طبق بر شمارۀ جلد ورق زدن > جلد سوم > پاسخ كردن بر سوالهای در ارتباط به حكم تقرب جستن با ذبح کردن گوسفندها در آرامگاههای اوليای صالحين ونماز خواندن در كنار آنها هستند

(شماره بخش 3; صفحه 319)

پاسخ به پرسش هاى در ارتباط به

حکم تقرب جستن با ذبح کردن گوسفندها در آرامگاههای اولیای صالحین

ونماز خواندن در کنار آن

جناب محترم شیخ عبد العزيز بن باز
برادر شما در خدا - از جمهوری تونس -
سلام بر شما(سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته).. وسپس:
هر امیدم به خداوند وسپس به شماست ای جناب شيخ که به سوالت من از راه مجلۀ محبوب من "الدعوة" پاسخ دهید ومقدما از شما سپاسگذارم..
سوال اول:
یک باری به قریه رفتم وتصادفا روز عید قربان رسید، ومردم زنان ومردان را دیدم که برای زیارت قبرها به سرعت به قبرستانها می رفتند.. ودر صبح روز عيد نگاهم را بخود جلب کرد کسانی که در آنجا حاضر شده بودند؛ نماز را در کنار آرامگاه بر پا نمودند.. ویک مرد میانه سالی جلو شد به همۀ آنها امامت کرد ولی من همچنان از دیدن این منظر در حیرت ماندم ومن آن نماز را که نماز عید میگفتند همراه آنها نخواندم.
سوال من این است: حكم اسلام دربارۀ این نماز چیست؟ قابل یاد آوریست اهل قریه - که من نزد ایشان می روم - مسجد وجامعی ندارند.. آنها در چادرهای براكنده از هم دیگر زندگی می کنند..
(شماره بخش 3; صفحه 320)
یادداشت: (وقتیکه میگویم آنها در آرامگاه نماز خواندند منظورم در کنار آن است.. یعنی کاملا دور از قبرها هستند)..
سوال دوم:
من هرگاه وناگاه به دیدار اهل وقبیلۀ خود بعد از یک مدت که شش ماه ویک سال طول می کشد می روم.. وهنگامیکه به خانه می رسم زنان کوچکان وبزرگان مرا استقبال وبصورت خجالت آوری مرا بوسه می کنند.. وبه حق باید گفت که این عادت نزد ما رواج گسترده دارد واین کار در نزد قوم وقبیلۀ ما باکی ندارد، ونزد ایشان حرام نیست.. ولى من که بحمد خدا فکر وفرهنگ اسلامی را کسب کرده ام از این کار حیرت زده شده ام..
سوالم این است: چگونه میتوانم بوسه کردن زنان را از خود منع کنم قابل ذکر است اگر من با آنها تنها دست بدهم به شدت ناراحت وخشمگین میشوند ومیگویند او ما را احترام نمی کند واز ما نفرت دارد وما را دوست ندارد" منظور دوستی که میان كسان میباشد نه آن دوستی که پسر ودختر را ارتباط میدهد"..
وآیا اگر من آنها را بوسه کنم گنهکار میشوم؟ با توجه بر اینکه من در بوسه کردن آنها نیت بد نمیداشته باشم..
سوال سوم:
تقرب جستن با ذبح کردن گوسفندان در آرامگاههای اوليای صالحين تا در میان قوم وقبیلۀ من موجود است.. آنها را از آن منع کردم ولی لجاجت آنها بیشتر شد.. برایشان گفتم: این شرک به خدا است. گفتند: ما خدا را به بهترین وجه عبادت میکنیم، ولى گناه ما چیست اگر اوليا را زیارت میکنیم ودر دعاها وتضرعات ما میگوییم: "بحق ولی صالح خود فلان.. ما را شفا بخش وفلان مشکل ما را بر طرف فرما.. " گفتم: دین ما دین واسطه آوردن ونیست. گفتند: ما را به حال ما بگذار.
(شماره بخش 3; صفحه 321)
سوال من این است: به نظر شما راه حل برای اصلاح اینها چیست.. من درقبال آنها چه بایبد کنم، وبا بدعت چگونه مبارزه نمایم؟ وخدا حافظ.
ج1: سپاس ستایش خداوند پروردگار عالميان راست، درود وسلام خداوند بر اشرف پیامبران، پیامبر ما محمد وبر آل ویارانش وبر آنانیکه به نیکویی از ایشان پیروی کردن تا روز قیامت باد.
نماز عید تنها در در شهرها وقریه ها بر گذار میشود وبر پک نمودن آن در صحراها ودر سفر مشروع نشده است، سنت پيامبر خدا صلى الله عليه وسلم بر همین آمده است، وموردی از پیامبر صلى الله عليه وسلم واز اصحابش رضي الله عنهم ثبت نشده که آنها نماز عید را در سفر ویا در صحرا وبادیه بر پا کرده باشند.
وآنحضرت عليه الصلات والسلام حجة الوداع را انجام دادند ونماز جمعه را در عرفه برگذار نکردند، وآن روز روز عرفه بود ونماز عيد را در منی نخواندند، ودر پیروی از آنحضرت صلى الله عليه وسلم واصحاب او رضي الله عنهم خیر وسعادت کامل است، خداوند توفیق دهنده است.
ج2 - برای مسلمان جایز نیست که به غیر همسر ومحارم خود دست دهد یا غير همسر ومحارم خود را بوسه کند بلکه این از محرمات واز اسباب فتنه وبيدا فواحش است، واز پیامبر صلی الله علیه وسلم ثابت است که ایشان فرموند: البته من با زنان دست نمیدهم وعایشه رضی الله عنها گفت: دست رسول الله صلی الله علیه وسلم هرگزدست هیچ زنی را در هنگام بیعت لمس نکرد وهمانا با سخن با انها بیعت میکرد وقبیحتر از دست دادن با زنان نا محرم بوسه کردن آنهاست چه این زنان دختران عمو یا دختران خاله ویا از همسایگان یا از سایر مسلمانان باشند..
واز بزرگترین راهاى افتادن در شرک میباشد.
پس بر مسلمان واجب است که از آن بر حذر باشد وهمه زنان را که این عادت را دارند از خویشاوندان وغیر آنها قناعت دهد که این کار حرام است اگرچه که مردم بر آن عادت کرده باشند، وبرای مسلمان مرد وزن جایز نیست این کار را بکند اگرچه که خویشاوندان شهروندان شان بر آن عادت داشته باشند، بلکه منع کردن وبر حذر داشتن از آن واجب است، وتنها به سخن گفتن وسلام دادن بدون دست دادن وبوسه کردن اکتفا کند.  قبلی     بعد