طبق بر شمارۀ جلد ورق زدن > جلد ششم > نصیحت به کسی که در معرض سخنان بد وتحریک به گناه قرار می گیرد

(شماره بخش 6; صفحه 265)

نصیحت به کسی که در معرض سخن بد وتحریک

بر گناهها قرار می گیرد

از عبد العزيز بن عبد الله بن باز برای برادر گرامی: م. ع. أ. خ. خداوند ایشان را موفق داشته باشد.
درود ورحمت وبرکات خداوند بر شما باد، و سپس:
نامۀ شما که طی خواهان جواب در مورد سخنان زشت که به خاطر زیبایی ظاهر وخوش صورتی تان از بعضی مردم میشنوید، واینکه از گناهها ومحرمات توبه می کنید ودو باره بسبب تحریک بعضی دوستان بد به همان گناهها بر می گردید برایم رسید، و از من خواهان موعظه ونصیحت شده اید تا حال تان اصلاح شود وترا از باز گشتن به گناهها ومحرمات منع کند، وبنا بر این برایتان میگویم: بر شما واجب است که بر حق ثابت باشید وچنانکه امکان داشته باشد اقدام به ازدواج کنید، وکسی را که سخنان بد وناسزارا به تو مشنواند او را از طریق سخن منع کن، وفرمودۀ خداوند متعال را به یاد آور: و شكيبائي ورزيد هر آئينه خدا با شكيبايانست وفرمودۀ خداوند در مورد وصیت لقمان برای فرزندش: ﭿ ای پسرك من بر پا دار نماز را و بفرما بكار پسنديده و منع كن از ناپسنديده و صبر كن بر هر چه برسد بتو هر آئينه اين مقدمه از كارهای مقصود است وبر شماست که از تمام انواع محارم دوری نموده واز خداوند به خاطر آن کمک بخواه واز او طلب کن که توفیق هدایت وپایداری بر توبه برایت ارزانی فرماید، ونا امید مشو. وبه همصحبتی با نیک سیرتان واجتناب از بد کاران واشرار نصیحت میکنیم، پیامبر (صلی الله علیه وسلم) میفرماید: انسان بر دین وکیش دوست خود است پس یکی از شما بنگرد که با چه کسی دوستی می کند پیامبر (صلی الله علیه وسلم) فرمودند: همانا مثال هم نشین نیک وهم نشین بد مانند دارندۀ مشک ودم کنندۀ کورۀ آهنگر است پس دارندۀ مشک یا برایت میدهد ویا از او خرید می کنی ویااینکه بوی خوش از او به مشامت می رسد ودم کنندۀ کورۀ آهنگر یا لباست را میسوزاند ویا بوی بد از او میابی متفق بر درستش آن است.
واز خداوند پاک برای همه توفیق علم نافع وعمل به آن وپایداری به حق را میخواهیم هر آئینه او شنوا ونزدیک است.
سلام ورحمت وبرکات خداوند بر شما باد..  قبلی     بعد