طبق بر شمارۀ جلد ورق زدن > جلد سوم > ادلۀ آشکار کنندۀ اشتباهات برخی از نویسندگان
بيان اينكه شريعت كامل است در آن غلو وخشونت نيست
شريعت ميان سختگیری ونرمي جمع کرده هر يك در جاى آن