طبق بر شمارۀ جلد ورق زدن > جلد سوم > جایگاهى زن در زندگی است

(شماره بخش 3; صفحه 348)

جایگاهى زن در زندگی

این پاسخ از سوالی است که مجلۀ جیل در ریاض از جایگاهی زن در زندگی در اسلام طرح کرده بود.
ثنا وستایش خدا راست پروردگار عالمیان درود وسلام بر شریفترین پیامبران پیامبر ما محمد صلی الله علیه وسلم وبر آل ویاران وکسانیکه پیروی ایشان را کردند تا به روز قیامت باد، وبعد: پس زن مسلمان در اسلام جایگاهی بلند دارد. وتاثیری بزرگ در زندگی هر مسلمان دارد، ودر ساختار مجتمع نیک او مکتب اول است، به شرطیکه این زن به پرتو هدایت کتاب خدا وسنت پیامبر او صلی الله علیه وسلم راه برود، زیرا چنگ زدن به کتاب خداوند وسنت پیامبر او هر مرد مسلمان وزن مسلمان را از گمراهی در هر چیز باز میدارد، وگمراهی ومنحرف شدن ملتها در دوری جستن از راه خدا حاصل میشود، وهمچنین دوری جستن از آنچه که فرستادگان وپیامبران صلی الله وسلم او آورده است، وپیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: دو چیز را در میان شما بجا گذاشتم هرگز گمراه نخواهید شد اگر به آنها چنگ بزنید کتاب خدا وسنت من
وبتحقیق در قرآن کریم آمده است که دلالت بر اهمیت زن چه مادر باشد وهمسر باشد خواهر باشد میکند، واو چه حقها دارد وبر او چه التزامات است وسنت پیامبر صلی الله علیه وسلم آن را بتفصیل بیان نموده است.
(شماره بخش 3; صفحه 349)
واهمیت او بر سختی ها ومتحمل شدن مشقت سنگین نهفته است که بعضی وقت از سنگینی وسختی های مرد بالا تر می باشد. بنابر این از مهم ترین واجبات سپاسگزاری از مادر ونیک کردن به آنها وخوش رفتاری با آنها است واو در این امور مقدم بر پدر است وخداوند متعال فرمود: و حكم فرموديم آدمي را به نسبت پدر و مادر وي در شكم برداشته است وي را مادر وي در حال سستي بالاي سستي ديگر و از شير باز كردن او در دو سال ست باين مضمون که شكرگزاري كن مرا و پدر و مادر خود را بسوي من است بازگشت. ونيز فرمودند: ﭿ و امر كرديم آدمي را در حق پدر و مادر او نيكوكاري در شكم برداشته است او را مادر او بدشواري و زاده است او را بدشواري و لا اقل مدّت بار گرفتن او و از شير باز كردن او سي ماه است مردی نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد وگفت: ای رسول خدا چه کسی از مردم مستحق ترین به خوش رفتاری من است؟ فرمود: مادرت گفت سپس چه کسی؟ فرمود:مادرت، گفت: سپس چه کسی؟ فرمود: مادرت، گفت: سپس چه کسی فرمود: پدرت ومنظور این حدیث آنست که برای مادر سه امثال نیکی پدر است.
وجایگاهی زن وتاثیر او بر آرامش نفسها را خداوند در این آیۀ کریمه توضیح داده است، خداند متعال می فرماید: و از نشانهاي خدا آنست که بيافريد براي شما از جنس شما زنان را تا آرام گيريد بسوي ايشان متوجه شده و پيدا كرد ميان شما دوستي و مهرباني حافظ بن کثیر رحمه الله در تفسیر قول خداوند "دوست وَمهربان" گفته است: وآن عبارت از: دوست داشتن، ورحمت عبارت از: مهربانی وشفقت است، پس مرد زن را از لحاظ دوست داشتن نگاه کند، یا برای شفقت وداشتن فرزندان از او.
هر آئینه موقف بی همتای که باز داشت او را خدیجه رضي الله عنها بزرگترین تاثیر در آرامش ترس ووحشت شگفت زده پیامبر صلی الله علیه وسلم زمانیکه جبریل علیه السلام برای ایشان وحی را در غار حرا اولین بار نازل کرد داشت، وبه نزد خدیجه (رض) آمد که دست پایشان می لرزید وفرمود: مرا در جامه بپیچانید مرا در جامه بپیچانید هر آئینه من نفس خود ترسیدم پس رضی الله عنها گفت: مژده باد برتو وسوگند به خداوند هرگز خدا ترا تنها نمیگذارد. هر آئینه تو صله رحم را بجا می آوری وسخن راست میگویی، ودست بیچاره رامی گیری وناتوان را جامه می پوشانی مهمان را گرامی میدار ومظلومان ومستضعفان کمک ویاری می رسانی
(شماره بخش 3; صفحه 350)
وهمچنین نباید تاثیر عایشه رضي الله عنها را فراموش کنیم، که از او بزرگان صحابه وبسیاری زنان احکام مربوط به زنان را روایت کردند. دیروز نزدیکی ودر زمان امام محمد ابن سعود رحمه الله همسرش توصیه نمود که دعوت امام مجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله را بپذیرد زمانیکه دعوت را به او پیشکش کرد، توصیه او در متفق شدن شان در راه تجدید ونشر دعوت تاثیر بزرگی داشت، سپاس خدا تا امروز تاثیر با استوار آن را در عقیده اهل این جزیره مشاهده میکنیم.
شکی نیست که مادرم خداوند رحمتش کند برای تشویق مطالعات ودرسم فضل وتاثیر بزرگ داشت خداوند ثواب نیکش را دو برابر نماید، پاداش نیک را از طرف من بدهد.
جای شکی نیست خانۀ را که محبت ومهربانی وپرویش اسلامی رهبری میکند تاثیری بالای مرد می داشته باشد به خواست خدا در کارهایش موفق می باشد، ودر طلب هر کاری که آن را بخواهد مانند طلب علم وکسب تجارت یا کشاورزی یا انجام کارهاى دیگر کامیاب خواهد بود. واز خداوند متعال مسئلت میداریم که همه را بر آنچه که دوست دارد ومورد رضای او است توفیق بدهد، درود وسلام خداوند بر پيامبر ما محمد، و بر آل و اصحاب او باد.  قبلی     بعد