طبق بر شمارۀ جلد ورق زدن > جلد چهارم
بیان معنای کلمۀ " لا إله إلا الله " معبود بر حقی جز خداوند وجود ندارد
توضیح معنای شرک به خدا
این همان راه رسولان وپیروان آنان است
وجوب شكر نعمتها وپرهیز از مصرف کردن آن در غیر موارد آن
اخلاق مردان، وزنان مومن
مقایسه ميان شريعت وقانون
رنگ کردن ريش با رنگ سیاه
أهميت علم در مبارزه با اندیشه های مخرب کننده
اخلاق اهل علم
تبصرۀ بر سخنرانی به عنوان عقيدۀ اهل سنت واثر در بارۀ مهدي منتظر
وجوب راستی وپند دادن در معاملات
بیاد خدا آوردن وبرادری در راه خدا از بهترین ومهمترین طاعات میباشد
یاد داشت ها بآنچه که پیرامون لایحۀ قانونی وضعیت شخصی در برخی از کشورهای اسلامی انتشار شده است مربوط می شود
پاسخ به پرسشهایکه در یکی از سخنرانی ها در مکۀ مکرمه، در دانشگاه ام القرا به جناب عالی مطرح شده است
واجب دانشمندان برابر امت
خرافه باید تکذیب شود ان
سوگند به كعبه جائز نیست
گوش دادن به آهنگهای يا ترانه هاى عاطفی
کمک کردن بر گناه جایز نیست
حكم كف زدن در محافل وجشنها چیست؟
12 3 بعد