طبق بر شمارۀ جلد ورق زدن > جلد ششم > ارائه توصيه به انجام دعوت به سوى خداوند وصبر وشکیبایی در آن

(شماره بخش 6; صفحه 225)

ارائه توصيه به انجام ابلاغ به سوى خداوند وصبر وشکیبایی در آن

از عبد العزيز بن عبد الله بن باز به جناب برادر گرامی جناب شیخ م. م. أ. م. م خداوند موفقش کند علم وتوفیقش را زیاد نماید آمین.
درود وسلام ورحمت بركات خداوند بر شماست.
اما بعد: نامۀ گرامی شما مؤرخ 19 / 12 /73 م برایم رسید، ومرا خوشحال ساخت که در برگیرنده معلومات دربارۀ فعالیت های شما است ضد افکار خراب کننده وآنچه که به سبب این بر شما آمده است، وهمچنین است حال پیامبران وپیروان آنها که ابتلا میشوند وسپس عاقبت نیکو وپسندیده از آن آنها میباشد، صبور باشید ویک دیگر خود را به صبر وشکیبای سفارش کنید وبشارت دهید، وهرآینه آگاهی یافتم بر سخنرانی هايی که ضمیمه آن بود به عنوان: " ما در کجای از روش اسلام قرار داریم " وهمه آن را من سخنرانی خوب وبا فواید زیاد یافتم، ولی بعضی نقاط مبهم ونا مفهومی در آن دیده می شد، مانند این قول شما در صفحه "3": ولهذا اسلام هر کسی را که از این وضعیت خارج میشود وطبقه جدیدی تشکیل میدهد ویا مراکز قدرت ایجاد می کند، اسلام او را کافر به اسلام میداند ...) تا آخرش. پس شما را توصیه می کنیم که در سخنرانی هایتان وغیر آن همواره به توضیح وبیان عنایت وتوجه داشته باشید.
اما نسبت به علاقه مندی تان به کار کردن در عربستان سعودی برای جناب شما پوشیده نیست که بخش بزرگ سال تحصلی گذشته است وغالبا وزارت آموزش وپرورش نیاز خود را از ناحیۀ معلمین ومدرسین تامین وبر آورده کرده است.
وبه نظر من شما کار کنید در بخش وعظ وارشاد در کویت،
(شماره بخش 6; صفحه 226)
ودر گرفتن حقوق در ازای آن مانعی ندارد، همچنانکه در ازای تدریس حقوق میگیرید، پس هر دو موضوع دعوت بسوی خداوند آموزش وراهنمایی است، وامر بمعروف ونهي از منکر، باکی ندارد که مسلمان از بیت المال یا خزانه ملت پول بگیرد برای تدریس، یا موعظه وارشاد، یا امامت واذان، یا مانند آن از راه های خیر، اما اختلاف در ازای گرفتن مزد در آموزش دادن یا امامت کردن است اگر این از غیر بیت المال باشد، وهر آئینه یاران پیامبر (صلی الله علیه وسلم) در زمان پیامبر (صلى الله عليه وسلم) ودر زمان خلفای راشدین از بیت المال حقوق گرفتند که آنها را در طاعت خدا وجهاد در راه خدا کمک می کرد، وآنها پرهیزگارترین، وخدا ترس ترین، ودانا ترین مردم در فهم شریعت الهی بعد از انبیاء (رضی الله عنهم ) وارضاهم بودند، پس آنها برای ما وشما ومسلمانان الگوی نیک هستند، خداوند همه را بسوى آنچه که موجب رضاى اوست موفق بگرداند، وبرای ما وشما وسایر برادران ما فهم ودانش در دین وپایداری بر آن را نصیب کند او شنوا ونزدیک است.
ودرود وسلام ورحمت وبركات خداوند بر شماست.  قبلی     بعد