طبق بر شمارۀ جلد ورق زدن > جلد سوم > بیان حرمت مکه ووضعیت خانه قدیمی وآنچه در آن از آیات واحادیث ، وماثورات آمده است

(شماره بخش 3; صفحه 377)

بیان حرمت مکه ووضعيت خانه قدیمی

آنچه در آن از آیات واحادیث وماثورات آمده است

سپاس ستایش خداوند پروردگار عالميان را است، وعاقبت از پرهیزگاران است، درود وسلام بر بندۀ او وفرستادۀ او وبهترین مخلوقات، امانت دار وحي او، پیامبر وپیشوا وسرور ما محمد بن عبد الله، وبر آل واصحاب او وكسيكه از هدايت اش تا روز قیامت پيروى كرد باد.. اما بعد:
من خدای عز وجل را سپاسگزارم که منت گذاشت واین فرصت دیدار با برادران خدایی وفرزندان عزیز برای توصیه نمودن به راه حق وبه یاد آوردن آن ودعوت بسوی آن را احسان کرد، وهچنین نصیحت کردن بندگان خدا برای رضای خداوند است. از خداوند میخواهم که قلبها، واعمال همۀ مارا اصلاح کند، وبرای ما فهم وفقه در دین، وپایداری بر آن را نصیب بفرماید، ودینش را کمک کند وسخن خود را بالا ببرد، واحوال همۀ مسلمانان جهان را اصلاح وبهبودی بخشد، وزمام امور آنها را بدست بهترین آنها قرار دهد، رهبران همۀ مسلمانان را به دست آویز قرار دادن شریعت او، وحکم کردن بر آن، ووادار نمودن مردمان را بر آن توفیق دهد، هر آئینه خداوند ولی این امر وقادر بر آنست.
پس از آن از دست اندر کاران این باشگاه، ودر سر ایشان برادر گرامی جناب دكتر راشد راجح مدیر دانشگاه أم القرى ورئیس باشگاه، برای دعوت از من در این سخنرانی، تحت عنوان: حرمت مکۀ مكرمه ووضعیت خانه قدیمی، وآنچكه در آن از آیات واحادیث وماثورات آمده است تشکری میکنم.
(شماره بخش 3; صفحه 378)
اي برادران مسلمان بر کسانیکه اندک دانایی، وبصیرت دارند حرمت مکه، ووضعیت خانه قدیمی پوشیده نیست؛ زیرا این امر را خداوند متعال در کتاب خود در آیات زیاد بیان نموده، وهمچنین پیامبر وفرستادۀ او محمد عليه الصلاة والسلام در احادیث بسیار توضیح کرده است، واهل علم در کتاب های خود ودر رسم آئین شان، ودر کتاب های تفسیر شان ذکر کردند.
واین به ستایش خدا روشن است ولیکن از به یاد آوردن مانعی نیست، وتوصیه نمودن بر آنچه که خدا آن را حرام قرار داده واهتمام بر حرمت داشتن آن را واجب گردانده، وجلوگیری از هر آنچکه مخالف وبيرون از آن است، چنانچه خداوند سبحانه وتعالی در کتاب روشن خود می فرماید: ﭿ ﰿ هر آئينه اول خانه که مقرر كرده شد براي مردمان آنست که در مكه است بركت داده شده و هدايت مر مردمان را(96) در آن خانه نشانهاي روشنست از ان جمله جاي ايستادن ابراهيم و هر که در آيد آنجا ايمن بود و حق خداست بر مردمان حج خانه كعبه هر که توانائي دارد رفتن بسوي آن از جهت اسباب راه و هر که كافر شود پس هر آئينه خدا بي نيازست از همه عالمها
خداوند متعال در این آیات توضیح نمود، که بیت عتیق، وآن اول خانه که مقرر كرده شد براي مردمان وبركت داده شد، وآن هدايت مردمان را است. واین یک شرف ومنزلت بزرگ، وبلند بردن مقام این خانه، واعلان وبالابردن آن است.
وبتحقیق وارد شده در صحيحين ودر غیر آنها از حديث ابو ذر رضي الله عنه که او از پیامبر صلی الله علیه وسلم از اول خانه ومسجد که که برای مردم در زمین بنا شده پرسید، پس آنحضرت (ص) فرمود: مسجد الحرام، گفتم بعد از آن کدام مسجد؟ فرمودند: مسجد اقصی گفتم چقدر زمان میان آنها فاصله بوده؟ فرمودند: چهل سال، گفتم بعد از آن کدام؟ فرمودند: هر جا که وقت نماز فرا رسید نماز بخوان همان جای مسجد است
واین معنی بیان فرمودۀ پیامبر صلی الله علیه وسلم را در صحيحين میکند: پنج چیز برایم داده شده که برای احد دیگری قبل از من داده نشده است: بوسیلۀ ترس وبیم از فاصلۀ یک ماه راه دور غلبه برایم داده شد، وزمین برای من مسجد وپاک قرار داده شده است حدیت.
(شماره بخش 3; صفحه 379)
اين بیت عتیق اولین خانه ایست که برای عبادت وطاعت بنا شد، وپیش از آن خانه های مسکونی وجود داشت، ولیكن اول خانه برای مردمان بنا شد که در آن عبادت خدا شود. ودر آن طواف کرده شود، وآن این بیت عتیق است، واولین کسی که بنا کرد وی دوست خدا ابراهیم عليه السلام بود، واسماعیل پسر او وی را کمک کرد.
اما آنچه روایت شده که اولین کسی بنا کرد آدم (ع) بود روایت ضعیف است، وموجود ومعلوم در نزد اهل علم آنست که اولین کسی که بنا کرد او ابراهیم عليه الصلاة والسلام بود، واولین خانه بعد از آن برای عبادت بنا شد آن مسجد اقصی بر دست يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام ساخته شد، ودر میان آن چهل سال فاصله داشت، پس از آن بعد از سالهای طولانی سلیمان نبی خدا عليه الصلاة والسلام دو باره بنا کرد، اما این بیت عتیق آن بهترین خان ها است، واولین خانه برای عبادت به مردمان ساخته شد، وآن خانه مبارک است زیرا خداوند در آن به سبب نماز، وطواف در آن با برکت وبزرگوار گرداند، ونماز خواند وعبادت در اطراف آن خیر بزرگ وبرکت کردانده، همۀ آن برای کفاره از گناهان، وآمرزش از لغزشها است، خداوند متعال فرموده است: ﭿ ﭿ و آنگاه که ساختيم كعبه را مرجع مردمان و محل امن و بگيريد نمازگاه از جاي قدم ابراهيم و وحي فرستاديم بسوي ابراهيم و اسمعيل که پاك سازيد خانه مرا براي طواف كنندگان و اعتكاف كنندگان و ركوع و سجده كنندگان
پس خداوند متعال مکه را مرجع مردم گردانده وبسوی آن جمع میشوند، واز آمدن بسوی آن سیری نمی کنند، بلکه هر گاه بیرون شود دوباره اشتیاق عودت، وباز گشتن بسوی آن را میکنند، به دلیل آن که خداوند در قلب مومنانش عشق ورغبت آمدن بسوی آنرا انداخته، زیرا که در آن خیر بزرگ واجر زیاد، ترقی درجات، ودو برابر شدن نیکیها، وکفاره از گناهان را بدست می آورند، وسپس آن را محل امن گرداند که بنده در آنجا طلب امن میکنند، وخدا عز وجل اين خانه را جاى امن براى صید حرم گردانده، پس آن حرم آمن است،
(شماره بخش 3; صفحه 380)
در امن است در آن شکاری که در بيرون از آن برای مردمان خوردن آنرا وشکار کردن حلال کرده است، صيد حرم در امن می باشد تا زمانیکه در آنجا است، رم داده نمیشود قتل نمی شود تا زمانیکه بیرون نشود.
وخداوند پاک می فرماید: و هر که در آيد آنجا ايمن بود به این معنی واجب است در امن باشد، وبه این معنی نیست که در آنجا برای هیچ کس اذیت وناگوار، ونه قتل رخ ندهد، بلکه این کار رخ میدهد، ولیکن تامین کسیکه در آن داخل میشود واجب است، وعدم قرار گرفتن او در معرض بد است.
واین در جاهلیت معلوم بود، پس شخص قاتل پدر ویا برادرش را در آنجا مى ديد تاکه خارج نمی شد برایش هیچگون اذیت رسانده نمی شد، پس این بیت عتیق است این حرم بزرگ است، خداوند آنرا مرجع وجای امن به مردمان گرداند، وبرای نبی خود ابراهیم واسماعیل(ع) واجب کرد اینکه پاک کنند برای طواف کنندگان وبرای مقیمین وبرای رکوع وسجده کنندگان یعنی نماز گزاران، وخداوند متعال در آیت دیگر فرموده است: ﭿ و ياد كن چون معين ساختيم برائي ابراهيم موضع خانه كعبه را اينکه سخن گفته که شريك مقرر مكن با من هيچ چيزي را و پاك كن خانه مرا برائي طواف كنندگان و ايستادگان و ركوع كنندگان وسجده کننده گان
وقائم اینجا به معنی مقیم واعتکاف گیرنده است، وطواف کننده معروف است، ورکوع کننده وسجده کننده نماز گزار است.
پس خداوند بزرگ است قدرت او برای نبی خود ابراهیم (ع) وپسرش اسماعیل دستور داد که این خانه را پاک کنند، وهمچنین بر تمام زمام داران امور، پاک داشتن آن بالای شان واجب است، وبه همین دلیل پیامبر صلی الله علیه وسلم در روز فتح مکه هوشدار داد، وخبر داد که این حرم آمن است، خداوند این شهر را روزی که آسمانها وزمین را آفرید حرام ساخت، ومردم آنرا حرام نکرده اند، وفرمود: رم داده نمیشود صیدآن وقطع کرده نمیشود درخت آن وبه جای خالی آن قضای حاجت نمیشود وخون درآنجا ریختانده نمیشود ومال گم شده اززمین ان برداشته نمیشودمگربخاطرجارزدن واعلان کردن
(شماره بخش 3; صفحه 381)
ومنظور پیامبر صلی الله علیه وسلم از این امر حرمت این خانه ست، پس بر مسلمانان، وبر زمامداران امور واجب است، چنانچه بر ابراهیم واسماعیل (ع) وبر بالای انبیا وخاتم آنان محمد صلی الله علیه وسلم واجب شده بود که آن را احترام وتعظیم نمایند، واز آنچه که خداوند از اذیت بر مسلمانان حرام کرده است، واز ظلم بر آنها، وتجاوز کردن بر آنها چه حاجیان باشند ویا عمره گذاران ویا غیر آن باشند حذر کنند.
پس عاکف مقیم است، ومعنایی طواف کنند معلوم است، ورکوع کننده وسجده کنند نماز گزارن است، پس پاک داشتن این خانه برای مقیمن آن، وبه عبادت کنندگانی آن واجب است، وقتیکه احترام داشتن آن بر مردمان واجب شد، واذیت را از آن دور نمایند پس بر بالای شان پاک کردن این خانه واجب گردید، واز نا فرمانی خدا در آن حذر کنند، واز عذاب وعقاب خداوند بترسند، به همدیگر ظلم نکنند، دست به کشتار همدگیر نزنند، پس آن شهر امن ومحترم است بر اهل آن احترام وتعظیم داشتن آن واجب است، واز نافرمانی خدا در آن حذر کنند، بعضی ایشان بر دیگری شان ستم نکنند، وبعضی ایشان بر دیگری شان اذیت نرسانند، زیرا کار ناسایشه در آنجا گناه بزرگ دارد، چنانچه نیکیها در آنجا دوچند برابر میشود.
وبدیها در نزد اهل علم ومحققان دوچند برابر میشود نه از لحاظ عدد، اگر کسی اعمال بد را انجام داد پس جزا مانند آن داده میشود، ولیکن دوچند برابر شدن آن از لحاظ کیفیت است.
پس انجام کار بد در حرم مانند عمل بد در خارج آن نیست، بلکه این سخت تر وبزرگ تر می باشد، حتی خداوند متعال در این باره فرموده: ﭿ ﭿ و هر که خواهد آنجا كجروي كردن بستمگاري بچشانيم او را عذاب درد دهنده وکسیکه اراده کند به این معنی در خیال بیاورد وقصد نماید. وکلمۀ "یرد" شامل معنی "یهم" بود ولهذا با حرف با شمارش داد، در این فرمودۀ او: ﭿ و هر که خواهد آنجا كجروي كردن بستمگاري یعنی که: کسی قصد کرد در آنجا به کجروی وبه ستگاری.
پس هرگاه کسیکه در خیال بیاورد ویا قصد کجروی کند مستحق عذاب دردناک شود، پس کسیکه مرتکب عمل بد را شود چگونه خواهد بود.
(شماره بخش 3; صفحه 382)
وقتیکه کسیکه قصد واراده کند به عذاب دردناک وعده کرده شده باشد، پس کسی که مرتکب جریمه میشود، واز حدود خدا تجاوز میکند از باب اولی مستحق جزا، وعذاب درناک میشود.
ودر شروع این آیت خداوند متعال می فرماید: هر آئينه آنانكه كافر شدند و باز ميدارند از راه خدا و از مسجد حرام که پيدا كردهايم آنرا برائي مردمان يكسان آنجا متوطن و صحرانشين واین برای ما بیانگر آنست، در میان عاکف که او مقیم است، وصحرا نشین که او از بیرون برای حج ویا عمره ویا غیر آن میایند فرقی نیست.
واین صدر آیت در این فرموۀ خداوند متعال است: ﭿ و هر که خواهد آنجا كجروي كردن بستمگاري
وخداوند متعال بزرگواری وابهت این مکان را بیان میکند، وخداوند آن را آمن وحرام گردانده، برای هیچ یکی از مقیمین وبر سویی آینده آن جایز نیست، که در آنجا از حدود خدا(ج) تجاوز، ویا برای مرم مزاحمت واذیت کنند.
واز این دانسته میشود که تجاوز بر مردم واذیت آنان در این حرم آمن است چه به گفتار ویا کردار باشد واز شدید ترین محرمات است که بر عذاب درناک وعده کرده شده است، بلکه از گناه های کبیره است.
پس زمانیکه خداوند فتح مکه را نصیب پیامر خود گرداند درود وسلام بر او باد، برای مردم خطبه داد وفرمود: هر آئینه خداوند این شهر را روزیکه آسمانها وزمین را آفرید حرام ساخت ومردم آنرا حرام نکرده اند، واینکه خداوند عز وحل آن را حلال نساخت جز ساعتی از روز وحرمت آن امروز مانند حرمت آن دیروز بازگشت پس آنکه حاضر است برای غایب ابلاغ کند وفرمود: هر آئینه برای احدی حلال نیست خونی را در آن بریزد، ویا درختی را در قطع کند وصیدی را رم دهد ودر جای خالی آن به قضای حاجت نرود ومال گم شدۀ آنرا از زمین بر ندارد مگر برای جار کشیدن واعلان کردن آن یعنی برای شناسایی.
(شماره بخش 3; صفحه 383)
وقتیکه شکار ودرخت آنجا محترم باشد، پس حالت مسلمان در آنجا چگونه خواهد بود، از باب اولی حرمت او شدید وعظیم وبزرگتر میباشد. پس برای هیچ کس جایز نیست در حرم جیزی را انجام دهد که باعث اذیت مردم شود نه به قول ونه بع عمل، بلکه احترام داشتن آن واجب است، باید مطیع وفرمان بردار خدا باشند، محرمات خداوند را تعظیم نماید تعظیمی سخت تر از جای دیگر، واینکه برای برادران شان مسالم آمیز باشند وبرای شان خیر را روا بدارند، وشر را برای شان جایز ندانند، وبر انجام كار خير وترک شر کمک نمایند، وکسی را به گفتار ویا کردار رنج ندهند، سپس خداوند سبحانه وتعالی در سورۀ آل عمران فرمود: ﭿ در ان خانه نشانهاي روشنست از ان جمله جاي ايستادن ابراهيم وخداوند در آن نشانه های روشن گردانده، همان معنی که علماء به مقام ابراهیم تفسیر کردند، یعنی مقام هاي ومنزلت ابراهیم (ع)، زیرا کلمۀ مقام لفظ مفرد ومضاف است شامل تمام مقام های ابراهیم(ع) میشود، پس حرم همه مقام ابراهیم است که درآنجا عبادت کرده، واز آن جمله مشعر عرفات ومزدلفه، ومنی است، وهمۀ اینها از مقام ابراهیم می باشد، از آن جمله نیز سنگی که در وقت بنا بر بالای آن ایستاد می شد، وآنچیزی که مردم بسوی آن نماز میگزارند همۀ آن از مقام ابراهیم به شمار میرود.
پس در این تذکیر بر دوستان مومنان خدا است، تاکه پیروی از نبی خدا ابراهیم(ع) کنند، چانچه خداوند پیامبرما (ص) را به آن دستور داده وفرمود: ﭿ ﭿ بعد از ان وحي فرستاديم بسوي تو که پيروي كن كيش ابراهيم پس خداوند متعال پیامبر خود محمد صلى الله عليه وسلم را دستور داد از ملت ابراهیم خلیل الله وپدر همه انبیاء پیروی نمایند. وپیامبر خدا محمد صلى الله عليه وسلم که او بهترین همه پیامبران وکاملترین آنها در رساندن رسالت الهی وناصحترین ایشان برای مردم، وراهنمایی مردم بسوی خیر، ورهنمایی مردم بسوی هدایت، علل وسبب سعادت مندی ایشان است.
پس بر همه مسلمانان این امت پیروی کردن از پیامبر صلی الله علیه وسلم در ادای واجبات، وترک محرمات اجتناب از آسیب رساندن به مردم، وخیر رساند به مردم واجب است.
(شماره بخش 3; صفحه 384)
پس بر زمامداران امور از علماء واجب است که رهنمایی وبیان کنند، و واجب بر زمام داران امور از رهبران ومسئولين واجب است حکم خدا را ننفیذ کنند، وتوصیه نمایند، وباز دارند هر آن کسی را که برای مسلمانان قصد اذیت را در مکه کند، از حجاج ویا عمره گذاران ویا غیر آن باشد هر کسیکه باشد از حاجیان ویا غیر حاجیان، ازباشندگان ویا غیرباشندگان، از هر جنس بشر باشد.
برای تمام زمامداران امور در قبال این حرم شریف واجب است، اینکه نگهداری وحفاظت کنند، واز هر متأذی شدن حمایت کنند طوریکه خداوند متعال، وپیامبر وفرستادۀ او محمد صلى الله عليه وسلم واجب گردانده است.
واز این دانسته میشود آنچکه سال گذشته درسال 1407 هـ از طرف بعضی حاجیان ایرانی از اذیت ومزاحمت رخ داد، امر ممنوع، وکار زشت بود وشریعت وصاحب عقل سالم آنرا تایید نمیکنند، بلکه در شریعت خدا، ودر کتاب خداوند ودر سنت پیامبر او محمد صلی الله علیه وسلم حرام دگردانده است.
واهل علم اجماع واتفاق بر همین وجوب احترام این خانه وپاکداشتن آن از هر مؤذی هستند، وهمچنان حمایت آن از هر معصیت، واز هر ظلم وستم، وهمچنین بر وجوب آسان ساختن امور حاجیان وعمر گزاران وکمک شان بر خیر، وپرهیزی از آسب رساند بر آنها، وبرای هیچ کس جایز نیست ایرانی باشد، ویا غیر ایرانی اینکه رنج وزحمت دهد کسی از مردمان، نه به گفتار ونه به کردار، نه به تظاهرات ونه به حرکت جماعی باعث اذیت مردم شود، وممانعت ادای مناسک حج وعمر شود، بلکه بر بالای حاجیان واجب است که مانند یک برادر در اهتمام وآسودگی وراحت ودر مساعدت حاجیان دیگر وغیر آنان باشند، ومهربانی به آنان و کمک شان بر خیر ودوری از هر اذیت باشند.
واین چنین بر حاجیان از هر جنس که باشند واجب است، واز هر جای که باشند از اوامر خداوند اطاعت نمایند، برای عظمت وبزگواری خانه قدیمی او، واز روی اظهار حرمت بر این ماکان بزرگوار:
(شماره بخش 3; صفحه 385)
که آن مکۀ مكرمه است،
برای تنفیذ امر خداوند، وامر پیامبر او صلی الله علیه وسلم وپیروی از راه روشن پیامبر او، وراه اصحاب او رضي الله عنهم باشد.
واین امر واجب بر همه است، وخدا را شكر كه این امر واضح است وبر کسی مشتبه نیست، وتنها کسانی به مردم در این بيت عتيق (خانۀ کعبه) اذیت می رساند، کسانی اند که به خدا وبه روز آخرت ایمان ندارند، ویا کسی که از احکام خدا جاهل باشد ویا قصد ظلم را به بندگان داشته باشد، پس به سبب آسیب رساندن به مردم وبه سبب ظلمش سزوار گناه میشود.
واما کسی که به خدا وبه روز آخرت ایمان، ایمان صحیح داشت پس ایمان او ممانعت از مرتکب محرمات خدا در این مکان ودر غیر آن میشود. زیرا ایمان اهلش را از تجاوز از حدود خداوند باز میدارد، واز مرتکب شدن محرمات خداوند متعال منع میکند، زیرا بنده بسبب ضعیف بودن ایمان اقدام بر گناه میکند.
واجب بر زمام داران امور در قبال مسجد الحرام، ومسجد نبوی شریف در مدینۀ منوره: مواظبت واهتمام به حفاظت ودور ساختن مزاحمت از آن هر دو مسجد واز ساکنان آن باشند، واز کسانیکه به قصد عمره وحج میآیند، از بازدید کنندگان طاعت به خدا، وبه پیامبر او برای تعظیم دستور خداوند متعال، وامر پیامبر خدا صلى الله عليه وسلم، وبرای کمک ومساعدت برای همه بر اطاعت از خداوند وپیامبر او وبرای اطمینان بخشیدن در قلبهای شان تاکه بعضی مردم از بعضی آنچه را خداوند واجب گردانده است فراموش نکنند، ویا به چیزی که خداوند آنها را حرام کرده است دچار نشوند، وخداوند پاک می فرماید: ﭿﭿ و با يكديگر مدد كنيد بر نيكوكاري و پرهيزگاري و با يكديگر مدد مکنید بر گناه و ستم وخدای پاک میفرماید: قسم به بزمان(1) هر آئينه آدمي در زيان است(2) مگر آنانكه ايمان آوردند و عملهاي شايسته كردند و يك ديگر را وصيّت كردند بدين درست و يك ديگر را وصيت كردند بشكيبائي پس باید صبر وتوصیه به حق شود، وتعاون بر نیکی وتقوی در این مکان ودر غیر آن کنید، بلکه این مکان بزرگتر از جای دیگر است،
(شماره بخش 3; صفحه 386)
وبهتر از غیر آن، پس بدرستى كه مکه مكرمه واین بهترین جای ها است، واین محبوب ترین شهرها بسوی خدا وبا فضیلت ترین مکان وبزرگترین مکان است، وبعد از آن مدینه منوره، ومسجد اقصی است، قدر ومنزلت این سه مسجد را خداوند بر دیگران زیاد خاص گرداند، واین بزرگوارترین مسجد های خدا، وبهترین مسجد های خدا، واولین مسجد خدا برای احترام واهتمام هستند.
وبزرگترین شان این بیت عتیق است، آنچنان بیت که خداوند متعال محل اجتماع مردم ومکان امن وامنيت گرداند. بر اهل آن وکسانیکه از بیرون بسویی آن میایند واجب است که قدر ومنزلت آن را بشناسند، وفضیلت آنرا بشناسند، تاکه به محرمات خدا واقع نگردند. واین بر همه واجب است مقیم باشد ویا غیر مقیم، وبرای مقیمین وباشندگان آن واجب است که قدر ومنزلت آن را بشناسند، وآن را تعظیم نمایند، واز مرتکب شدن آنچه که خدا حرام کرده است حذر کنند.
ودر صورتیکه برای غیر مقیمین آن که مرتکب گناه شوند عذاب دردناک باشد پس چگونه خواهد بود برای کسیکه مرتکب گناه شود، که آن از بیرون مکه نیامده باشد زیرا آن مخاطب همین دستور است زیرا مقیم اولی تر است، چونکه آن همیش در آنجا است.
وبر او واجب است که حلال کرده خدا را بداند، واز نا فرمانی خدا اجتناب نماید، وکوشش کند که از خدا وپیامبرش فرمانبرداری نمایند، واینکه برای برادران خود در مکه وخارج از مکه بسویی آن به قصد حج وعمره میایند کمک رسان باشد، وآنها را در راه خیر رهنمایی نمایند، وبه همين ترتيب بر باشندگان مکه اینکه کمک کنند وبسوی خیر راهنمایی نمایند، واسباب نجات را بریشان نشان دهند، واز اذیت ایشان به گفتار یا کردار حذر نمایند، ودعوتگران حق باشند.
(شماره بخش 3; صفحه 387)
وبه همن ترتیب در این دو مسجد، ودر این دو شهر واجب میگردد، وبر مسلمانان در هر مکان وزمان ترس از خدا وتعظیم محرمات او واجب است، وبا برادران شان همکاری در نیکی و تقوا نمايد، واز هر آنچه که خداوند حرام نموده است دوری نمایند، وبرای زمام داران امور واجب است که هر آن کسی که نا فرمانی خدا را کنند، یا قصد تجاوز از حدود خدا کند، یا سبب مزاحمت بندگان خدا شود با دستان آهنین ممانعت کنند، برای اطاعت از خداوند سبحانه وتعالى، واطاعت از پیامبر او عليه الصلاة والسلام، وبرای حمایت مسلمانان از حجاج ویا عمره گذاران ویا باز دید کندگان وبرای احترام بر این شهر، این بلد امين است، از اینکه نقض از حرمت خداوند در آن شود، ویا تخطی از حدود خدا در آن شود، از اینکه امن داده شود برای کسیکه از خدا نترسد، بر اذیت رساندن بندگان خدا واختلال در صفوف حج وامن شان به عمل ناشایسته، ویا به گفتار زشت شود.
التماس به خداوند به نام های نیک ومبارک او، وبه صفات علیای او میکنم، براینکه مسلمانان را درهر مکان بر آنچه که رضامندی او است توفیق دهد، واینکه قلبها واعمال ایشان را اصلاح نماید، وادای حق آنرا روز فرماید، ودوری از حرام کرده او نصیب نماید در هر جای که هستند واینکه فهم در دین برایشان عطاء فرماید، وزمام داران امور ما را برای آنچه اصلاح کشورها وبندگان باشد موفق بدارد، وبرای ادای واجب کمک نماید، وبرای محافظت خانه عتیق او کمک فرماید، وشهر پیامبر امین او عليه الصلاة والسلام از هر مؤذی، واز هر بد واناگواری، وبر سرکوبی ودشمنان اسلام در هر جایکه هستند، از اذیت بندگان او با خود شان مصروف نماید، وهلاکی آنها در تدبیرشان بگردان در هر جایکه باشند، ومسلمانان را از شر آنها کافی بدارد وهر آئینه او بخشنده وسخاوت مند است، ودرود وسلام خداوند و برکت او بر پیامبر ما محمد، وبر آل ویارانش همگی باد.  قبلی     بعد