طبق بر شمارۀ جلد ورق زدن > جلد ششم > آیا دعوت وصدقه باز مي گرداند فيصله قضاء وقدر را؟

(شماره بخش 6; صفحه 204)

آیا دعوت وصدقه باز مي گرداند فيصله قضاء وقدر را ؟

از عبد العزيز بن عبد الله بن باز به فرزند بزرگوار صاحب سمو ملکی امیر عزیز عبد العزیز بن فهد بن عبد العزیز خداوند ایشان را به کارهای خیر موفق بگرداند. آمین.
درود وسلام ورحمت وبركات خداوند بر شماست
نامۀ خوب شما بتاریخ 24 / 8 / 1411هـ برایم رسید، خداوند متعال شما را به هدایت خود وصل کند. وآن سوال هايی که در آن دیده شد معلوم بود، واین متن وجواب آن است:
س ا: آیا دعوت وصدقه باز مي گرداند فيصله قضاء وقدر را؟
ج 1: قضا وقدر خداوند در بندگانش آمدنی است، آنطوريكه خداوند متعال فرموده است: نه رسيد هيچ مصيبتي در زمين و نه در جان های شما مگر نوشته شده است در كتابي پيش از آنكه بيافرينيم آن مصيبت را هر آينه اين كار بر خدا آسان است خداوند عز وجل میفرماید: ﭿ آيا ندانستي که خدا ميداند هر چه در آسمان و زمين است هر آئينه اينکه همه ثبت است در كتابي هر آئينه اينکه همه بر خدا آسان است خداوند سبحان فرمود: هر آينه ما هر چيز را پيدا كرديم به اندازه
وثابت شده است از پیامبر (صلی الله علیه وسلم) اینکه او برای جبریل (علیه السلام) گفت هنگامیکه او را از ایمان پرسید: ایمان این است که به خدا وفرشتگان وکتابها وپیامبران او وبه روز آخرت وبه قدر خیر وشرآن ایمان بیاوری همچنین پیامبر (صلی الله علیه وسلم) فرموده اند: هرآیینه خداوند مقدار های خلایق را پنجاه هزار سال قبل ازآنکه آسمان وزمین را خلق کند اندازه کرد گفت: وعرش او برآب قراریافت روایت کرده آن را امام مسلم در صحیح خود، وپیامبر خدا (علیه الصلاة والسلام) گفت: همه چیز به اندازه است حتی عاجزی و كيس همچنين مسلم آن را روایت کرد.
آیات ها واحادیث در این معنی بسیار است، وثابت شده است از آنحضرت که دلالت می کند اینکه حادثه ها معلق به اسباب آن است، آنگونه که در گفته پیامبر (صلی الله علیه وسلم) آمده است: هرآیینه بنده بسبب گناهی را که مرتکب میشود ازرزق محروم میگردد ونیکی عمر را زیاد میکند وقدر را رد نمیکند مگردعا وهدف آن حضرت (صلى الله عليه وسلم) این است که قضا وقدر معلق به دعای است که او را دعا دفع می کند،
(شماره بخش 6; صفحه 205)
وهمینطور فرمودۀ آن حضرت: هر کس دوست دارد در روزی او فراخی آید وعمرش طولانی گردد پس باید صلۀ رحم خود را پیوست نگهدارد
قدر وقضا را دفع می کند قضا وقدریکه خداوند برای منع او قرار داده است، وقدر وقضا معلق به وجود چیزهای مانند احسان صله رحم صدقه است که در موجودیت آن وجود دارد، وهمه اینها داخل در قضا وقدر عمومی ذکر شده در گفته خداوند متعال است: هر آينه ما هر چيز را پيدا كرديم به اندازه ونیز فرمودۀ پیامبر: صلی الله علیه وسلم وایمان آوربه قدر خیر وشرآن واز آن جمله قول حضرت (صلى الله عليه وسلم): صدقه گناه را فرومی نشاند همانگونه که آب آتش را فرومی نشاند وروایت شده است از نبي (صلى الله عليه وسلم) كه فرموده است: صدقۀ پنهانی غضب خدارا فرو می نشاندومرگ بدرا دفع می کند وهمه آیت ها واحادیث وارد شده در این باب دعوت به ایمان بنده می کند زیرا به او اصابت نمی کند مگر چیزی که خداوند متعال نوشته است، وچیزیکه اصابتش می کند از خطای او نیست یا خطامی کند برایش زیان نمی رسد، همچنان دعوت می کند او را اینکه عجله کند در کارهای خیر ودر اطاعت رقابت کند، وحرص ورزد بر اسباب خیر ودوری کند از اسباب شر، از خداوند توفیق وکمک طلب کند در همۀ آنچه که رضای او وسلامت از بدی ها است.
ودر صحیح بخاری ومسلم روایت شده از پیامبر (صلی الله علیه وسلم) روزی به اصحاب خود فرمودند: هیچیکی از شما نیست مگر آنكه جایگاه او در بهشت وجایگاهش در دوزخ معلوم است پس عرض کردند: که ای رسول خدا آیا بر کتاب خود تکیه نکنیم وعمل را بگذاریم؟ پیامبر (صلی الله علیه وسلم) برایشان فرمود:عمل کنید هر کس عملی را انجام میدهد که برای آن آفریده شده است، اما اهل سعادت عمل اهل سعادت برایشان میسر وآسان کرده میشود واما اهل شقاوت پس عمل اهل شقاوت برایشان آسان کرده میشود سپس این فرمودۀ خداوند متعال را تلاوت فرمودند: پس اما هر کسکیه عطا كرد و پرهيزگاري نمود (5) و باور کرد به پاداش نيك (6) پس توفيق دهيم او را براي رسيدن براي آسايش (7) و اما هر که بخل كرد و خود را بينياز شمرد (8) و بدروغ نسبت كرد حالت نيك را (9) پس توفيق دهيم او را براي رسيدن براي دشواري وخداوند توفیق دهنده است.  قبلی     بعد