طبق بر شمارۀ جلد ورق زدن > جلد هشتم > نصیحت واجب برای حاکم ساختن شریعت مقدس خدا

(شماره بخش 8; صفحه 1)
صفحه خالی
(شماره بخش 8; صفحه 2)
صفحه خالی
(شماره بخش 8; صفحه 3)
صفحه خالی
(شماره بخش 8; صفحه 4)

نصیحت واجب برای حاکم ساختن شریعت مقدس خدا

(شماره بخش 8; صفحه 5)
سپاس وستایش خدا راست، درود وسلام بر پیامبر خدا، وسپس:
پیامبر (صلی الله علیه وسلم) در حدیث درست فرموده اند: دین نصیحت کردن است عرض کرده شد: برای چه کسی ای رسول خدا فرمودند: برای خدا وبرای کتاب او وبرای رسول او وبرای زمامداران مسلمانان وبرای عموم آنها
وبرای انجام این واجب من آنچه را که گذشته بارها دربارۀ وجوب مراجعه در داوری به شریعت خدا وترک آنچه که مخالف آن است تکرار کرده ام دوباره یاد آوری می کنم.
دليلهاى شرعي صريح از كتاب وسنت دال بر آن است که بر همۀ مسلمانان كسان یا گروه ها وحكومتها ودولتها واجب است که در داوری نمودن آنچه که میان آنها از منازعات روی می دهد به شریعت خداوند سبحانه مراجعه نمایند. وبه آن گوش دهد وتسليم شود واز جملۀ این دليلهاى صريح فرمودۀ خداوند متعال است: ﯿ ﭿ ﭿ پس قسم به پروردگار تو که ايشان مسلمان نباشند تا آنكه حاكم كنند ترا در اختلافي که واقع شد ميان ايشان باز نيابند در دلهای خويش تنگي از آنچه حكم فرمودي و قبول كنند بانقياد وفرمودۀ خداوند متعال: آيا حكم جاهليت ميخواهند و كيست خوبتر از خدا باعتبار حكم براي قومي که يقين دارند وفرمودۀ خداوند عز وجل: ﭿ اي مومنان فرمانبرداري كنيد خدا را و فرمانبرداري كنيد پيغامبر را و فرمانروايان را از جنس خويش پس اگر اختلاف كنيد در چيزي پس برګردانید او را بسوي خدا و بسوی پيغامبر اگر اعتقاد داريد بخدا و روز آخرت اين بهترست و نيكوتر باعتبار عاقبت. وفرمودۀ خداوند سبحانه وتعالی:
(شماره بخش 8; صفحه 6)
و آنچه اختلاف كرديد دران هر چه باشد پس فيصل كردن او حواله بخدا است. آیت ها در این معنی بسیار است.
واز این دليلها دانسته میشود که مراجعه کردن در داوری به كانونهاى وضعي يا اعراف قبليه هاى مخالف شریعت برای مسلمان جایز نیست.
همچنان در این مقاله به همه زمامداران کشورهای اسلامی نصیحت خالصانه می کنم آنچه که از منازعات میان آنها در اموال واملاک وحقوق وحدود سياسي وغير آن رخ میدهد تنها راهی که برای حل آن به آن مراجعه باید کرد همان تحكيم شریعت خداوند است، وآن از راه تشكيل کمیته یا دادگاه شرعي اعضای آن از دانشمندان شریعت مطهر کسانی باشند که همه از آنها راضی باشند، چه از لحاظ علم وچه فهم وچه عدالت وچه پرهیزگاری مسئله اي نزاع را مورد بررسي قرار دهد، سپس بمقتضای شريعت اسلامي حکم کند، وباید بدانند بعضی از کسانیکه برای داوری به دادگاه دادگستری بین المللی لاهه ومانند آنها از سازمانهای غير اسلامي مراجعه می کنند مراجعه به غير شریعت خدا است، ومراجعه وداوری کردن آنها بین مسلمانان جایز نیست، باید از آن بر حذر بود، واز خداوند واز عقاب او که اعراض کنندگان از شریعت خود را وعده داده است بترسد، چنانکه خداوند متعال فرموده است: ﭿ و هر كس از ياد من دل بگرداند در حقيقت زندگى تنگ [و سختى] خواهد داشت و روز رستاخيز او را نابينا محشور مى‏كنيم(124) مى‏گويد: «پروردگارا! چرا نابينا محشورم كردى؟! من كه بينا بودم!»(125) مى‏فرمايد: «آن گونه كه آيات من براى تو آمد، و تو آنها را فراموش كردى؛ امروز نيز تو فراموش خواهى شد وفرمود: ﯿ و فرموديم که حكم كن ميان ايشان بآنچه فرود آورده است خدا و پيروي مكن خواهش ايشان را و بترس از ايشان از انكه گمراه كنند ترا از بعض آنچه فرو فرستاده است خدا بسوي تو پس اگر اعراض كنند پس بدانكه ميخواهد خدا که عذاب كند ايشانرا بسبب بعضي گناهان ايشان و هر آئينه بسياري از مردمان بدكارانند(49) آيا حكم جاهليت ميخواهند و كيست خوبتر از خدا باعتبار حكم براي قومي که يقين دارند
(شماره بخش 8; صفحه 7)
وآيتهای دال بر این معنى بسیار است، همۀ آنها تاکید بر آن می دارد طاعت خداوند وپيامبر او سبب سعادت دنيا ونعيم آخرت است، ونافرمانی خداوند وپيامبر او واعراض از یاد خدا وروگردانیدن از حكم او سبب تنگدستی وبد بختی های زندگی وعذاب در آخرت است.
از خداوند میخواهیم همه را به راه راست هدایت نماید، واستقامت برایشا بخشد، واحوال ایشانرا اصلاح فرماید، وبر هر چیزی که در آن صلاح امور دین ودنیای شان است کمک فرماید، وبرای همه راضی شدن به حكم خدا وپيامبر او را ارزانی کند، وبه تحقیق که او بخشنده وبزرگوار است.
ودرود ورحمت خداوند باد بر پیامبر ما محمد وبر آل وهمه اصحاب او باد.

رئيس شورای تاسیسی رابطۀ جهان اسلام در مکۀ مکرمه

مفتي عام عربستان سعودی ورئيس هيئت بزرگ دانشمندان

وادارۀ مطالعات علمی وفتوا

عبد العزيز بن عبد الله بن باز  قبلی     بعد