طبق بر شمارۀ جلد ورق زدن > جلد سوم > آیا سوگند یاد کردن به نبي صلى الله عليه وسلم جایز است
حكم قسم ياد كردن به نام پیامبر (ص)