طبق بر شمارۀ جلد ورق زدن > جلد ششم > نصیحت برای زمامداران مسلمانان ودانشمندان ان

(شماره بخش 6; صفحه 62)

نصیحت برای زمامداران مسلمانان ودانشمندان ان

س : نصيحت ارزشمند برای زمامداران مسلمانان ودانشمندان که شما دعوت اسلامي را در پاک ترین سرزمین ودر وسیعترین حوزۀ آن پیش می برید چیست؟

ج نصيحت من برای زمامداران مسلمانانان این است که به كتاب خدا وسنت پيامبر او (صلى الله عليه وسلم) چنگ بزنند وبر ملتهای خود که مسئوليت آنها را به عهده دارند بموجب امر خداوند متعال اجرا وتطبیق نمایند: ﯿ و فرموديم که حكم كن ميان ايشان بآنچه فرود آورده است خدا و پيروي مكن خواهش ايشان را و بترس از ايشان از انكه گمراه كنند ترا از بعض آنچه فرو فرستاده است خدا بسوي تو پس اگر اعراض كنند پس بدانكه ميخواهد خدا که عذاب كند ايشانرا بسبب بعضي گناهان ايشان و هر آئينه بسياري از مردمان بدكارانند(49) آيا حكم جاهليت ميخواهند و كيست خوبتر از خدا باعتبار حكم براي قومي که يقين دارند وفرمودۀ خداوند عز وجل: ﯿ ﭿ ﭿ پس قسم به پروردگار تو که ايشان مسلمان نباشند تا آنكه حاكم كنند ترا در اختلافي که واقع شد ميان ايشان باز نيابند در دلهای خويش تنگي از آنچه حكم فرمودي و قبول كنند بانقياد وآیتهاى قرآنی در آن مورد بسیار است.
وبدین ترتیب سعادت ملتهای مسلمانان تحقق میابد ووضعهاى نا آرام آنها در جهان اسلام بر قرار وزمامدار ومردم ان به سعادت وارايش وامنیت مورد نظر خود می رسد وهمه به خوشبختی ونجات در دنيا وآخرت نایل می گردند.
اما نصيحتم برای دانشمندان مسلمانان این است که حق با گفتار ورفتار خود برای مردم بیان کنند، واینکه مردم را با اخلاص وشجاعت بسوی خدا دعوت دهند واز ملامت ملامت کنندۀ در این را هراس نداشته باشند، زیرا مسئوليت بزرگی برعهدۀ آنهاست وزیرا آنها چیزی را میدانند که غیر آنها آن را نمیداند.
از خداوند متعال مسئلت ميدارم كه دين خود را نصرت وسخن ودعوت خود را مقام عالی بخشد ودلهای مسلمانان رهبران وملتهای آنها را بر آنچه که مورد رضای اوست متحد ومتفق گرداند، وهمۀ آنها را از بدیهای كارهايشان نگهدارد وبه هم وبه صراط مستقيم خود هدایت فرماید، هر آینه خداوند ولی این امر وتوانا بر آنست.  قبلی     بعد