طبق بر شمارۀ جلد ورق زدن > جلد سوم > هشدار دادن از پرداخت رشوت

(شماره بخش 3; صفحه 357)

هشدار دادن از پرداخت رشوت

از عبد العزيز بن عبد الله بن باز به هر کسی از مسلمانان که آنرا می بیند ویا بشنوند خداوند من وآنها را به راه مستقیم رهنمود کند، من وآنها را از دوزخ نجات دهد، درود بر شما ورحمت خدا وبركات او باشد. پس بعد از اين.
پس آنچه را که اسلام حرام قرار داده، وحرمت آن را سخت بیان نموده آن رشوت است، رشوه عبارت از اینکه: شخصی به خاطر مصلحت ومنافع خودش مالی را برای شخصی بدهد که آن فرد بایستی این کار را بدون این مال انجام دهد. واگر این دادن به خاطر ابطال حق یا محقق کردن باطل یا ظلم کردن به کسی باشد حرمت آن به مراتب بیشتر است.
وبه تحقیق ابن عابدین رحمه الله في حاشيۀ کتب خود ذکر کرد: رشوت آن چیزی است که : که شخص آن را برای حاکم یا شخصی دیگر بدهد تا اینکه به نفع او فیصله کند وبه هر نحوی که شده کاری که دوست دارد را بر مرتشی - رشوه گیرنده- تحمیل کند، از این تعریف مشخص می شود که رشوه عام تر از این است که مال یا منفعت باشد، یا انجام کار برای رشوت دهنده باشد، منظور از حاکم: قاضی است، وهمچنین هر کسی که: از او این امید می رود که به نفع ومصلحت رشوه دهنده فیصله کند، فرقی نمی کند که از متولیان وکارمندان دولت باشد یا کارهای شخصی وجزئی را به عهده داشته باشد مانند: وکیلان تاجران وشرکاء وصاحب زمین وغیره، منظور از حکم این است، که به نفع راشی –رشوه دهنده- فیصله شود: وبه نحوی که طبق در خواست ومقصد راشی فیصله شود، چه این در خواست او حق یا باطل باشد.
(شماره بخش 3; صفحه 358)
رشوه - ای برادران مسلمان- از گناهان کبیره ای است که خداوند متعال آن را بر بندگانش حرام قرار داده، وپیامبر صلی الله علیه و سلم نیز انجام دهنده آن را لعنت نموده است، پس اجتناب واحتیاط از آن واجب است، وهمچنین واجب است که مردم را نیز از دست به دست گردانیدن چنین مالی بر حذر داریم، چرا که در آن فسادی بس بزرگ، وگناهی عظیم، وپیامد خطر ناک دارد، واین از جمله گناه ودشمنی وعدوانی است که خداوند متعال از همکاری کردن در این طور کارها در این فرموۀ خود نهی فرموده است: ﭿﭿ و با يكديگر مدد كنيد بر نيكوكاري و پرهيزگاري و با يكديگر مدد مکنید بر گناه و ستم
وهمچنین خداوند متعال از خوردن اموال مردم به نا حق نهی فرموده است، پس خداوند متعال فرموده است: اي مومنان مخوريد اموال خود را در ميان خويش بناحق مگر وقتي که آن داد و ستد تجارت باشد بعد رضامندي يك ديگر از شما خداوند پاک فرمود: ﭿﭿ ﭿ و مخوريد اموال خويش را در ميان خويش بناحق و مرسانيد اموال خود را بحاكمان يعني برشوت تا بخوريد پاره از اموال مردمان بستم دانسته ودرحالیکه شما نمیدانید رشوه از سخت ترین وشدید ترین انواع خوردن اموال باطل وحرام است، زیرا که رشوت عبارت از دادن مال به سوی غیر به خاطر مانع شدن او از بیان حق می باشد.
واین تحریم رشوه شامل محورهای اصلی وسه گانه این کار می شوند، عبارتند از: راشی(رشوه دهنده) مرتشی (رشوه گیرنده) ورائش (واسط میان رشوه دهنده ورشوه گيرنده ) می باشد، بتحقیق از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت شده که ایشان رشوت دهنده ورشوت گیرنده وکسی که میان آن دو میانجی قرار میگیرد را لعنت کردند آنرا احمد وطبرانی از حدیث ثوبان رضی الله عنه (خداوند از آن راضی است).
لعنت از جانب خدا: خداوند متعال آن شخص را از رحمت خود مطرود ودور می سازد، پناه می جوییم به خداوند از آن، این مگر بمرتکب گناهان کبیره نمی باشد، همانطور که رشوه از انواع مالهای حرام ونا جائز در قرآن کریم وسنت نبوی صلی الله علیه وسلم بزرگ وسخت بیان شده است، چنانچه خداوند متعال یهودیان را بسبب خوردن شان مال حرام را در این فرمودۀ خود زشت وقبیح می شمارد، ومی فرماید: ايشان شنوندگانند سخن دروغ را خورندگانند حرام چنانچه که خداوند (ج) در مورد ایشان در جای دیگر فرمودند:
(شماره بخش 3; صفحه 359)
ﭿﭿ ﭿ ﭿ ﭿﭿ ﭿ و ميبيني که بسياري از ايشان سعي ميكنند در گناه و تعدي و حرام خوردن خويش هر آئينه بد چيزيست که بعمل آوردند(62) چرا منع نميكنند ايشان را خدا پرستان و دانشمندان از دروغ گفتن ايشان و حرام خوردن ايشان هر آئينه بد چيزيست که ميكنند
وخداوند متعال فرموده است: ﭿ پس بسبب ظلمي که بظهور آمد از يهود حرام ساختيم بر ايشان چيزهاي پاكيزه که حلال بود ايشانرا و بسبب بازداشتن ايشان مردمان بسيار را از راه خدا(160) و گرفتن ايشان سود را و حال آنكه منع كرده شدهاند ازان و خوردن ايشان اموال مردمان را بناحق
احادیث زیادی در تحذیر وبر حذر داشتن این کار حرام وبیان عاقبت مرتکبین آن وارد شده است. از آن جمله: آنچه که آنرا ابن جریر از ابن عمر رضي الله عنهما از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت کرد که ایشان فرمودند: هر گوشتی که از(سحت) حرام روییده است پس آتش برای آن بهتر است، گفته شد: (سحت) حرام چیست؟ فرمودند: رشوت در حکم وقضاوت
وهمچنین از امام احمد از عمرو بن عاص رضی الله عنه روایت شده است که گفت: شنیدم پیامبر (صلی الله علیه وسلم) میفرمود: در میان قومی ربا رواج پیدا نمیکند مگر اینکه به قحطی گرفتار میشوند ودر میان قومی رشوت رواج نمی یابد مگر اینکه به ترس ووحشت گرفتار میشوند طبرانی از ابن مسعود رضی الله عنه روایت کرد گفت: السحت: سحت به معنای رشوه در دین است، ابو محمد موفق الدین ابن قدامه خداوند رحمتش کند در (المغني) خود میگوید: حسن وسعید بن جبیر در تفسیر فرمودۀ خداوند متعال که می فرماید: خورنده گان مال حرام منظور رشوه است وهمچنین گفتند: زمانی که قاضی رشوه را قبول کند به وسیله آن به درجه کفر می رسد؛ زیرا او مهیا بر فیصله کردن وحکمی است که خداوند آنرا نازل نکرده است: ﭿ ﭿ وهر که حكم نه كند بآنچه خدا فرو فرستاده است پس ايشانند نامعتقدان.
مسلم از ابو هريره رضی الله عنه روایت کرده است که گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند:
(شماره بخش 3; صفحه 360)
همانا خداوند متعال پاک است وقبول نمی کند مگر پاکی را وخداوند متعال مومنان را نیز به آنچه که به مرسلین وپیامبران امر کرده است امر نموده است خداوند متعال می فرماید: گفتيم) اي پيغامبران بخوريد از أطعمه پاكيزه و بكنيد كار نيكو وخداوند تعالی فرمود: اي مسلمانان بخوريد از پاكيزههاى آنچه روزي داديم شما را سپس پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم مردی را که سفری طولانی را پیموده است وژولیده مو وغبار آلوده است ودستانش را به سوی آسمان دراز می کند را ذکر فرمودند: در حالیکه آن مرد می گوید پروردگارا خداونديا در حالی که غذای او از راه حرام به دست آمده است نوشیدنی او حرام است لباسهایش حرام است وبر اثر مال حرام تغذیه شده است پس از کجا برایش اجابت شود
پس ای مسلمانان از خدا بترسید، واز خشم او احتیاط کنید، واز مورد که باعث خشم او میشود اجتناب نمائید زیرا خداوند عزوجل درقبال انتهاک حرمتش غیور است، در حدیث صحیح آمده است، کسی ازخدا غیورتر نیست خود وخانوادۀ تان را از مال حرام واز خوردن آن دور بدارید، زیرا این سبب نجات شما وخانواده ای تان از آتش دوزخ آنچنان آتش دوزخ که برای هر گوشت که از حرام تغذیه وپرویش یافته سزاوار گردانده است وهمچنین خوردن مال حرام سبب مانع از استجابت دعا وسبب قبول نشدن آن میشود چنانچه قبلا گذشت ابو هريره نزد مسلم چون آنرا طبرانی از ابن عباس رضی الله عنهما روایت کرد گفت: این آیت را در نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم تلاوت کردم اي مردمان بخوريد حلال پاكيزه را از آنچه در زمين است پس سعد پسر ابو وقاص ایستاد وگفت: ای رسول الله صلی الله علیه و سلم از خداوند بخواه که مرا مستجاب الدعوه بگرداند، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند:" ای سعد خوراکت را خوب کن از راه حلال به دست آور مستجاب الدعوه خواهی شد، قسم به آن ذاتی که نفس محمد در دست اوست بنده لقمه ای حرام را در شکمش می اندازد وخداوند متعال عمل چهل روز او را قبول نمی کند وهر بنده ای که گوشتهای او از حرام بوجود آمده آتش برای او سزاوار است
این حدیث را حافظ بن رجب رحمه الله در جامع العلوم والحکم از روایت طبرانی رحمه الله ذکر کرده است، که این فرمودۀ پیامبر صلی الله علیه وسلم دلالت کننده این است که عدم حلال بودن خوراکی ها وخوردنی ها مانع از استجابت دعا می شود، مانع می شود که این دعا به سوی خداوند متعال بالا رود، و جز ضرر و زیان برای صاحبش چیزی ندارد پناه می جویم به خدا از آن. وبتحقیق خداوند متعال برای نجات دادن خود وخانواده تان را از دوزخ دعوت کرده، وهمچنین از نجات دادن از عذاب خداوند واز جزای درناک،
(شماره بخش 3; صفحه 361)
همان است که خداوند متعال در مورد شان فرموده است: ﰿ ﰿ اي مسلمانان نگاهداريد خويشتن را و اهل خانه خود را از آتشي که هیزم آن آن مردمان باشند و سنگها، نيز بران آتش موكلاند فرشتگان درشت خو سخترو نافرماني نميكنند خدا را در آنچه فرموده است خدا ايشان را و ميكنند هر چه حكم ميشود ايشانرا پس ای مسلمانان ندای پروردگار تان اجابت کنید واز او فرمانبردار باشید، واز نهی او اجتناب بورزید، واز اسباب خشم او حذر کنید، آمادگی دنیا وآخرت را داشته باشید، خداوند متعال فرمودند: اي مسلمانان قبول كنيد خواندن خدا و رسول را چون بخواند شما را براي آنكه زنده دل سازد شما را و بدانيد که خدا حائل ميشود ميان مرد و دل او و بدانيد که بسوي او برانگيخته خواهيد شد(24) و بپرهيزيد از فتنه که نرسد بآنانكه ستم كردند از شما بتخصيص و بدانيد که هر آئينه خدا سخت عقوبت است
واز خداوند متعال مسئلت میداریم که ما وشما را از زمرۀ کسانی بگرداند که سخن را میشنوند وبه خوبی از آن پیروی میکنند، واز جمله همکاران یک دیگر در نیکو کاری وتقوا، واز ملازمان کتاب خدا، وسنت پیامبر صلی الله علیه وسلم بگرداند، واینکه ما وشما را از شر نفس ها وبدیهای كارهاى ما نگهدارد، وکمک کند دینش را وبلند ببرد سخن خود را وزمام داران امور ما را به آنچه که در آن منفعت ورستگاری بندگان وکشورها باشد موفق بگرداند. هر آئینه خداوند ولی این امر وقادر بر آنست.
سلام بر شما(سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته).  قبلی     بعد