طبق بر شمارۀ جلد ورق زدن > جلد سوم > دلایل از قرآن کریم وسنت مطهر آواز خواندن وآهنگ وآلات لهو را حرام واز آن بر حذر میدارند
حكم آواز خواندن وگرد آمدن مردم بر آلات لهو وموسیقی وآهنگ
حکم آواز خواندن وآهنگ در اسلام
پاسخ به سوالی پیرامون آواز خواندن
حکم گوش دادن به آواز خوانی وآهنگ
حکم شنیدن موسیقی
حکم شنیدن ترانه های اسلامی