طبق بر شمارۀ جلد ورق زدن > جلد ششم > وجوب عبادت خدا وتقوای او

(شماره بخش 6; صفحه 1)
صفحه خالی
(شماره بخش 6; صفحه 2)
صفحه خالی
(شماره بخش 6; صفحه 3)
صفحه خالی
(شماره بخش 6; صفحه 4)
صفحه خالی
(شماره بخش 6; صفحه 5)

وجوب عبادت خدا وتقوای او

ستایش خداند پروردگار جهانیان راست، وعاقبت از پرهیزگاران است درود وسلام بر بنده وپيامبر او، وبرگزیدۀ او از مخلوقاتش، وامين وحي او، پیامبر وپیشوا وسرور ما محمد بن عبد الله، وبر آل واصحاب او وكسيكه از هدايت اش تا روز قیامت پيروى كرد باد.
 وبعد:
من خدای عز وجل را سپاسگزارم که منت گذاشت واین فرصت دیدار با برادران وخواهران مسلمان را، برای توصیه به حق وهمکاری بر نیکی وتقوا، ونصیحت برای خدا، وبيان آنچه که خداوند ما را برای آن آفریده وآنچه را که پيامبران خود را برای آن فرستاده تا از آنچه که برای آن خلق شده ایم آگاهی وبصيرت داشته باشیم، آنچه را که بر ما واجب است بدانیم تا آنکه با پروردگار خود ملاقات می کنیم فراهم نمود، واز خداوند عز وجل مسئلت ميدارم كه اين دیدار را مبارك گرداند، واینکه قلبها وكارهاى ما را اصلاح فرماید وهمۀ ما فقه وفهم در دین وثبات بر آن عطا فرماید ودین خود را نصرت دهد وکلمۀ آن عالی وبر افراشته نگهدارد وزمام داران امور ما را به آنچه که در آن منفعت ورستگاری بندگان وکشورها باشد موفق بگرداند. پس از آن تشکر می کنم از برادرم جناب مدیر بیمارستان، ملک فیصل در طائف دكتر طه خطیب بر دعوت ایشان از من برای این دیدار، واز خداون عز وجل مسئلت میدارم در او وکارمندان همراه ایشان برکت اندازد وهمه را بر آنچه که در آن اصلاح امر دين ودنيا ونفع برادران وخواهران ما است کمک فرماید وتلاشهای ایشان مایۀ خیر وبهرمند شدن همگان از آن گرداند وبه ثمر برساند.
وسپس میگویم: عنوان سخنرانی من وجوب عبادت خدا وتقوای او وتفصیل این واجب از جهت فرمانهاى ونواهی است. خداوند متعال در کتاب عظیم الشأن خود می فرماید: اي مردمان بپرستيد پروردگار خويش را آنكه آفريد شما را و كساني را که پيش از شما بودند تا در پناه شويد وخدای پاک میفرماید: ﯿ اي مردمان بترسيد ازان پروردگار خويش که بيافريد شما را از يك كس و آفريد از ان يك كس زن او را و منتشر ساخت ازين دو كس مردان بسيار و زنان بيشمار و بترسيد از خدا که از يك ديگر بنام او سؤال ميكنيد و بترسيد از قطع قبيله داري هر آئينه خدا هست نگاهبان بر شما
(شماره بخش 6; صفحه 6)
وخدا عز وجل میفرماید: و نيافريديم جن و انس را مگر براي آنكه پرستند مرا(56) نميخواهم از ايشان رزق را و نميخواهم که مرا طعام دهند(57) هر آئينه خدا همونست رزق دهنده توانمند استوار خداوند پاک متعال می فرماید: ﯿ ﭿ اي مردمان بترسيد از پروردگار خويش هر آئينه زلزله که نزديك قيامت باشد چيزي بزرگ است خداوند پاک متعال می فرماید: ﰿ اي مردمان هر آئينه آفريديم شما را از يك مرد و يك زن و ساختيم شما را جماعتها و قبيلهها تا با يكديگر شناسا شويد هر آئينه گراميترين شما نزديك خدا پرهيزگارترين شما است هر آئينه خدا دانا خبردارست وآيتها در اين مورد در کتاب خدا بسيار است. پس خداوند همۀ پیامبران (عليهم الصلاة والسلام) را از اول آنها نوح تاختم ایشان پیامبر ما محمد (علیهم الصلات والسلام) همه فرستاد تا مردم را بسوی توحيد خداوند وطاعت وتقوای او دعوت دهند، واز شرک آوردن به خدا وعبادت غير او ونافرمانی فرمانش بر حذر بدارند چنانچه خداوند (سبحانه وتعالی) فرموده است: و هر آئينه فرستاديم در هر گروهي پيغامبري را که عبادت خدا را كنيد و احتراز كنيد از بتان (یا از شیطان ) وخداوند پاک می فرماید: ﭿ و نه فرستاديم پيش از تو هيچ از پيغمبري مگروحي فرستاديم بسوي وی که نيست هيچ معبود برحق غير از من پس منرا پرستش كنيد
پس خداوند سبحانه وتعالی همۀ ما مردان وزنان جن وانس حكام ورعیت عرب وعجم را آفرید تا او را به یگانگی بپرستیم واز او در آنچه که انجام میدهیم وآنچه را که ترک می کنیم بترسیم ونفس های خویش را محاسبه نماییم تا بر توحيد خدا وطاعت او وشتافتن بسوی ادای واجبات وترک نواهی او تعالى استقامت نماییم، پس بر هر كس مکلف مرد وزن است که خدا را پرستش کند واز او بترسد زیرا كس برای همین آفریده شده است واز طرف خداوند واز طرف پيامبران (عليهم الصلات والسلام) بر آن امر شده است، وبر همۀ مکلفین مرد وزن جن وانس عرب وعجم واجب است که خداوند را عبادت واز او بترسند وبه اسلام پای بند باشند.
(شماره بخش 6; صفحه 7)
وهمچنان بر مسلمانان که خداوند با این اسلام بر آنها منت نهاد واجب است که بر این دین استقامت داشته باشند وپایدار بمانند ودر آن تفقه حاصل کنند، تا آنچه را که خداوند برایشان واجب گردانیده آگاهانه آن را ادا وآنچه را که بر آنها حرام ساخته نیز آگاهانه ترک کنند، وبر اهل علم است در هر کجا که میباشند مردم را بسوی خدا دعوت دهند ودین خدا را برای آنها بفهمانند، زیرا آنها جانشینان پيامبران (عليهم الصلات والسلام) هستند، وپيامبران مبعوث شدند تا دین خدا را برای مردم بفهمانند وبسوی حق دعوت دهند واز شرک واز همه گناهها بر حذر بدارند، وبر دانشمندان اسلام است در هر کجا که میباشند در همۀ كشورهاى روی زمین که مردم را با دین خدا آشنا کنند وآنچه را که از طاعت خداوند وپيامبر او وادای واجب نصيحت وتبليغ كردن نامه خدا که پیامبر خود محمد (عليه الصلات والسلام) را بر آن فرستاده برای مردم مخفی میباشد برای آنها شرح وتوضیح دهند، وبر کسانی که به دین خدا دعوت كننده میشوند فرمان خدا وپيامبر او را اجابت کنند ودر دين خود تفقه حاصل نمایند واز آنچه که برایشان مشکل میباشد از اهل علم بپرسند، واینکه خدارا به یگانگی واخلاص عبادت کنند چنانچه خداوند متعال فرموده است: و فرموده نشد ايشان را مگر آنكه عبادت كنند خداي را خالص ساخته براي او پرستش را متدين بدين ابراهيم شده. خداوند سبحانه فرمود: اي مردمان بپرستيد پروردگار خويش را آنكه آفريد شما را و كساني را که پيش از شما بودند تا در پناه شويد وخداوند عز وجل فرمود است: ﯿ اي مردمان بترسيد ازان پروردگار خويش که بيافريد شما را از يك كس خدای پاک می فرماید: و نيافريديم جن و انس را مگر براي آنكه پرستند مرا پس همگان برای عبادت خدا آفریده شده اند وخداوند وپيامبر او (عليه الصلات والسلام) آنها را به آن فرمان نموده اند، وپيامبر (صلى الله عليه وسلم) هنگامیکه خداوند او را مبعوث نمود رسالت خدا را برای مردم رساند وفرمود: ای مردم بگویید لااله الا الله تا رستگارشوید وقوم خود را قبل از هر کس دیگری دعوت داد که خدا را عبادت کنند وشرک وپرستش بتها ودرختان وسنگها ومرده ها وستارگان وغير آن را ترک کنند، وعبادت ودعا وقیاد خواهی ونذر وقربانی ونماز وروزۀ خود را خاص برای خداوند انجام دهند، چنانکه خداوند متعال فرموده است: و حكم كرد پروردگار تو که عبادت نكنيد مگر فقط وی. خداوند سبحانه فرمود: و آنكه مسجدها مخصوص براي خداست پس عبادت مكنيد با خدا هيچ يك را وخداوند عز وجل فرمود: و هر که بخواند با خدا معبود ديگر را که هيچ حجتي نيست به پرستید ان درثبوت آن معبود پس جز اينکه نيست که حساب او نزدي پروردگار اوست هر آئينه رستگار نميشوند كافران وخداوند عز وجل فرمود: و گفت پروردگار شما دعا كنيد بجناب من تا قبول كنم دعاء شما را خداوند سبحانه فرمود: و چون استفسار كنند ترا بندگان من از حال من پس هر آئينه من نزديكم قبول ميكنم دعاي دعا كننده وقتي که دعا كند مرا پس بايد که فرمانبرداري كنند براي من و بايد که بگروند بمن تا باشد که راه يابند
(شماره بخش 6; صفحه 8)
پس واجب بر همۀ مكلفين از مردان وزنان واز جن وانس وحكام ورعیت عرب وعجم آن است که خداوند را به یگانگی بپرستند وبر معناى شهادة أن لا إله إلا الله مستقیم شوند، ومعنای آن اینکه: معبود بر حقی جز خداوند نیست، واین معناى قول خداوند جل وعلا است: و فرموده نشد ايشان را مگر آنكه عبادت كنند خداي را خالص ساخته براي او پرستش را متدين بدين ابراهيم شده. وفرموده او: ترا ميپرستيم و از تو مدد ميطلبيم این واجب بر همۀ مكلفين همه نقاط روی زمین از جن وانس مردان وزنان است که خداوند را به یگانگی بپرستند، واین توحيد همان اصل دين سلام واصل دین اسلام تسلیم بودن به توحيد وانقياد برای خداوند با طاعت وبرائت از شرك واهل آن كار به اوامر وترک نواهی خدا است این همان معناى اسلام است خداوند سبحانه وتعالی فرمود: ﭿ هر آئينه دين معتبر در نزد خدا اسلام است. خداوند سبحانه فرمود: ﰿ و هر که طلب كند غیر اسلام دينی ديگر را پس هرگز قبول كرده نخواهد شد ازو و او در آخرت از زيان كاران است وخداوند جل وعلا میفرماید: امروز كامل كردم براي شما دين شما را و تمام كردم بر شما نعمت خود را و اختيار كردم اسلام را دين براي شما این آیت در روز عرفه نازل شد در حالیکه پیامبر (صلی الله علیه وسلم) در عرفة ایستاده بوند در حجة وداع خداوند سبحانه وتعالی در این آیت فرمود که او دين را تکمیل ونعمت را تام کرده واسلام را دین برای بندگان خود پسندیده است وآن توحيد خدا واخلاص برای او وخضوع وفروتنی در پیشگاه او وطاعت وانقياد به اوامر او وترک نواهی او سبحانه وتعالى است، ودر سر آن اخلاص عبادت برای خداوند یکتا وترک شرک آوردن به او است چنانکه آن معناى لا إله إلا الله چنانکه پیش گذشت، ومعنای آن اینکه معبود بر حقی جز خداوند نیست واین همان معنای فرمودۀ خداوند متعال است: ﭿ ﰿ پس هر که منكر طاغوت شود و ايمان آرد بخدا پس هر آئينه چنگ زده است بدست آويزي محكم که نيست گسستن آن را و خدا شنوا داناست وآن معناى فرمودۀ خداوند سبحانه وتعالى است: و حكم كرد پروردگار تو که عبادت نكنيد مگر فقط وی. وخداوند سبحانه فرمود: و بپرستيد خدا را و شريك او مقرر مكنيد چيزي را ودر این فرمودۀ خداوند عز وجل: پس عبادت کنم خدا را خالص ساخته برای او پرستش را(2) آگاه باش برای خداراست پرستش كردن خالص. واین معنای این فرمودۀ خداوند عز وجل میباشد: اين نصرت به سبب آنست که خدا همانا او ثابت و آنچه مي خوانند كافران بجز وي همانااو باطل است
(شماره بخش 6; صفحه 9)
وباید به این اصل یعنی توحيد خداوند واخلاص برای او وترک شرک آوردن به اوپای بند بود، همراه استقامت بنده بر انجام دادن بقيۀ اوامر وترک نواهي واز آن جمله التزام به بقيۀ اركان اسلام نماز زکات وروزه وحج زیرا اسلام بر پنج رکن بنا یافته رکن اول آن: شهادت كه لا إله إلا الله وكه محمدً پيامبر خدا است، پس بنده شهادت می دهد که معبود به حقی جز خداوند نیست وبه آن پای بند میماند پس تنها او را عبادت کند نه غیر او را، وشرک را ترک کند، وبه پیروی از پیامبر (صلی الله علیه وسلم) وایمان به او وشهادت براینکه او فرستادۀ خداست: خداوند او را بسوی ثقلين جن وانس فرستاد واینکه او خاتم پيامبران است ومحبت او بر مسلمان واجب است واو را بالاتر از نفس وفوق محبت هر کس دیگری از خلق خدا دوست داشته باشد این واجب است، وطاعت وپیروی از شريعت او وپای بندی به آن واجب است چنانچه خداوند عز وجل فرموده است: بگو اي مردمان هر آئينه من پيغمبر خدا ام بسوي شما همه يکجا آن خداي که او را است پادشاهي آسمانها و زمين نيست هيچ معبود برحق مگر او زنده ميكند و ميميراند پس ايمان آريد بخدا و به پيغامبر او که نبي اميست آنكه تصديق مينمايد خدا را و سخنان او را و پيروي كنيد او را تا بود که شما راه ياب شويد خداوند سبحانه فرمود: ﭿ اي محمّد (ص ) بگو اگر دوست ميداريد خدا را پس پيروي من كنيد تا دوست دارد شما را خدا و بيامرزد برایتان گناهان شما را ای پيامبر برای مردم بگو اگر به راستی خدا را دوست دارید مبرا پیروی کنید خداوند شما را دوست می دارد، پس هر کس خدا وپيامبر او را صادقانه دوست دارد پس بر او واجب است محمد (صلى الله عليه وسلم) را در آنچه که از فرمانهاى ونواهي از جانب خداوند آورده است پیروی کند ودر رأس آن توحيد خدا واخلاص برای او وترک شرک به خدا پس از آن بر پاکردن نمازها ای پنجگانه در وقتها آن است مرد آن را در جماعت وزن آن را در خانۀ خود ادا می کند چنانکه خداوند به آن امر فرموده است، وآن را با خشوع واستقامت وطمانينه در قيامه وركوعها وسجود وبين دو سجده وهنگام بلند شدن از ركوع مرد وزن مؤمن آن را چنانکه خداوند امر فرموده ادا می کنند.
(شماره بخش 6; صفحه 10)
در صحیح بخاری ومسلم: مردی داخل مسجد شد - مسجد پيامبر (صلى الله عليه وسلم) در مدينه وپیامبر (صلى الله عليه وسلم) در میان اصحاب خود نشسته بودند پس مرد مذکور نماز خواند ونماز خود را بصورت کامل ادا نکرد سپس نزد پيامبر (صلى الله عليه وسلم) آمد وسلام داد پیامبر(عليه عليه الصلاة) وسلام جواب سلام او را داد، وپیامبر (عليه الصلات والسلام) به او فرمود: برگرد ونماز بخوان پس تو نماز نخواندی پس برگشت ومانند اول نماز خواند، سه بار این کار را تکرار کرد، هرگاه که آمد وسلام داد پیامبر (صلی الله علیه وسلم سلام) او را جواب دادند وبه او فرمودند: برگرد نماز بخوان تو نماز نخوانده ای. پس مرد دربار سوم گفت: سوگند به ذاتیکه تو را به حق فرستاده من بهتر از این را نمی دانم پس مرا تعلیم دهید، پس پیامبر (صلى الله عليه وسلم) فرمودند: هنگامیکه ارادۀ نماز خواندن را کردى وضوی خود را کامل انجام ده سپس رو به سوی قبله ایستاد شو وتکبیر بگو پس از آن آنچه از قرآن برایت میسر است بخوان.
در لفظ دیگری: سپس سورۀ فاتحه را وبا آنچه خدا خواسته باشد بخوان پس از آن رکوع کن تا در رکوع آرام گیری سپس بلند شو تا راست ایستاده آرام بگیری پس از آن سجده کن تا در سجده آرام گیری سپس سر خود را بلند کن تا در جلسه آرام گیری سپس سجده کن تا در حال سجده آرام گیری پس از آن همین کار را در همۀ نماز خود انجام ده پس پیامبر (صلى الله عليه وسلم) برای این مرد که نماز خود بصورت بدی ادا میکرد طریقۀ نماز خواندن را که خداوند آن را برای بندگان خود تشریع نموده برایش بیان نمود واو را امر فرمود که به آن پای بند باشد، ودر این حديث عظيم بيان آن است که طمأنينه در نماز امر لازم است وکسی که نماز را با طمانینه نخواند پس نماز او درست نیست، ودر آن فرقی میان نماز فرض ونفل نیست، ولى نماز فرض مهمتر وبزرگتر است.
پس بر همۀ مسلمانان مردان وزنان واجب است همانگونه نماز بخوانند که خدا وپيامبر او به آن امر فرموده اند، وخداوند پاک ومتعال میفرماید: وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ يعني آن را ایستاده وتام ادا کنید زكات را همانگونه خداوند سبحانه امر فرموده است: و بر پا داريد نماز را و بدهيد زكوة را وبر همه لازم است این را بفهمند واز اهل علم بپرسند آنچه را که برایشان مشکل میشود، وبر همۀ مکلفین واجب است روزۀ رمضان را هر سال بگیرند وآن ركنی از اركان پنجگانۀ اسلام است، ونیز حج بيت الله الحرام برای همۀ مردان وزنان که توان رفتن به آنجا را دارند واجب است، بدلیل فرمودۀ خداوند سبحانه وتعالی: و حق خداست بر مردمان حج خانه كعبه هر که توانائي دارد رفتن بسوي آن در جهت اسباب راه
(شماره بخش 6; صفحه 11)
وهمچنین بر همۀ مكلفين واجب است که دیگر فرمانهاى خداوند مانند نیکی واحسان به پدر ومادر صلۀ رحم وراستگویی وادای امانت وترک محرمات خدا وسائر گناهها مانند زنا ونوشیدن چيزهاى مستی آور وعقوق والدين وقطع صلۀ رحم وخوردن ربا وخيانت در امانت وشهادت دادن دروغ وغير آن چيزهاى که خدا وپيامبر او از آنها نهی کرده اند.
وبر همۀ مكلفين است که به اركان اسلام که بزرگترین آن توحيد خدا واخلاص برای او وترک شرک به خدا است پای بند باشند وبر همۀ آنها است که به فرمانهاى خدا وترک نواهي او سبحانه وتعالى پای بند باشند. واز آن جمله التزام زنان مؤمن به حجاب شرعي از مردان وعدم اميختن با آنها میباشد. بلکه واجب است که پزشکان وپرستاران مردان برای مردان ، وپزشکان وپرستاران زن برای برای بیماران زن باشد وپزشکان مرد برای بیماران مرد باشد ونویسندگان مرد برای مردان ونویسندگان از زنان برای زنان باشد. تا اینها با آنها وآنها با اینها اميختن نشوند زیرا در آميختن فتنة وخطر بزرگ است، نپيامبر كريم (عليه الصلات والسلام) در حديث صحيح می فرماید: نه گذاشتم پس از خود فتنۀ را که زیادتر ضرر رسان باشد به مردان از زنان ، یعنی زنان یزرگترین فتنه استند برای مردان يعني هنگام اميختن وبی احتیاطی وآنحضرت (صلی الله علیه وسلم) می فرماید: دنیاشیرین جذاب وسرسرسبزاست، وخداوند شمارا درآن جانشین میگرداند تابنگردکه چه می کنید ازدنیابترسید واززنان بترسید واولین فتنۀ بنی اسراییل درزنان بود
پس زن هنگامیکه خود را آرایش کرده برای مردان ظاهر میشود سبب فتنه میشود، پس این کار او خطر بزرگی بر خود او وبر مرد است پس زن بیمار را بايد پزشكى زن، ومرد بيمار را پزشكى مرد معالجه می کند واین واجب است، ودستورها از ولي امر در این خصوص صادر شده پس التزام به آن واجب است مگر هنگام ضرورت شدید مانند اینکه زن بيماری باشد که غیر از پزشكى مرد زن آن را نمی فهمید در این صورت جایز است پزشكى مرد زن بیمار را علاج کند، یا بيماری بود جز پزشكى زن آن را نمی فهمید یا پزشكى مرد اصلا وجود نداشت برای پزشكى زن جایز است مرد بیمار را معالجه کند، به همراه رعایت کردن حجاب ولباس محترم وعدم خلوت ومقصود اینکه این امری است به همۀ بیمارستانها مربوط میشود.
(شماره بخش 6; صفحه 12)
ووصيت من برای این بیمارستان ودست اندر کاران آن از پزشكان مرد وزن واز کارگران مرد وزن ودر سر همه مدير وصيت من برای همۀ آنها این است که به فرمان خدا وپيامبر او (صلى الله عليه وسلم) و وكمك بر نیکی وتقوی پای بند باشند واینکه مردان برای مردان وزنان برای زنان در پزشك وپرستاری وکارهای نویسندگی وغير آن اختصاص داده شوند تا اینها از آنها متمایز شوند وتا همه از سببهاى فتنه وخلوت حرام که سبب وقوع فتنه ها میشود دور باشند. سپس بالاتر از همه عنايت به خداوند که برای آن آفریده شده ایم، وهمه دانستید که که ما برای کار بزرگی آفریده شده ایم وآن عبادت خداوند وتقوای او میباشد، وبرای خوردن ونوشیدن وجماع کردن وتلذذ زیبایی ها ومتاع زندگی آفریده نشده ایم، ولى برای عبادت خداوند وتقوای او تعالى با انجام دادن فرمانها وترک نواهي او از روی ايمان به خداوند سبحانه وتعالی وإخلاص برای اوآفریده شده ایم.
وخداوند سبحانه وتعالی این چيزها را که بدست ما است برای ما خلق کرده مانند لباس وخانه وكشتها وخوردنیها ونوشیدنی ها وغير آن که از آن بهرمند شویم واستفاده کنیم نه اینکه خود را به آن مشغول سازیم. ولی برای آنکه به آن بر طاعت خداوند وتقوای او کمک بگیریم چنانچه خداوند عز وجل فرموده است: وي آنست که بيافريد براي شما هر چه در زمين است همه آنچه در روی زمین از خوردنیها ونوشیدنیها ومرکبها ومسکنها وغیر آن از نعمتها برای ما خلق کرده شده وخداوند سبحانه وتعالى فرموده است: و مسخر كرد براي شما آنچه در آسمانهاست و آنچه در زمين است همه یکجا. خداوند سبحانه وتعالى آنچه در آسمانها وزمین از بارانها وستارگان وخورشید وماه است برای ما مسخر گردانیده است. وآنچه از نعمتها در زمین است وآنچه را که خداوند عز وجل از آسمان از روزى برای ما نازل می کند همه اینها از لطف واحسان ورحمت خداوند برای ما است.
پس بر ما واجب است که او را شکر کنیم، وشكر او با اطاعت کردن فرمانها وترک نواهی او میشود، نه سخن فقط . زیرا شكر با سخن وبا فعل وبا قلب میشود خداوند متعال فرموده است: بعمل آريد اي كسان داود سپاسداري را خداوند سبحانه وتعالی فرمود: پس ياد كنيد مرا ياد كنم شما را و سپاس گوئيد مرا و ناسپاسي من مكنيد خداوند سبحانه وتعالی فرمود: ﭿ و آن وقت که خبردار ساخت پروردگار شما که اگر شكر كنيد بیشتر دهم شما را و اگر ناسپا سي كنيد هر آينه عذاب من سخت است پس شكر برای خداوند سبحانه وتعالی به قلب وزبان وكار میباشد چنانچه شاعر گفته است:

نعمت من به شما به سه چیز بوده
دست وزبان ودلم را در محبت شما پوشانده

(شماره بخش 6; صفحه 13)
پس نعمت با دست یا با زبان ویا با قلب شکر کرده میشود، وخدا را با محبت وتعظيم واخلاص برای او در همۀ عبادات ودر همۀ طاعات برای او سبحانه وتعالى شکر کرده میشود وکسی همراه او عبادت نمی کنیم، واو را با کلام شکر میکنیم به حمد وثنا گفتن بر او ودعوت کردن به راه او وامر به معروف ونهي از منكر وسائر آنچه را که خداوند از كلام تشریع نموده است، وبا فعل او را شکر می کنیم با ادا کردن واجبات نماز وروزه وزکات وحج وغير آن وترک آنچه که از محرمات قولي وفعلي نهی کرده است، این چنین میباشد شکر ما برای پروردگار ما سبحانه وتعالى. پس وصيت من برای خودم وبرای همه حضور از پزشكان مردان وزنان وپرستاران مردان وزنان وبرای همه مسئولان این است که در پنهان وآشکار از خداوند ترس داشته باشیم، زیرا خداوند متعال می فرماید: و توشه همراه گيريد هر آئينه بهترين فوائد توشه پرهيزگاري است و از من بترسيد اي خداوندان خرد واو عز وجل می فرماید: ﯿ اي مسلمانان بترسيد از خدا و بايد که تامل كند هر شخصي که چه چيز پيش فرستاده است براي فردا و بترسيد از خدا هر آئينه خدا خبردارست بآنچه ميكنيد واو عز وجل می فرماید: ﯿ اي مسلمانان بترسيد از خدا حق ترسيدن از وي و نميريد مگر مسلمان شده واو سبحانه وتعالی می فرماید: ﯿ اي مسلمانان بترسيد از خدا و بگوئيد سخن استوار را(70) تا بصلاح آرد كردارهاي شما را و بيامرزد براي شما گناهان شما را
پس بر ما است که از او سبحانه وتعالی تقوا داشته باشیم وتقوای او سبحانه همان عبادت او است با انجام دادن فرمانها وترک نواهي از روی ترس واز روی رغبت به وعده های که برای متقیان کرده است واز روی تعظيم به حرمات او تعالی واز محبت صادقانه برای او سبحانه وتعالی، وبرای پيامبر او محمد (صلى الله عليه وسلم) وبرای همۀ پیامبران ومؤمنان پس بر ما است که خدا را به همۀ قلبهای خود دوست داشته باشیم بالا محبت هر کس دیگری وپيامبر او (صلى الله عليه وسلم) را دوست داشته باشیم دوستی صادقانه بالا محبت نفس ها وپدران ومادران وفرزندان مان. وپيامبران الهی (عليهم الصلا والسلام) را دوست داشته باشیم وبرادران مؤمنان در خدا ما را دوست داشته باشیم. پس محبت از بهترین واجبات است واز مهمترین واجبات محبت برای خدا ودر راه خداوند عز وجل است پس از آن این محبت برای خدا وپيامبر او طاعت فرمانها وترک نواهي آنها را واجب می گرداند، چنانیکه خداوند متعال فرموده است: ﭿ اي محمّد (ص ) بگو اگر دوست ميداريد خدا را پس پيروي من كنيد تا دوست دارد شما را خدا و بيامرزد برایتان گناهان شما را
(شماره بخش 6; صفحه 14)
پس محبت صادقانه برای خدا وپيامبر او وبرای مؤمنين عمل کردن به طاعت خدا واخلاص عبادت برای او وترک معصيت او را اقتضا می کند همچنانکه طاعت پيامبر او (صلى الله عليه وسلم) وپیروی از آنچه که آورده است وپرهیز از آنچه که نهی کرده وایستادن در نزد حدود ي را که تعیین کرده لازم میدارد وبه همراه آنکه سنتهای آنحضرت را بر هوا وخواسته های نفس خویش مقدم بداریم، وهمچنین محبت مؤمنين وکمک کردن آنها را بر خير وامر کردن آنها را به معروف ونهي کردن ایشان از منكر ودوست داشتن خير را برای آنها وادای امانت را واجب می گرداند.
واز جمله چیزهای که بر مسئولان دربیمارستان ودر غیر آن واجب است ادای امانت است پس پزشكى وکارگر ومسئول از اداره وغير آنها همه مسئول اند از ادای امانتی که در درمان کردن به آنها سپرده شده است، وهمچنان در دارو ودر نرمی وملایمت با بيمار وغير آن از امور درمانی، وبر همه بايد که امانت را با صداقت وعنايت کامل ادا کنند. وبر دادن دارو نافع ومفید ومناسب توجه واهتمام دقیق داشته باشند، واینکه دارو هر درد را بدانند وآن را بر درد بگذارند واز سهل انگاری در این مورد جدا پرهیز نمایند وبا بيمار نرمی ومهربانی داشته باشند وبیمار باید از او سخن نرم ورفتار مهربانانه ودلنوازانه را حس کند، زیرا این رفتار خوش وبا لطف ومحبت در از بین بردن بيمار کمک می کند وبه امر خداوند در شفا یافتن بيمار کمک خواهد کرد.
وهمچنین زن پزشک به این امر عنایت داشته باشد وبا بیمار خود با حکمت ونرمی بر خورد نماید، هر یک باید با بيمار نرم ومهربان باشد از این رفتار بيمار احساس مهربانی وعطوفت ومحبت میکند ودر کاهش وزوال بیماری او کمک می کند وپزشك با اضافۀ رفتار ملایم وعطوفانه باید به دارو مناسب ودر وقت مناسب وبه مقدار مناسب توجه دقیق داشته باشد تا برای بيمار زیاد از حد لازم یا کم ندهد که به بیمار ضرر کند یا مقصود حاصل نشود.
(شماره بخش 6; صفحه 15)
بر هر مسئولان لازم است تا حدی که میتواند از کار خیر انجام دهد، وبر هر یک لازم است نصيحت خود را ادا نماید، پزشك واجب خود را انجام دهد وپرستار واجب خود را ومدير واجب خود را وهمچنین زن پزشك وهر یک وظیفۀ خود را ادا کند، وهمینطور بقیۀ کارمندان وکارگران، هر یک از خدا بترسد وامانتی را که برایش سپرده شده است با اخلاص ادا نماید، وخداوند را مراقب حال خود بداند واز خشم او بترسد وبه بيمار عنایت کند وبه او نصیحت نمایید با امید آنکه خداوند بدست شما اى پزشك مرد يا زن او را شفا بخشد. وبر همۀ مسئولان در بیمارستان است از خدا بترسند وتا حد توان خود تلاش خود را برای راحتی بيمار وشفا یافتن او مبذول بدارند، واز درد وبيمار او کاهش بدهند وبى شک سخن نیک وروش بهتر وعنايت تام همه اینها دردها بیمار را کم میسازد ودر بر طرف شدن بيمار به توفيق خداوند وهدايت ورحمت و احسان خداوند سبحانه وتعالى کمک می کند. واز خداوند عز وجل به نامهاى حسنى وصفتهاى علیای او میخواهیم همۀ ما وشما را به آنچه که مورد رضای او است موفق گرداند وفهم وفقه در دین را نصیب بفرماید وقلب ها وكارهاى ما را اصلاح کند ودست اندر کاران در این بیمارستان ودر سر آنها برادر دكتر طه خطیب موفق بدارد وهمچنین از خداوند برای همه دست اندر کاران بیمارستانهای مملكت در هر جا که هستند توفیق دهد وبه آنچه که مورد رضای اوست موفق بدارد وبر انجام دادن كار ایشان وبر ادای امانة کمک کند ودر تلاشهایشان برکت اندازد وهمه مسلمانان را از آن بهرمند کند وهمه معالجه کنندگان در بیمارستانها را از آن مستفید گرداند، وقلبها وكارهاى همه را اصلاح فرماید وهمچنان از خداوند سبحانه وتعالی مسئلت میداریم که احوال همه مسلمانان را در هر که جای دنیا که هستند بهبودی وترقی بخشد، وزمام امور آنها را بدست بهترین های آنها قرار دهد، ورهبری ایشان را اصلاح فرماید وبرای همه فهم در دین وتمسک به شريعت الهی ومراجعه به آن را عطا فرماید وبه پرهیز از آنچه که مخالف آن است توفیق دهد، او تعالی صاحب این کار وقادر بر آن است.
وفراموش نکنم وباید آگهی دهم که در هنگامی که كس چیزی را می شنود مانند خطبه واز آن خوشحال میشود توصیۀ شرعی این است که الله اكبر یا سبحان الله بگوید اما کف زدن که بعضی مردم این کار را می کنند از شریعت خداوند سبحانه وتعالى نیست بلکه منكر است در دوران جاهلیت این کار را می کردند انجام میکردند، ولى توصیه شرعی این است هنگامیکه كس خطبه یا سخن خوبی را از مدیر یا غیر او میشنود الله أكبر ویا سبحان الله بگوید. وهمچنان اگر چیز منکری را میشنود سبحان الله یا الله اكبر بگوید، هم چنین بودند پیامبر (عليه الصلاة والسلام) هنگامیکه خیری را می شنیدند یا شری را می شنیدن خدا را به پاکی وبه بزرگی یاد میکردند، ومیفرمود: خداوند پاک است (عليه الصلاة والسلام) إین بخاطر انکار امر منكر وبرای خوشحالی پس ما باید در هنگام شنیدن خبر خوش خدا را به بزرگی یاد کنیم واو را شکر بگوییم وبه پاکی یاد کنیم وهمچنان منکر را انکار ورد نماییم وقتیکه آن را میشنویم وبگوییم پاکیست خدا را، یا خدا بزرگ است، ومانند آن از كلمه هاى خوب که آنحضرت (عليه الصلاة والسلام) به زبان می آوردند وهنگامیکه برخی از صحابه به ﭙيامبر (عليه الصلاة والسلام) گفتند: برای مادرخت دارای حلقه قرارده چنانکه آنهارا درخت دارای حلقه ها است هنگامیکه بعضی مشركان را دیدند که به درختان خود را آویزان میکنند وسلاح های خود را بر آن می گذارند فرمود: خدابزرگ است سوگند به ذاتیکه جان من دردست اوست همان چیزی را گفتید که بنی اسراییل به موسی گفته بود:برای ما خدای مانند خدایانی که این بت پرستان راست مقرر کن
وهنگامیکه مردی به او گفت: (خدا را به تو شفیع میاوریم) فرمود پاکیست خدارا پاکیست خدارا هرآیینه خداوند شفیع قرارداده نمیشود بریکی ازمخلوق او
(شماره بخش 6; صفحه 16)
ومقصود اينكه سنت آنحضرت (صلى الله عليه وسلم) اين بود هنگام دیدن وشنیدن چیز خوشحال کننده تكبير می گفتند وتسبيح وذکر خداوند بود، وهمچنین هنگام دیدن وشنید چیز منکر پس بر ما است که به آنحضرت (عليه الصلات والسلام) اقتدا کنیم، وآنچه که باید به آن آگهی دهیم این است که بر بيمار واجب است که نماز حسب توان خود در وقت آن ادا کند، ایستاده میتوانست ایستاده بخواند، واگر نمیتوانست نشسته ادا کند، واگر نشسته نمیتوانست به پهلو خفته بخواند، واگر نتوانست به پشت افتاده بخواند ودير کردن نماز برای او تا وقت دیگر جایز نیست چنانکه بعضی بيماران میکنند نماز را تاخیر می کنند که شاید بهبود یابد تا آن را به صورت کامل بخواند، بلکه بايد بر بيمار نماز را در وقت حسب حال خود بخواند پیامبر (صلى الله عليه وسلم) برای بعضی از صحابه هنگامیکه بيمار بود فرمود: ایستاده نماز را ادا کن پس اگر نمیتوانستی پس نشسته واگر نمیتوانستی پس برپهلو خوابیده بخاری در صحیح آن را روایت کرده است و نسائي زیاده کرده: اگر نتوانستی پس نماز را دراز کشیده ادا کنید پس پيامبر (صلى الله عليه وسلم) در حديث بیان فرموده بر بيمار واجب است که نماز را حسب استطاعت خود بخواند، اگر میتوانست ایستاده واگر توان آن را نداشت پس نشسته بخواند چهار زانو نشسته یا محتبی کرده بخواند به هر نحوی که قادر میباشد بهتر آن است که چهار زانو نشسته بخواند بدلیل حدیث عایشه (رضي الله عنها) که در این باره آمده است، واگر از نشستن عاجز شد پس به پهلو افتاده بخواند وبهتر آن است اگر ممکن بود به به پهلوی راست افتاده بخواند واگر به پهلوی راست نمیتوانست به چپ بخواند، واگر از آن عاجز شد پس به پشت افتاده وپاهای خود را بسوی قبله دراز کرده بخواند، پس از آن اگر توانستن داشت حتما وضوء کند واگر قدرت نداشت تیمم کند به خاک در نزدیک تخت خوابش باشد در ظرف یا کیسه وبر مسئولان در بیمارستانها واجب است که در زیر تخت های خواب بیماران چیزی بمانند که در صورت قدرت نداشتن آنها به وضوء به آن تیمم کنند، بدلیل فرمودۀ پیامبر (صلی الله علیه وسلم): پنج چیز برای من داده شده برای احددیگری قبل ازمن داده نشده است بوسیلۀ ترس وبیم ازفاصلۀ یک ماه را دور بردشمن پیروزمیشوم وزمین برایم مسجد وپاک گردانیده شده پس هرمردی ازامت من وقت نمازبراو فرارسید پس او مسجد وپاک کنندۀ خویش را نزد خود دارد در لفظ دیگر: خاک آن بای ما پاک کننده قرارداده شده است هرگاه که آب را نیابیم
وخداوند در كتاب عزيز خود می فرماید: پس نيابيد آب را پس قصد كنيد خاك پاك را پس مسح كنيد ازان خاك بروي خود
(شماره بخش 6; صفحه 17)
وصعيد يعنى همان روی زمین وخاک آن است، پس بر مسئولان در هر بیمارستان ودر این بیمارستان واجب است که به این امر توجه وعنایت داشته باشند، وبر پزشكان مردان وزنان لازم است که به این امر توجه نمایند تا بيمار فراموش نکند بلکه برایش فهمانده شود که نماز را با همان حال خود بخواند، نشسته وایستاده وبه پهلو افتاده وبر حسب طاقت وتوانش، وبيمار را فهمانده شود که در صورت قدرت نداشتن به آب بر او تيمم است، واینکه نماز را در وقت آن بخواند، وباکی ندارد که بين ظهر وعصر در وقت یکی از آنها جمع کند جمع تقديم یا جمع تاخير وهمینطور باکی ندارد که بين مغرب وعشاء در وقت یکی از آنها جمع کند جمع تأخير یا جمع تقديم
خداوند همه را به آنچه که موجب رضاى اوست موفق بگرداند وحال همۀ ما را اصلاح فرماید، ودرود وسلام بر پیامبر ما محمد وبر آل واصحاب وپیروان نیک او را تا روز قیامت باد.  قبلی     بعد