طبق بر شمارۀ جلد ورق زدن > جلد سوم > حکم پرماندن ورها داشتن ریش
وجوب انبوه گذاشتن ریش
پاسخ مهم مربوط به حكم تراشيدن ریشها وگناهان وآیا به اين گناها کارهاى خوب كس از بين ميرود؟
حکم تراشیدن ریش نسبت به كس نظامی
وجوب انبوه گذاشتن ریش وتحریم تراشیدن وکوتاه کردن آن