طبق بر شمارۀ جلد ورق زدن > جلد هشتم > اظهار نظر در مورد دیدگاهای دانشمندان كه شركت نموده اند در همایش ساحران وشعبده بازها

اظهار نظر در مورد دیدگاه های دانشمندان كه شركت كردند در همایش

( ساحران وشعبده بازان )

(شماره بخش 8; صفحه 101)
جناب شیخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز جناب مفتی عمومی مملکت ورئيس هيئت بزرگ دانشمندان وادارۀ مطالعات علمی وفتوا تعليق كرد بر دیدگاهای دانشمندان که شرکت نموده اند در همایش که برگزار شد در مسجد جامع امام: ترکی بن عبد الله در ریاض دربارۀ ساحران وشعبده بازان به این گفته اش:
همۀ ما شنیدیم از این همایش مبارک بزرگ ومفید دربارۀ سحر وساحران از صاحبان فضیلت: شیخ یوسف بن محمد مطلق، وشیخ ابراهیم بن عبد الله غیث، وشیخ عمر بن سعود عید، آنها خوب فرمودند ومعلومات ارایه نمودند، وخیلی زیاد دربارۀ سحر وساحران توضیحات دادند، وکارهای نادرست آنها، وروش های باطل شان، وزيان بزرگ آنها، وبیان داشتند همچنان چیزی از درمان ووقایه نمودن از شر آنها را، خداوند آنها را جزایى را بدهد وپاداش شان را دو چند بگرداند، ما وشما وآنها را هدایت وتوفیق بیشتر عطا کند، وهمه ما را از آنچه که شنیدیم وفهمیدیم بهره مند بگرداند.
جای شک نیست که ساحران شر عظیم وخطر بزرگ دارند، وآنها از دیر زمان وجود دارند، آنها موجود بودند در زمان فرعون، وفرعون از آنها در مبارزۀ علیه موسی (علیه الصلاه والسلام) کمک گرفت، وآنها را به این هدف جمع نمود، پس خداوند مکر آنها را باطل کرد، وموسی را بر آنها پیروز گرداند، وخداوند ساحران را هدایت کرد وآنها ایمان آوردند، ودیدن نشانه های بزرگ را که موسی (علیه الصلاه والسلام) آورده بود.
خداوند متعال فرمود: و وحي فرستاديم بسوي موسي که بيفگن عصاي خود را پس ناگهان آن عصا فرو ميبرد آنچه بدروغ اظهار ميكردند(117) پس ثابت شد حق و باطل شد آنچه ايشان ميكردند
(شماره بخش 8; صفحه 102)
ﭿ ﭿ ﭿ و گفت فرعون بياريد پيش من هر ساحر دانا را(79) پس وقتي که آمدند ساحران گفت ايشان را موسي بيفگنيد آنچه شما افگنندهايد پس انداختند رسنهاي خود را و عصاهاي خود را و گفتند قسم به بزرگي فرعون هر آئينه ما البته غالبيم پس هدف این است: اینکه از ساحران کمک گرفت خبیث فرعون علیه موسی، وخداوند متعال در سورۀ طه فرمود: گفتند اي موسي يا اينست که تو افگني يعني عصا را يا باشيم ما اوّل كسيكه افگند(65) گفت بلكه شما افگنيد پس ناگهان رسنهاي ايشان و عصاهاي ايشان نمودار شد پيش موسي بسبب سحر ايشان که ميدود
پس آیتهای کریمه وآنچه که در معنای آن آمده است روشن می سازد که ساحران وجود دارند وحقیقت دارد، وساحران استخدام می کنند سحرشان را در ضرر مردم.
پس واجب آن است که هشدار از آنها ، ونرفتن در نزد آنها، وسخنان آنها را باور نکردن، وخداوند متعال قادر است بر باطل ساختن سحر آنها وبه هیچ کس ضرر رسانده نمی توانند مگر به ارادۀ خداوند، چنانکه خداوند متعال فرموده است: و نيستند ايشان زيان رساننده بجادو هيچكس را مگر باراده خدا. هر چیز به ارادۀ خداوند جل وعلا است، هیچ چیز در این دنیا بدون علم خدا نیست، پس او خداوند تدبیر کننده همۀ امور است، ونمی باشد در تصرف او چیزی را که نخواهد، پس او دارای حکمت بالا است در آنچه که واقع می شود در این دنیا از خیر وشر و مبتلا ميكنيم شما را به سختي و آسودگي بطريق امتحان و بسوي ما بازگردانيده شويد
(شماره بخش 8; صفحه 103)
وپيامبر كريم (عليه الصلاة والسلام) دربارۀ آنها هشدار داده است، همچنان خداوند متعال در کتاب خود دربارۀ آنها هشدار داده است، وشر آنها را روشن ساخته است، وخداوند سبحانه وتعالى فرموده است: بگو پناه ميگيرم به پروردگار صبح(1) از شر هر چه آفريده است(2) و از شر شب تاريك چون تاريكي او منتشر شود(3) و از شر زنان سحر كننده در گرهها دم زننده وآنها: زنان سحر کننده در گره دم می زنند، ومی گویند سخنان باطل را که در نزدشان است، تمام می شود آنچه که خواستند به ارادۀ خداوند وگاهی تمام نمی شود این کار اگر خداوند نخواست، بتحقیق نسائى از ابو هريره (رضی الله عنه) روايت كرده است كه، از پیامبر (صلی الله علیه وسلم)که فرمود: هرکس گره زد ودرآن دمید هرآیینه که جادو کرده است وهرکس جادوکرد پس هرآیینه که شرک آورد وخداوند عز وجل بیان کرده است ساحران را در این فرموده خود: و پيروي كردند بآنچه خواندند شيطانان در سلطنت سليمان و كافر نشد سليمان و ليكن شيطانان كافر شدند ميآموختند مردمان را جادو پس گردانده است آموزش سحر را از کارهای کفر، خداوند پاک فرموده: ﯿ وآنچه فرود آورده شد بر دو فرشته در بابل هاروت و ماروت و نميآموزند هيچ كس را تا آنكه گويند جز اينکه نيست که ما بلائيم پس تو كافر مشو پس دلالت می کند بر این: که آموزش آن کفر است و نيستند ايشان زيان رساننده بجادو هيچكس را مگر باراده خدا. کسیه خداوند در او ضرر را بخواهد برایش ضرر می رسد و ايشان ياد ميگيرند آنچه زيان ميرساند ايشان را و سود ندهد ايشان را پس ضرر آن بزرگ است خدا ناخواسته؛ و هر آئينه دانستهاند هر که بستاند جادو نيست او را در آخرت هيچ بهره يعنى: یعنی از بخت ونصیب، از خداوند عافیت را مسئلت میداریم، و هر آئينه بد چيز است آنچه فروختند عوض وي خويشتن را كاش ميدانستند سپس خداوند متعال میفرماید: ﭿ و اگر ايشان ايمان ميآوردند و تقوي ميكردند هر آئينه ثواب از نزديك خدا بهتر بودي كاش ميدانستند
(شماره بخش 8; صفحه 104)
پس این دلیل بر آن است که سحرعليه ایمان وتقوا است، وآنچه که در آن است آنها می رسند از سحرشان به عبادت شیاطین، ونزدیک کردن به آنها از ذبح نمودن ونذر کردن وسجده نمودن وغير آن، پس ساحران نزدیک می شوند به شیاطین به عبادت شان بدون خداوند، پس شیاطین آنها را کمک می کنند آنچه که بخواهند از ضرر به مردم وبه دست آوردن دنیا.
پس بر همۀ مسلمان واجب است که هشدار از آنها، واز پرسیدن آنها، وپیامبر (صلى الله عليه وسلم) خبر داده است: اینکه سحر از جمله هفت هلاک کننده است يعني هلاک کننده آنگونه که در صحيحين روایت شده به تحقیق پیامبر (صلى الله عليه وسلم) فرمود: از هفت چیزهای مهلک اجتناب کنید عرض کردند: ای رسول خدا آنها کدام اند؟ فرمود: شرک آوردن به خدا وجادو وکشتن نفس که خداوند آن را حرام گردانیده مگر به حق وخوردن ربا وخوردن مال یتیم ورو گردانیدن روز جنگ با کفار وتهمت بستن بر زنان پاکدامن بایمان وبی خبر پس بزرگ آنها شرک به خداوند است، سپس شرک، وسحر از جمله شرک حساب می شود، زیرا به آن نمی رسد مگر به عبادت شیاطین ونزدیک شدن به آنها آنگونه که می خواهند ورضا می شوند از ذبح نمودن ونذر کردن وسجده نمودن وغیر آن.
وسحر آنها با نمودار کردن ميباشد - ومشایخ متعرض نشده اند در نمودار - وخداوند بیان کرده است: آنها همچنان نمودار می کنند به مردم، چنانچه خداوند عز وجل فرموده است در سورۀ طه، نمودار شد پيش موسي بسبب جادو ايشان که مي دوید آنها نمودار می کنند به مردم با انداختن ریسمان ها گمان می کنند که آنها مارهای زنده اند وحرکت می کنند، وعصا همچنان نمودار می کند به بیننده که آنها زنده اند وآن خیال است به چشمان، هنگامیکه موسی عصای خود را انداخت آنها را خورد واز بین برد ریسمان ها وعصا را، پس هنگامیکه دیدن ساحران این را ایمان آوردند وسجده نمودند وایمان آوردن به موسی (علیه الصلاه والسلام)، هنگامیکه آنها را هشدار داد فرعون توجه نکردند به آن تهدید ﭿ گفتند ترجيح ندهيم ترا بر آنچه آمده است پيش ما از دلائل واضح و ترجيح ندهيم ترا بر خداي که آفريد ما را پس حكم كن هر چه تو حكم كننده باشي جزين نيست که حكم كني درين زندگاني دنيا(72) هر آئينه ما ايمان آورديم بپروردگار خويش تا بيامرزد براي ما گناهان ما را و آنچه جبر كردي ما را بران که سحر كنيم و خدا بهتر است و پايندهتر است
(شماره بخش 8; صفحه 105)
پس هدف این است: اینکه ساحران چیزهای را استخدام می کنند که حقایق را به اراده خداوند تغیر می دهند، از كارهاى زیاد: از غذا ونوشیدنی وغیر آن، وآنها نمودار می کنند خیالی را پس بیننده آنرا بر غیر حقیقت آن می بیند، برای او نمودار می کنند پس او ریسمان یا عصارا مارمی بیند که او میروند، وشاید خیال می کند که از دهان او پرندگان يا مار گژدم بیرون می شود از داخل بیرون می کند وآن حقیقت ندارد، همۀ آن خیال است، در آن فریب کاری می کند آنچه که می کنند از خیال؛ واز آن جمله آنها برای شان نمودار می کند قبح صورت زن او را تا که بد ببیند، وبا او کینه ورزی کند، یا نمودار می کند به زن خرابی صورت شورش را تا که او را بد ببیند وکینه بگیرد علیه او، وغیر از این کارهای دیگری که می کنند، وهمه آن کفراست، همۀ سحر آنها کفر است، برابر است که این با کارهای شیطانی شان باشد که به مردم ضرر می رساند، او یا با نمودار کردن باشد که به كسی نمودار می کند در حال که خلاف واقعیت است، نمودار می کند که او حیوان بد شکل است، ونمودار می کند به او که شوهرش سیاه است بعد از آنکه سفید بود، وبه زن نمودار می کند که شوهرش بيمار است وغیر از این ها دیگر چیزها، وبرای او نمودار می کند که این گونه وآن گونه است به سبب سحر، وهمین است که کینه ورزی دشمنی وجدایی واقع می شود.
پس بر هر كس مسلمان واجب است: هشدار از اینان، واز پرسیدن آنها دوری کنند، ومن شنیدم آنچه که ذکر نموده بود شیخ عمر چیزی از نشانه های آنان مانند پرسیدن از مادر: مادرت کیست؟ وپرسیدن شان: به تو این چیز واین چیز اصابت کرده است در گذشته، از آن چیزهای که جن برای شان خبر داده است، واین از نشانه های است که آنها ساحران وکاهنان هستند، وکاهن در نزد عرب: كس را گویند که رفیق جن دارد برای او بعضی چیزهای که واقع شده است خبر می دهد، وغیب را غیر از خدا هیچ کس نمی داند، خداوند پاک می فرماید: ﭿ بگو نميداند هر که در آسمان ها و زمين است غيب را مگر خدا و نميداند که كي برانگيخته میشوند
(شماره بخش 8; صفحه 106)
اما اینها خبر می دهند: اینکه برای او این چیز وبرای مادرش این چیزپیش آمده است، از چیزهای که واقع شده است وشیاطین آنرا حفظ نموده وبرای او گفته است، پس شیاطین از آن ساحر را خبر می سازد، وساحر از آن بيمار را آگاه می سازد، پس بيمار بنا به نادان خود گمان می کند که او علم دارد؛ واو باید پزشك کند، وبه گفتۀ او كار کند.
پس واجب است هشدار از آن، وسؤال نکنند از ساحران کاهنان ومنجمان، از آنها سوال نکنند وآنها را باور نکنند، پیامبر (صلی الله علیه وسلم) می فرماید: کس که بنزد منجم و ستاره شناس که میگوید علم غیب و جای اشیای دزدی شده را میداند بیاید و در باره چیزی از او سوال کند نماز چنین شخصی چهل شب پذیرفته نمیشود. پس چگونه می شود اگر باورش نمود؟ وميفرمود: کسیکه بنزد منجم و ستاره شناس بیاید و اورا در مورد آنچه که بوی میگوید باور می کند چنین شخص به آنچه که بر محمد نازل شده کافر گردیده است (صلی الله علیه وسلم). کسیکه او را در دانستن علم غیب باور کند کافر می شود، وآنها کسانی هستند که از چیزهای واقعی خبر می سازد، واما دانستن غیب از آن خدا است، آنچه که واقع می شود از خداوند وآنها خبر می دهند از چیزها، برای تو این کار پیش آمده است، یا به مادرت یا به پدرت یا به برادرت یا به فلان، تا که بر مردم کارهای باطل شان را رایج بگردانند.
پس بر مؤمن واجب است، بلکه واجب است بر او که هشدار از آنها، وازپرسیدن آنها هشدار، ودوری کنند به سخنهاى واذکار شرعی، ودوری نماید از خرافات ساحران وشعبده بازها، وکسی که به خداوند چنگ زد خدا برایش کافی است. اما بیشتر مردم در چیزهای که در شریعت آمده است بی پروا هستند، وبه قرآن هم بی پروایی می کنند، وبه آنچه که از پیامبر (صلی الله علیه وسلم) آمده است اهتمام نمی كند، بنا بر این شیاطین بر آنها غلبه می کند، آنها را فریب می دهد، وباطل را برای شان مزین می گرداند، برای نادان وروگرداندن شان، وخداوند پاک ومتعال میفرماید: و هر که غافل شود از ياد خدا بر گماريم براي او شيطاني پس آن شيطان او را همنشين بود وخداوند جل وعلا میفرماید: ﰿ ﭿ و اگربازدارد ترا وسوسه بازدارنده از جانب شيطان پس پناه طلب كن از خدا هر آئينه او شنوا ودانا است
(شماره بخش 8; صفحه 107)
وپیامبر (صلى الله عليه وسلم) خبر داده است: اینکه دو آیت آخر از سورۀ بقره اگر آنها را اكس در شب بخواند کفایت می کند، وآنها: ﰿ ﯿ ﰿ باور داشت پيغا مبر آنچه فرود آورده شد بسوي او از پروردگار او و مومنان نيز همه ايمان آوردند بخدا و بفرشتگان او و به كتاب هاي او و به پيغامبران او و گفتند فرق نمي گذاریم ميان هيچ كسي از پيغامبران او و گفتند شنديم و فرما نبرداري كرديم ميخواهيم آمرزش تو اي پروردگار ما و بسوي تواست بازگشت(285) خدا واجب نميكند بر هيچكس الا مقدار طاقت او مر او راست آنچه عمل كرد و بر وي باشد آنچه گناه كرد و گفتند اي پروردگار ما مگير ما را بعقوبت اگر فراموش كرديم و يا خطا كرديم و بي قصد مرتكب مناهي شديم اي پروردگار ما و بار مكن بر سر ما بار گران چنانكه نهادي آنرا بر كسانيكه پيش از ما بودند اي پروردگار ما و منه بر سر ما آنچه برداشت آن نيست ما را و در گذر از ما و بيامرز ما را و به بخشاي بر ما توئي خداوند ما پس غلبه ده ما را بر گروه كافران در صحیح بخاری ومسلم از پیامبر (صلی الله علیه وسلم) روایت است که فرمودند: هرکس این دوآیت ازآخر سوره بقره رادرشب بخواند اورا کفایت می کنند یعنی: کفایت کننده از همه شر است، با ایمان صادق خداوند برایت نفع می رساند به این وردهای شرعی، وپیامبر (صلى الله عليه وسلم) خبر داده است کسیکه بخواند: قل هو الله أحد را، ومعوذتین را در صبح وشام سه بار از همه زشتی او را نجات می دهد، واین گونه هنگام خواب، پيامبر (صلى الله عليه وسلم) هنگام خواب آنها را می خواندن؛ دردستش نفث می کند: درهرد کف خود، واین سه سوره را هنگام خواب سه بار می خواندن، وبر آن رویش سرش سینه اش را وآن جایکه میتوانست از بدنش میمالید، وخبر داده است که آن کفایت کننده از هر بدی است، هنگامیکه پیامبر جادو شد وبرایش وانمود می گردید، آنگونه که عایشه گفت: خیال می کرد که او چیزی کرده است ونکرده بود، خداوند متعال این دو سوره را نازل کرد: بگو پناه ميگيرم به پروردگار صبح و بگو پناه ميگيرم به پروردگار مردمان پیامبر (صلی الله علیه وسلم) استخدام نمود با ﰿ بگو خدا يگانه است پس رفت او چیزی که برایش آمده بود، وخداوند او را عافیت بخشید از این، وپیامبر (صلی الله علیه وسلم) فرمودند: پناه نبرده پناه برنده به مانند این دو سوره
(شماره بخش 8; صفحه 108)
پس نصیحت است برای هر مرد وزن مسلمان اینکه بخواند این سه سوره را قل هو الله احد، ومعوذتین را(قل اعوذ برب الفلق وبرب الناس) صبح وشام وهنگام خواب، ودر آنها کفایت وخیر بزرگ است، او را کفایت می کند از شر سحر وغیر آن، واینکه مؤمن صادق وباور کننده باشد به آنچه که خداوند وپیامبرش فرموده است، واین گونه پناه بخواهد به کلمه های کامل خداوند از شرکه خلق می كند"پناه می برم به کلمه ها کامل خدا از شر آنچه آفریده است" از بزرگترین سببهاى وقایه است، پیامبر (صلی الله علیه و سلم) می فرماید: هرکه به منزلگهی پایین شد سپس گفت:پناه می برم به کلمات کامل خداوندازشرآنچه آفریده است،هیچ چیزی به اوضررنمی رساند تااینکه ازآن منزلگه خودکوچ کند اگر سه بار گفت کامل تر است، ومرد نزدش آمد وگفت: ای رسول خدا چه درد والمی که دیشب ازگزیدن گژدم حس کرد؟ یعنی: ازدرد وسوزآن، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: اما اگرهنگامی که شام کردی می گفتی: پناه می برم به کلمات کامل خداوند ازشرآنچه که خلق کرده برای تو ضرری نمی رساند وهمچنان ثابت شده از آنحضرت (صلى الله عليه وسلم) که فرمودند: هرکسی بگوید: بنام خداوندی که بانام او چیزی در آسمان وزمین ضرری رسانده نمیتواند واو شنوا ودانا است (سه بار) چیزی به ضرر نمی رساند
همه را به این اذکار وصیت می کنیم، واین پناه جوی های شرعی، وبا این حاصل می شود خیر بزرگ وفایدۀ عظیم ووقایه از همه شر، وآنچه که بنده را به این کار کمک می کند: قرآن کریم را بیشتر تلاوت کند زیرا در آن هدایت وروشن است، دربیشتر ساختن تلاوت قرآن بینایی است، در آن دعوت به هر خیری است، ودر آن راهنمایی به هر خیری است، قرآن را بخوان وبر معانی آن تدبر کن، وخير بزرگی در آن وجود دارد، وراهنمایی است بر هر خیری، وهشدار از هر شری است، چنانچه خداوند پاک فرمود: هر آئينه اين قرآن راه مينمايد بخصلتی که اوقوی تر است بگو قرآن مسلمانان را هدايت و شفا است
(شماره بخش 8; صفحه 109)
تلاوت قرآن را در شب وروز بیشتر کن زیرا در آن شفا وفایدۀ بزرگ است، پيامبر خدا (صلى الله عليه وسلم) میفرماید: قرآن را بخوانید که در روز قیامت برای یاران خود به شفاعت میاید ودر آن سببها راهنمای تو نهفته است، ومی داناند كارهاى نیک را تا که كار کنی به آن، ومی فهماند كارهاى ناشایسته را تا که هشدار از آن، می داند صفتهاى مسلمانان ونیکان را تا که آنها را اخذ کنی، ومی داند صفتهاى كاران بد را تا که هشدار از آنها، واین از بزرگترین فواید قرآن است، ميداند خبرهاى گذشتگان را وآنچه که بر آن ها پیش آمده است بنا به سببهاى کارهای بدشان وهشدار می دارد، ومی داند خبرهاى گذشتگان را وآنچه که حاصل شده برای آنها ازخیر، خبرهاى مسلمانان وپیامبران را به سبب كارهاى نیک شان، پس حرص بورز برکارهای نیک آنها، وبخوان کتاب های اذکار را که دانشمندان تاليف كند، ودر آن فایده بزرگ است، ومن کتاب کوچکی را جمع کرده ام که در آن بعضی از اذکار ودعاهای مفید است که همچنان موجود است میان برادران، که تقسیم می شود از دار افتا وآنرا مسمی کردم: (تحفة الأخيار فيما يتعلق بالأدعية والأذكار) مختصر است دربارۀ آنچه که از پیامبر (صلى الله عليه وسلم) وارد شده، ودرآنچه که دلالت کرده است قرآن عظیم.
باید بر مؤمن به اذکار شرعی اهتمام بدهد، ودعاهای شرعی، وبتحقیق ثابت است از پیامبر (صلى الله عليه وسلم): کسی که هفت دانه بخورد صبحانه از خرمای مدينه جادو وزهر به او ضرر نمی رساند ودر روایت دیگر بین دو طرف آن یعنی: از همه خرمای مدينه، عجوه وغیر آن، چنانكه مسلم در صحیح آن را روايت كرد، وبا امید اینکه خداوند نفع برساند با این همه نوعهاى خرما، اما متن آن بر مدينه، برای بهتربودن خرما و ویژگی آن است، وامید برده می شود: اینکه خداوند نفع برساند به همه خرماها اگر در بامداد هفت دانه بود، وپیامبر(صلی الله علیه وسلم) این را ذکر نموده است، برای ویژگی خاص، وبهتر بودن ویژۀ خرمای مدينه ممانعت نمی کند از موجودیت آن فایده از نوعهاى خرمای دیگر که بر آن پیامبر (صلی الله علیه وسلم) اشاره داشته است، وگمان می کنم آمده است در بعضی از روایت ها "از خرما" از هر خرمای که باشد.
(شماره بخش 8; صفحه 110)
پس هدف این است: اینکه كس از سببها می گیرد، ومهمترین آن: اذکار شرعی، ودعاهای شرعی است، این مهم ترین سببها است.
که مهم ترین آنها: اطاعت خداوند؛ وپیامبرش، واستقامت بر دين خدا است. وهشدار از گناهان، واین مهم ترین سببها است: استقامت بر دین خدا، وهشدار از آنچه که خداوند متعال حرام گردانده است از گناهان با استفاده اذکار ودعاهای شرعی؛ این سببها هستند که خداوند به آن راهنمایی کرده است، وهمچنان راهنمایی نموده است پیامبر (صلی الله علیه وسلم)، زیرا در آن كفایت است.
ومن از سؤال نمودن کاهنان ومنجمان وساحران وفال بین ها وکسیکه متهم به این کارها است بر حذر می دارم، به اندازۀ زیاد بر حذر می دارم.
اما رقيه يا خواندن شرعی از بعضی مردم معروف به خیر در آن مشکل نیست.
واز خداوند متعال مسئلت میکنیم که ما وشما را بر علم نافع وكار خوب موفق بگرداند، وبرای ما وآنها فقه وفهم در دين خود وثبات بر آن را عطا کند، وما وشما را از شرارت نفسها وبدیهای كارهاى ما در پناه خود نگهدارد، واز شر هر شرر رسان مردم از جن وانس، وهمچنان می خواهیم از خداوند متعال: حالهاى ووضعهاى مسلمانان را بهبود بخشد در هر جا، واینکه فهم در دین را برایشان عطا فرماید، وزمام امور آنها را بدست بهترین آنها قرار دهد وزمامداران شان را نیک بگرداند، ما وآنها وهمه مسلمانان را از گمراهی فتنه ها ووسوسه های شیطان پناه دهد، وهمچنان از خداوند سبحانه وتعالی مسئلت دارم: زمامداران ما را بر هر کار خیری موفق گرداند، واینکه آنها را بر هر کار خیری کمک کند، وقلب های آنها را درست بگرداند، وطرفداران شان را در خیر بیشتر بگرداند، وبرای شان هدایت وتوفیق نصیب کند، وآنها را از پيروزى کنندگان دین خود ودعوت گران با بصیرت به سوی خود بگرداند، وآنها را از شر هر شر رسان در پناه خود نگهدارد، بدرستيكه او خداوند متعال بخشنده وسخاوتمند است، درود وسلام خداوند بر پيامبر ما محمد، وبر آل وآصحاب او باد.  قبلی     بعد