طبق بر شمارۀ جلد ورق زدن > جلد هشتم > عقیدۀ که من با آن به خداوند باور دارم

(شماره بخش 8; صفحه 43)

عقیدۀ که من با آن به خداوند باور دارم

جناب مفتي عمومی مملكت
شيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

خداوند او را در حفظ ورعایت خود داشته باشد

سلام ورحمت وبرکات خدا بر شما

وسپس عقيدۀ شما که با آن خدا را در نامهاى وصفتهاى او میشناسید چیست؟ وبخصوص در اثبات صفت علو برای پروردگار ما تبارک وتعالى - مختصر بفرمایید - خداوند در شما ودر علم تان برکت اندازد؟

ارایه دهنده آن فرزند شما: ع.ص . ب

ودرود وسلام ورحمة وبركات خداوند بر شماست، وسپس:
عقيدۀ من که با آن خدا را میشناسم وپرستش می کنم واز خداوند میخواهم که مرا بر آن بمیراند عبارت است از: ايمان به اینکه خداوند سبحانه اوست معبود بر حق وشایسته وسزاوار عبادت واینکه او سبحانه وتعالی بر بالای عرش استوى دارد استوای که لایق جلال وعظمت او است بدون بیان كيفیت واینکه او سبحانه موصوف به علو فوق همۀ خلق است چنانکه خداوند متعال فرموده است: خداوند بر عرش قرار گرفته است وخداوند عز وجل فرمود است: ﭿ هر آئينه پروردگار شما آن خدا است که آفريد آسمانها و زمين را در شش روز باز مستقر شد بر عرش آیت وخداوند عز وجل در آخر آیت الکرسی فرموده است: ﭿ و گران نميشود بر وي نگاهباني اينکه هر دو و او بلند مرتبه بزرگ قدرست وخداوند عز وجل فرمود است: پس فرمان خداي بلند قدر وبزرگوار راست خداوند پاک فرمود: ﭿ يكجا بسوي او بالا ميرود سخن پاکیزه و كارخوب بلند مي گرداند.
(شماره بخش 8; صفحه 44)
آیتها در این معنی بسیاراند.
وایمان دارم براینکه خداوند سبحانه وتعالی را نامهای نیکو وصفتهاى عالى است چنانچه خداوند عز وجل فرموده است و خدايراست نامهاي نيك پس بخوانيد او را بآن نامها
وايمان داشتن به نامها وصفتهاى خداوند که در كتاب عزيز وسنت صحيح آمده، واثبات آن برای خداوند سبحانه وتعالی بشکلی که لایق جلال وعظمت او است بدون هیچگونه تحريف وتعطيل وتكييف وتمثيل بر همه مسلمانان واجب است چنانکه خداوند متعال فرموده است: نيست مانند او چيزي و اوست شنوا بينا وخداوند عز وجل فرمود است: ﭿ ﭿ پس بيان مكنيد براي خدا داستانها هر آئينه خدا ميداند و شما نميدانيد خداوند پاک فرمود: ﰿ بگو خدا يگانه است(1) خدا بينياز است(2) نه زاد و نه زاده شده(3) و نيست هيچ كس او را همانند (همتا) وآن توقيفي است اثبات چیزی از آن برای خدا جایز نیست مگر به نصی از قرآن یا از سنت صحيح زیرا خداوند سبحانه دانا به نفس خویش وبه آنچه که لایق آن میباشد است، وپيامبر او (صلى الله عليه وسلم) او دانا به او است، واو ابلاغ کننده از جانب او است، واز روي هوا وهوس سخن نميگوید. چنانکه خداوند سبحانه وتعالی فرموده است: ﭿ ﰿ قسم ستاره چون فرو افتد(1) گمراه نشد اينکه يار شما و غلط نكرد راه را(2) و سخن نمي گويد از خواهش نفس(3) نيست قرآن مگر وحي که بسوي او فرستاده ميشود
وایمان دارم که قرآن كلام خداوند عز وجل است ومخلوق نیست، واین مذهب اهل سنت وجماعت از ياران پيامبر (صلى الله عليه وسلم) وکسانیکه بعد از ایشان بودند هست وایمان دارم به هر آن چیزی که خدا وپيامبرش از جنت ودوزخ وحساب وپاداش خبر داده اند،
(شماره بخش 8; صفحه 45)
وغير آن از چیزی که بوده وخواهد بود، که قرآن كريم بر آن دلالت دارد، یا سنت صحيح از پيامبر (صلى الله عليه وسلم) بر آن آمده است.
واز خداوند متعال مسئلت میداریم من وشما را بر دین خود ثابت نگهدارد، وهمۀ ما مسلمانان را از فتنه های گمراه کننده حفظ کند، ودین خود را یاری وپيروزى دهد وکلمۀ آنرا عالی وبر آفراشته نگهدارد، واحوال مسلمين را اصلاح فرماید، واینکه فهم در دین برایشان عطاء کند، وکلمه شان را بر حق متحد گرداند، ورهبران آنها را اصلاح فرماید هر آینه خداوند صاحب این امر وقادر بر آن است.
درود وسلام ورحمت وبركات خداوند بر شماست.  قبلی     بعد