اللّه عليه و سلّم پيغامبر خدا است و آنانكه همراه اويند سختاند بر كافران مهربانند در ميان خود ميبيني ايشانرا ركوع كننده و سجده کننده
(شماره بخش 3; صفحه 247)
ودر حديث از آنحضرت صلى الله عليه وسلم ایشان فرمودند: محکمترین دستگیرۀ ایمان محبت در راه خدا ودشمنی درراه خداست وازآنحضرت صلى الله عليه وسلم آمده است فرمودند: هرکه برای خدادوستی وبرای خدادشمنی کرد وبرای خدا داد وبخاطر خدامنع کردهرآیینه ایمان خودرا تکمیل کرد وهرگاه بندگان به پروردگار خود رجوع کنند واز گناهای گذشته خود توبه کنند وبر طاعت خدا وطاعت پيامبر او استقامت کنند، خدا قلبهای آنها را با هم نزدیک وبر راه حق متحد وبر دشمنان شان پیروز می گرداند وآنچه را دوست دارند بر ایشان عطا می کند وآنچه که دوست ندارند از آنها بر میگرداند وعزت وكرامت را در دنيا وآخرت نصیب آنها می کند چنانچه خداوند متعال فرموده است: اگر نصرت دهيد دين خدا را نصرت دهد خدا شما را و ثابت كند قدمهاي شما را وخداوند متعال فرمود: و هر که بترسد از خدا پديد آرد براي او در كار او آساني را و هر که بترسد از خدا پديد آرد براي او خلاصگاه(2) و رزق دهدش از آنجا که گمان ندارد و هر که توكل كند بر خدا پس خدا بس است او را وخداوند متعال فرمود: و خداي راست بزرگي و پيغامبر او را و مسلمانان را وخداوند متعال فرمود: ﰿ و البته نصرت خواهد داد خدا كسي را که قصد نصرت دين وي كند هر آئينه خدا توانا غالب است نصرت خواهد داد(40) آنان را که اگر دست رس دهيم ايشانرا در زمين برپادارند نماز را و بدهند زكوة را و بفرمايند بكار پسنديده و منع كنند از كار ناپسنديده و خدا راست نهايت همه كار ايتها وحديثها در این معنی بسیار است،
ومن خود وشما را به چند چیز نصیحت می کنم:
موضوع اول: نظر کردن وتفكر نمودن در آنچه که ما برای آن خلق شده ایم خداوند متعال فرمود: ﭿﭿ بگو جز اينکه نيست که پند ميدهم شما را بيك كلمه که برخيزيد براي خدا دوگان دوگان و يك يك باز تامل كنيد وخداوند متعال فرمود: هر آئينه در آفرينش آسمانها و زمين و آمد شد شب و روز نشانهاست خداوندان خرد را(190) آنانكه ياد ميكنند خدا را ایستاده و نشسته و بر پهلوي خويش خفته و تامل ميكنند در آفرينش آسمانها و زمين ميگويند اي پروردگار ما نيافريده ای اين را باطل پاكيست ترا پس نگاه دار ما را از عذاب آتش وخداوند متعال فرمود: آيا ميپندارد آدمي که مهمل گذاشته شود
(شماره بخش 3; صفحه 248)
یعنی مهمل امر ويا نهى نمیشود، وبدون شك هر مسلمانی میداند که او عبث وبازیچه خلق نشده بلکه برای عبادت خداوند وطاعت او وطاعت پيامبر او صلى الله عليه وسلم آفریده شده است، خداوند متعال فرمود: و نيافريديم جن و انس را مگر براي آنكه پرستند مرا ونيز فرموده است: اي مردمان بپرستيد پروردگار خويش را آنكه آفريد شما را و كساني را که پيش از شما بودند تا در پناه شويد وخداوند سبحانه وتعالی همۀ ثقلين جن وانس را به انجام دادن آنچه که آنها را برای آن خلق کرده وپيامبران خود را فرستاد وكتابهای خود را برای بيان آن نازل فرموده امر کرده است، سپس خداوند متعال فرمود: و فرموده نشد ايشان را مگر آنكه عبادت كنند خداي را خالص ساخته براي او پرستش را متدين بدين ابراهيم شده و بر پا دارند نماز را و بدهند زكوة را وخداوند متعال فرمود: و هر آئينه فرستاديم در هر گروهي پيغامبري را که عبادت خدا را كنيد و احتراز كنيد از بتان (یا از شیطان ) خداوند سبحانه فرمود: و بپرستيد خدا را و شريك او مقرر مكنيد چيزي را وخداوند متعال فرمود: اينکه قرآن خبر رسانيدنست مردمان را و تا بيم كرده شوند بآن و تا بدانند که جز اينکه نيست که وي خداي يگانه است و تا پندپذير شوند خداوندان عقل پس واجب بر کسی که نفس خود را نصیحت نموده به کاری که برای آن خلق شده توجه نماید وآن بر هر چیز دیگری مقدم بدارد، واز ترجیح دادن دنيا بر آخرت ومقدم کردن هواى نفس بر هدایت وطاعت نفس وشيطان بر طاعت پادشاه رحمن بر حذر باشد، وخداوند متعال شدیدا ازآن برحذرداشته وفرموده است: ﭿ اما كسيكه از حد درگذشته باشد(37) و برگزيده باشد زندگاني اينکه جهاني را(38) پس هر آئينه دوزخ همانست جاي او(39) و اما كسيكه ترسيده باشد از ايستادن بحضور پروردگار خويش و بازداشته باشد نفس را از شهوت(40) پس هر آئينه بهشت همانست جاي او
(شماره بخش 3; صفحه 249)
موضوع دوم: در امرهایکه من خود وشما را بر آن توصیه میکنم رو آردن به تلاوت قرآن عظيم وبسیار تلاوت کردن آن در شب وروز به همراه تدبر وتفكر وتعقل معاني عظيم آن که قلبها را پاک واز متابعت هوى وشيطان بر حذر میکند است، وخداوند سبحانه وتعالی قرآن را برای هدايت ودرس وعبرت وبشارت دهنده وبیم دهنده وآموزنده ورهنمایی کننده ورحمت برای همه بندگان نازل فرمود، پس هر که به آن چنگ زد وبه هدایت آن اقتدا کرد پس او خوشبخت ونجات یافته است وهر که از آن روگشتاند او بدبخت وهلاک شده است، خداوند متعال فرموده است: هر آئينه اين قرآن راه مينمايد بخصلتی که اوقوی تر است وخداوند متعال فرمود: و وحي كرده شد بسوي من اين قرآن تا بيم كنم شما را بآن و بيم كنم آنرا نيز که قرآن باو برسد ونيز فرموده است: اي مردمان آمده است به شما پندي از پروردگار شما و شفا ی آن مرضی که در سينه هاست و راه نمودني و بخشايشي برای مسلمانها وخداوند متعال فرمود: بگو قرآن مسلمانان را هدايت و شفا است ودر حديث صحيح از پيامبر صلى الله عليه وسلم روایت است که ایشان فرمودند: من در میان شما ثقلین بجا می گذارم اول آنها کتاب خدا است كه در آن هدایت ونور است پس به کتاب خدا عمل کنید وبه آن چنگ زنید پس برکتاب خدا تشویق وترغیب نموده اند، وپیامبر صلی الله علیه وسلم درخطبۀ خود درحجة الوداع فرمود:. هرآیینه من چیزی را درمیان شمابجا میگذارم هرگز گمراه نخواهید شد اگربه آن چنگ زنید کتاب خدا وسنتم وپیامبر (صلی الله علیه وسلم) فرمودند: بهترین شما کسی که قرآن را دانست وبه دیگران او را تعلیم داد وآنحضرت صلى الله عليه وسلم به اصحاب خود فرمودند: کدام شما دوست دارد فردا به بطحان یاعقیق برود ودو شترمادۀ بزرگ کوهان بیاورد بدون گناه وقطع صلۀ رحم، پس گفتند:ای پيامبر همۀ ما این را دوست داریم، فرمود:آیا یکی از شما صبح به مسجد نمی رود ودو آیت در کتاب خدا یاد بگیر یا بخواند که بهتر است برایش از دو شتر ماده، وسه بهتر است برایش از سه، وچهار بهتر است برایش از چهار، واز تعداد آنها از شتر واز تعداد آنها ازشتر وهر این حديثها حديثهاى درست از پیامبر صلى الله عليه وسلم روایت شده اند.
وآيتها وحديثها در فضل قرآن وترغيب به تلاوت کردن وآموختن وتعلیم دادن آن بسیار ومعلومند، ومقصود از تلاوت همانا تدبر وتعقل در معاني سپس كار بمقتضاى آن است چنانچه خداوند متعال فرموده است:
(شماره بخش 3; صفحه 250)
آيا تامل نميكنند در قرآن يا بر دلها قفل های آن دلهاست وخداوند متعال فرمود: اينکه قرآن كتابيست با بركت که فرود آورديم او را بسوئي تو تا مردمان تامل كنند در آيات او و پند گيرند خداوندان خرد پس - خداوند شما را رحم کند - به تلاوت كتاب پروردگارتان وتدبر معاني آن وآباد کردن اوقات ونشستگان خود به آن مبادرت کنید. وقرآن كريم ریسمان مستحکم خداوند وصراط مستقيم اوست هر که به آن تمسك جوید به خداوند وبه دار کرامت او رسیده است وهر که از آن اعراض نماید در دنيا وآخرت بد بخت شده است، وهشدار ايشان خدا شما را رحم کند از هر آنچه که شما را از كتاب خدا باز میدارد واز یاد آن شما را مشغول می کند مانند روزنامجات ومجلات وكتابهای ضرر آن بیشتر از فایدۀ آن است پرهیز نمایید. واگر ضرورت اقتضا میکرد که چیزی از اینها بخوانید پس باید مدت کوتاه ومحدودی را برای آن اختصاص دهید، وآن هم به اندازۀ ضرورت اکتفا شود وبرای تلاوت كتاب خدا وشنیدن آن از کسی که آنرا تلاوت می کند وقت مخصوصی تعیین شود ودر آن سخن پروردگار خود را بشنود، وبا آن بيمارهاى قلب خود را تداوی وبر طاعت خالق ومربي خود ومالك ضر ونفع وداد ونداد معبود بر حقی جز او وپروردگاری غیر او نیست کمک بگیرد.
وآنچه که از آن باید پرهیز کرد وبر حذر بود حضور در نشستگان لهو وموسیقی وشنیدن رادیوهای مضر ونشستگان گفت وشنود ودست درازی کردی در آبرو وحیثیت های مردم، وبدتر از آن در نشستگان سينما ومانند آن وتماشا کردن فلمهای برهنه ودور از حیا که قلبها را بیمار وخواندن كتابها او باز میدارد واخلاق مردم را تخریب وبه ترک اخلاق نیک دعوت میدهد، وسوگند به خداوند که اینها از ضررترین وزشت ترین وخطرناکترین آلات لهو وسرگرمی میباشد پس از آن پرهیز نمایید - خدا شما را رحم کند - وازهم نشینی با ا هل آن وراضى بود وكارى بد آنها اجتناب کنید، وهرکه مردم را به آن دعوت دهد پس بر اوست گناه آن ومثل گناههای کسانی که به آن گمراه میشوند، وهمچنین است هر کسی که به باطل یا به بی اعتنایی به حق دعوت میدهد بر اوست گناه آن ومانند گناههای کسی که از آن پیروی می کند.
وحديث صحیح از پیامبر صلى الله عليه وسلم در این باره آمده است، واز خداوند متعال مسألت میداریم که همۀ ما مسلمانان را به صراط مستقيم خود هدایت فرماید هر آئینه او شنوا ونزدیک است.  قبلی     بعد