طبق بر شمارۀ جلد ورق زدن > جلد سوم > پرسش وپاسخ پیرامون تهاجم فکری

(شماره بخش 3; صفحه 438)

پرسش وپاسخ پیرامون جنگ فکری

س1: تعریف تهاجم فکری از دیدگاه شما چیست؟
ج1: جنگ فکری اصطلاح جدیدی است وعبارت است: از مجموعه ای تلاشهای است که ملتي از ملت ها بمنظور استیلا وسیطرت بر ملت دیگری ویا تأثیر گذاشتن بر آن تا به سمت وجهت معینی توجه کند راه انداخته میشود.
وتهاجم فکری بد تر از تهاجم نظامی است؛ زیرا تهاجم فکری در ابتدای امر به شکل سری وپنهان صورت می گیرد، وملتی که مورد چنین تهاجمی قرار می گیرد آن را حس نمی کند ونه آمادۀ دفاع وایستادگی در برابر آن میباشد تا اینکه طعمۀ آن میشود. ودر نتیجه آن این ملت با بیماری فکری وشعوری دچار میشود ودوست می داشته آنچه را که دشمنش برایش بخواهد ونمی پسندد آنچه را دشمنش برایش نمی پسندد.
اين مرض سختي است كه ملتها را از پای در می آورد، هويت آنها را از بین می برد، وتمام معانی اصالت وقوت در این ملتها را از هم فرو می پاشد، ملتی که به آن مبتلا شده است خود احساس نمی کند، ومتوجه آن نمی شود از این جهت است درمان آنها خیلی مشکل بوده ورهنمایی آن کاری سختی می باشد.
این یورش توسط برنامه های آموزشی وفرهنگی عمومی ورسانه ها ووسایل جمعی وتألیفات کوچک وبزرگ وغیر آن از اموری كه به ملت ها ارتباط دارد به وقوع می پیوندد، ودشمن از خلال آن میخواهد که آن ملت را از معتقدات خودش بیرون کرده وگرویده آنچه که او برایش تلقين ميكند بسازد، از خداوند میخواهیم که ما را از آن سالم وعافیت بدارد.  قبلی     بعد