طبق بر شمارۀ جلد ورق زدن > جلد ششم > تفسیر فرمودۀ خداوند تعالى: ونيست هيچ جنبنده در زمين مگر بر خداست روزي او

(شماره بخش 6; صفحه 196)

تفسير قوله تعالى: و نيست هيچ جنبنده در زمين مگر بر خداست روزي او

س: برادر: ابراهيم ع. ز. از بانیاس ساحل در سوریه در سؤال خود میگوید: خداوند متعال فرمودند: و نيست هيچ جنبنده در زمين مگر بر خداست روزي او واین به این معنا است که خداوند متعال نفس خود را ملزم کرده است به غذا دادن هر آنچه که حرکت می کند بر زمین از انسان حیوان وحشرات وغیر آن، پس چگونه تفسیر می کنید گرسنگی که دامن گیر کشورهای قارۀ افریقا شده است؟
ج: آیت بر ظاهرش است، اما آنچه که خداوند متعال مقدر کرده است از حادثه ها گرسنگی ها ضرر نمی کند مگر بر کسیکه عمرش به آخر رسیده ورزقش قطع شده است، اما کسی را که عمرش ورزقش باقی باشد پس خداوند متعال رزق اورا ازراه های گوناگون می رساند وشاید بداند یا نداند، بنا به گفته حق سبحانه: و هر که بترسد از خدا پديد آرد براي او خلاصگاه(2) و رزق دهدش از آنجا که گمان ندارد ونيز ميفرمايد: و بسا جانوران که برنميدارند روزي خود را خدا روزي ميدهد او را و شما را وفرمودۀ پیامبر (صلی الله علیه وسلم) نفسی نمی میرد تاآنکه روزی واجل او تکمیل میشود
وشاید که انسان عقاب شود به تنگدستی حرمان رزق بنا به اسباب کارکردش از تنبلی ومعطل ساختن اسباب که خداوند بر او مقدر ساخته است، یا به خاطر انجام دادن گناهیکه خداوند از آن منع کرده است، چنانچه خداوند پاک فرمود: آنچه رسيد به تو از نعمت پس از خداست و آنچه رسيد به تو از محنت پس از نزد نفس تست آیت. وخداوند عز وجل فرمود است: و هر چه برسد بشما از مصيبت ها پس بسبب گناهي است که بعمل آورد دستهاي شما و در ميگذرد از بسياري. آیت. ودرست روایت شده است از پیامبر (صلی الله علیه وسلم) که او فرمود: هرآینه بنده رزق را برخود حرام می کند باگناهی که مرتکب می شود امام احمد، نسایی، ابن ماجه به سند خوب آنرا روایت کرده اند.
وشايد كه بنده به تنـﮔدستى وبيمارى وغير آن از مصيبتها مبتلا ميشود تا تشكر وصبر او را آزمايش شود ﭽنانـﮔـه خداوند متعال فرمودند: و هر آئينه بيازمائيم شما را به چيزي از ترس و گرسنگي و نقصان مال ها و جان ها و ميوها و بشارت ده صابران را.(155) آنانكه چون برسد بديشان سختي گويند هر آئينه ما از آن خدائيم و هر آئينه ما بسوي وي باز خواهيم گرديد
(شماره بخش 6; صفحه 197)
وگفتۀ خداوند عز وجل و امتحان كرديم ايشانرا بنعمتها و مشقتها تا بازگردند يعني بسوي راه راست ومراد از نیکی ها در این آیت نعمت ها است، واز سیئات مشکلات می باشد، وفرمودۀ پیامبر (صلی الله علیه وسلم): شان بندۀ مسلمان شگفت انگیز وتعجب آور است زیرا شان او همه اش خیر است اگرسختی به او برسد صبر کند برایش خیر است واگر آسانی وفراخی برایش دست دهد شکر کند برایش خیر است واین جز برای بندۀ مسلمان برای احد دیگری ممکن ومیسر نیست مسلم در کتاب صحیح خود آنرا تخریج کرده است.
آیت ها واحادیث در این معنی بسیار است. وتوفيق از جانب خداوند است.  قبلی     بعد