طبق بر شمارۀ جلد ورق زدن > جلد سوم > حكم توسل به مردگان وزيارت قبرها

(شماره بخش 3; صفحه 317)

حكم توسل نمودن به مردگان

وزیارت قبرها

سپاس وستایش خداوند یکتا را ست ودرود وسلام خداوند بر پیامبر ما محمد وبر آل واصحاب او باد.. .وبعد:
از حكم توسل نمودن به مردگان وزيارت قبرها از من سوال شد.
پاسخ ذیل را ارایه دادم:
اگر هدف از زيارت سؤال کردن از مردگان وتقرب جستن به آنها با ذبح كردن قربانی ونذر کردن به آنها وطلب کمک وخواستن از آنها بغیر از خداوند باشد پس این شرک بزرگتر است. وهجمین جه ميكنند را با آنچه را که اولياء می نامند می کنند چه آنها زندگان یا مردگان باشند، زیرا اعتقاد دارند که آنها برایشان منفعت یا زيان می رسانند ودعای آنهارا اجابت وبیماران شان را شفا میدهند، همۀ اینها شرک بزرگتر هستند وپناه به خداوند است.
واین مانند كار مشركان همراه لات وعزّى ومنات وهمراه بتها وخدایان دیگرشان است.
وبر زمامداران ودانشمندان مسلمانان در کشورهای اسلامی لازم است این كار را منع کنند، وبرای مردم آنچه را از شریعت خدا بر آنها بايد آموزند، واین شرک را منع کنند واز انتشار آن در میان عموم مردم جلوگیری نمایند، وگنبدهای را که بر قبرها ساخته شده از بین ببرتد، زیرا اینها فتنه واز اسباب شرک وزيرا آن حرام میباشند، وبيامبر صلى الله عليه وسلم بنا ساختن بالای قبر نهی کردند، واز گچ کاری کردن قبر، واز نشستن بر آن، واز نماز خواندن بسوی آن منع نمودند، ولعنت کرد کسی را که قبرها را مساجد میگیرند پس مساجد ساختن وغير آن بر سر قبر جایز نیست، بلکه بايد که بارز وبرجسته باشد چنانکه قبرهای مسلمانان در مدينۀ منوره بود، ودر هر کشور اسلامی که به این بدعتها متاثر نشده همینطور است.
(شماره بخش 3; صفحه 318)
أما زيارت کردن قبرها برای ياد كردن وعبرت گرفتن ودعا نمودن برای مرده نسبت به مردان سنت است وبدون بار سفر بستن؛ بنابه فرمودۀ پیامبر (صلی الله علیه وسلم): به زیارت قبرها بروید که شما را بیاد آخرت می آورید آنرا مسلم در صحیح خود تخريج كرد. وپیامبر عليه الصلات والسلام بودند به اصحاب خود تعلیم میدادند هرگاه که به زیارت قبرها می روند بگویند: سلام بر شما خانۀ قوم مومنان وما به خواست خدا به شما ملحق خواهیم شد از خداوند برای ما وبرای شما عافیت را مسئلت میداریم خداوند پیشینیان وپسینیان ما را مورد رحمت خود قرار دهد وترمذى رحمه الله از ابن عباس رضی الله عنهما تخريج كرد گفت: پیامبر صلى الله عليه وسلم بر قبرهای مدينه گذر نمودند ورو به روی آنها ایستده شدند وفرمودند: سلام بر شما ای اهل قبرها خداوند برای ما وشما ببخشد شما پیش از ما رفتید وما از پی شا هستیم
وحديثها در این معنی بسیار است، در صحیح بخاری ومسلم از ابو سعید الخدرى رضی الله عنه از پیامبر صلى الله عليه وسلم: آنحضرت فرمودند: بار سفر نبندید مگر به سه مسجد: مسجد الحرام ومسجد من این ومسجد الاقصی
توفیق از جانب خدا است، درود وسلام بر پیامبر ما محمد وبر آل او باد.  قبلی     بعد