طبق بر شمارۀ جلد ورق زدن > جلد سوم > باید در شبه جزیره عربستان جز مساجد ومسلمانان نمى ماند

(شماره بخش 3; صفحه 282)

باید در شبه جزیره عربستان جز مساجد و مسلمانان کسی دیگر باقی نماند

سوال ها وجواب ها

س ـ جناب شیخ: نظر آگاهان براحوال جهان اسلام بنابر اختلاف موقعیت وبرداشت آنها از هم دیگر فرق می کند، برخی آنها جهان اسلام را جهان پراگنده واز هم پاشیده وعقب مانده ودر رنج وویرانی دوامدار می نگرند، وبرخی از آنها به آن به عنوان یک حركت وبیداری ورستاخیز مبارک می بیند، میان این دونگاه چگونه آشتی وتوفیق بر قرار نماییم؟
ج - هر نگاهی بخود دلیل وتوجیهی دارد، پس جهان اسلام از یک سو بسبب اختلاف وعدم اتفاق بر تحكيم شريعت ومراجعه نکردن به درداوری پاره پاره است، وبا وجود آن بحمد الله با حركت ونشاط وفعالیت جوانان اسلام وعدۀ زیادی از علمای برجسته وبرگزیدۀ آن که بسوی خدا دعوت میدهند وزمامداران مسلمان را به رجوع بسوی صواب واجتماع پیرامون حق نصیحت وتوصیه میکنند موج می زند، پس جهان اسلام هر دو حالت را دارد، وامیدوارم که نگاه دوم را بر نگاه اول غلبه کند، وخداوند متعال آنها را بر اتفاق پیرامون حكم خداوند جمع کند وقلبها واحوال آنها را اصلاح فرماید.  قبلی     بعد