طبق بر شمارۀ جلد ورق زدن > جلد سوم > حکم پرماندن ورها داشتن ریش

(شماره بخش 3; صفحه 362)

حکم پرماندن ورها داشتن ریش

ستایش خداوند یکتا راست ودرود وسلام بر پیامبر خدا، وبر آل واصحاب او باد. وسپس: پس بعضی برادران دربارۀ سؤالات ذیل از من پرسیدند:
1 -آیا بلند نگه داشتن ریش واجب است، یا جائز است؟
2 -آیا تراشیدن ریش نگاه يا ؟
3 -آیا تراشیدن ریش ونگه داشتن سبیل جایز است؟
وپاسخ به این سؤالات: میگوییم: حدیث صحیح از پیامبر (صلی الله علیه وسلم) آنچه بخاری و مسلم در صحيحين از حدیث ابن عمر (رضی الله عنهما) تخریج کرده اند که گفت: پيامبر خدا (صلی الله علیه وسلم) فرمود: بتراشید بروت ها را وفراوان گذارید ریش ها را ومخالفت مشرکین را بکنید در صحیح مسلم از ابو هريره (رضي الله عنه) روایت است: که پیامبر (صلى الله عليه وسلم) فرمودند: کوتاه کنید بروتهارا وبگذارید ریشهارا مخالفت مجوس را کنید وحدیثی را نسائى در سنن خود با اسناد صحیح از زید بن ارقم (رضي الله عنه) تخریج کرده است: که پیامبر الله (صلى الله عليه وسلم) فرمودند: کسیکه سبیل خود را کوتاه نکند از ما نیست. علامۀ بزرگ وحافظ مشهور ابو محمد بن حزم گفته است: (اتفاق کرده دانشمندان براینکه کوتاه کردن سبیل وانبوه گذاشتن ریش فرض است). پایان یافت.
در باب کوتاهی سبیل وبلند نگه داشتن ریش ورسیدگی به آن احادیث پیامبر وسخن دانشمندان بیشمار است که احتساب همۀ آنها میسّر نیست، از احادیث كذشته وهمچنین از نقل اجماع
(شماره بخش 3; صفحه 363)
توسط ابن حزم (رحمة الله علیه) پاسخ سؤالات سه گانه بطور خلاصه چنین است: آزاد گذاشتن ریش فرض است و به هیچ عنوان خلاف آن جایز نیست، زیرا پیامبر (صلی الله علیه وسلم) به این کار امر فرموده و امر ایشان (صلی الله علیه وسلم) وسلم برای وجوب است، کما اینکه خداوند متعال فرموده است: و هر چه بدهد شما را پيغامبر بگيريد آن را و هر چه منع كند شما را ازآن باز ايستيد بدین ترتیب کوتاه کردن سبیل واجب است والبته افضل آن است که خیلی زیاد کوتاه شود وبلند کردن سبیل جایز نیست، چون این کار مخالفت با پیامبر (صلی الله علیه وسلم) است که فرمودند: بروتها را قیچی کنید سبیل های تان را کوتاه کنید بروت ها را کوتاه کنید کسیکه سبیل خود را کوتاه نکند از ما نیست. واین لفظهاى چهار همه در احادیث صحیح از پیامبر (صلی الله علیه وسلم) نقل شد ودر لفظ آخر که آن این فرمودۀ پیامبر (صلی الله علیه وسلم) است: کسیکه سبیل خود را کوتاه نکند از ما نیست. وعید سختی وهشدار مؤكد در مورد سبیل آمده است؛ این ایجاب میکند که مسلمانان از آنچه که خدا تعالی وپیامبرش نهی کرده اند باید پرهیز کنند وبه اطاعت ودستور خداى متعال وپیامبرش مبادرت ورزند. از این معلوم میشود که گذاشتن و بلند کردن سبیل از جمله ی معاصی و گناهانی است که موجب تضعیف ایمان میگردد، و بیم آن میرود که با توجه به نافرمانیها وقت فرود آمدن عذاب الهی فرا رسد. ودر احادیث که قبلا ذکر گردید دلالت بر آن است که دراز کردن سبیل تراشیدن ویا کوتاه کردن ریش مشابهت با مجوس ومشرکین است، وپیامبر (صلی الله علیه وسلم) به ما دستور داد تا به منظور مخالفت با آنان بر عکس كار کنیم وفرمودند: کسیکه خود را به یک قومی مشابه بسازد پس او از همان قوم است امیدوارم این پاسخ کافی وقانع کننده باشد.
توفیق از جانب خدا است، درود وسلام بر پیامبر ما محمد وبر آل او باد.  قبلی     بعد